Kui kohtutäitur saadab töötasu arestimise akti, kas selle alusel saab kinnipidamisi teha ainult töötasust? Aga puhkusetasu ja lähetuse päevarahad?


NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsis Maksumaksja ja vastas EML Jurist 12.02.2013 13:02

Kui kohtutäitur saadab töötasu arestimise akti, kas selle alusel saab kinnipidamisi teha ainult töötasust? Aga puhkusetasu ja lähetuse päevarahad?

Täitemenetluse seadustiku § 131 loetleb sissetuleku liigid, millele ei saa täituri nõuet pöörata. Puhkusetasu loetelus ei ole, sellest saab teha kinnipidamisi üldises korras. Päevaraha ei ole sissetulek vaid hüvitis (lähetuse kulude katteks), sellest kinnipidamisi teha ei saa.

Täitemenetluse seadustiku leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122012013?leiaKehtiv

Sarnasele küsimusele on EML kodulehel paar aastat tagasi vastatud teistmoodi: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1867.

Selgitame, et ka see vastus ei ole vale. Vastus võib sõltuda täituri nõude formuleeringust (st millised nõuded täpselt arestitakse). Iseenesest ei ole keelatud hüvitiste nõudeid arestida (välja arvatud seaduses otseselt nimetatud juhud).

Allikas: Maksumaksja portaal : http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2175