EVEA — ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast. Kersti Kraas
Väljaanne : oktoober (nr 10)

“Kui EVEA 1988. aastal loodi, oli tal kaks funktsiooni. Esiteks — tutvustada ühiskonnas ettevõtlust kui normaalset ja ühiskonnale kasulikku tegevust, ja teiseks — saada valitsusega läbirääkimisteks ja suhtlemiseks tugevamat positsiooni. Ükshaaval ei saanud väikeettevõtted olla valitsusele läbirääkimispartneriks ega olnud neil ressursse, et oma sõnumit avalikkusele tutvustada”. Enam-vähem nii on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni loomise vajaduse 21 aastat tagasi sõnastanud Riivo Sinijärv, pikaajaline EVEA president ja üks asutajatest.

Tol ajal osales EVEA kõikide majandust puudutavate seaduseelnõude ja määruste kooskõlastamisel ja meie esindajad kutsuti sellekohastesse töörühmadesse. Alustamisaastatel oli organisatsioon sageli pinnuks silmas just oma uute ideede poolest ning omamoodi ühiskonna “valvekoerana” tegutseme me praegugi. Seadusandjad lausa hoolitsevad selle eest, et assotsiatsioonil kunagi töö seadusloomega otsa ei saaks! Täna kuuluvad EVEA esindajad kõikide ministeeriumite ettevõtlusega seotud töögruppidesse ja püüame mitte “maha magada” hetkega tekkivaid seadusemuudatusi, mis ettevõtja elu päris hulluks võivad teha.

Heaks (halvaks) näiteks oli jaanipäeva-eelne käibemaksu muutmine, mis tekkis üleöö ja kiiruga ka jõustati. EML kui ka EVEA väljendasid ühtset seisukohta, pöördudes presidendi ja õiguskantsleri poole. Praeguses ettevõtjaid puudutavas käibemaksu temaatikas on EVEA veendunud, et kassapõhise käibemaksustamise kaotamine võib tekitada paljudele FIE-dele majandusraskusi kuni ettevõtluse lõpetamiseni, ning esitas ettepaneku võimaldada kassapõhist käibemaksuarvestust kõikidele väikeettevõtetele aastakäibega kuni 200 000 eurot.

Sõltumatute ettevõtjate ühine hääl dialoogis riigiga

EVEA on vanim tegija Eesti ettevõtluspoliitikas. Oma tegutsemisaja jooksul on ta peamiseks prioriteediks olnud väikeettevõtluspoliitika mõjutamine Eestis.

Assotsiatsiooni liikmeskond on läbilõige kogu Eesti ettevõtlussektorist. Siia on koondunud nii FIE-d kui mikroettevõtjad, aga ka üle 200 töötajaga tootmisettevõtted. EL regulatsiooni järgi on keskmiseks ettevõtjaks ettevõte, kus töötab kuni 249 töötajat, Eesti mastaabis on see juba suur ettevõte. Valdav enamus meie liikmetest on Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted, suur osa neist tegutseb siseturul, palju on perefirmasid. Kollektiiv- ja toetajaliikmete hulgas on ka mitmeid erialaorganisatsioone ja omavalitsusi.

Liitumise põhjuseks on soov olla omasuguste seas, toetada üksteist ja ettevõtluse arengut ning aidata luua stabiilne ettevõtluskeskkond, mis viiks edasi majandusarengut ja tugevdaks riiki tervikuna. Tänase Eesti majanduspoliitiline keskkond on väga ebastabiilne ning tihedad seaduse- ja maksumuudatused omavad sageli pärssivat mõju ettevõtlusele. Ükski mikro-, väike- või ka keskmise suurusega ettevõte ei suuda üksinda võidelda ettevõtluskeskkonna parandamise eest. Üheskoos aga oleme suur jõud, millel on otseväljundid riigi bürokraatia kõigil tasanditel. EVEA on ettevõtjate ühendustest kõige laiemalt esindatud ettevõtlust mõjutavates avalikes struktuurides (ministeeriumide komisjonid, nõukojad, töögrupid jne; riiklikult finantseeritavad ettevõtluse tugiorganisatsioonid, nagu EAS ja KredEx; regionaalsed väike- ja keskmist ettevõtlust toetavad struktuurid jms). EVEA-s on olemas mehhanism iga ettevõtja individuaalse probleemi üldistamiseks ja viimiseks kõrgeimale otsustamistasandile.

Kuigi ka teised üle-eestilised ettevõtjate ühendused on hakanud viimasel ajal esinema väikeettevõtjate nimel, on EVEA ainus reaalne väikeettevõtjate huvigrupp, mille kõik juhtorganite liikmed on eranditult väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad ning kus ei ole ohtu, et liikmeskonna erinevate kategooriate vahel tekivad huvide vastuolud.

Info, konsultatsioonid ja soodsad liikmeteenused

Algusaastatest peale on assotsiatsioon pannud rõhku just ettevõtjate nõustamisele. EVEA liikmed saavad tasuta või suure soodustusega osaleda seminaridel ja ärimissioonidel, individuaalselt konsulteerida advokaadi või juristiga, maksunõustajaga ja raamatupidamise spetsialistiga. Regulaarselt ilmuvas infolehes kajastatakse seadusandlikke muudatusi, antakse praktilisi nõuandeid, arutletakse liikmete tõstatatud probleemide üle, avaldatakse ärikoostöö pakkumisi Eestist ja välismaalt ning muud kasulikku infot. Lisaks on EVEA suurkliendina sõlminud liikmetele soodsad lepingud toitlustus- ja majutusettevõtete, pankade ja advokaadibüroodega.

Edukalt toimib EVEA liikmetevaheline soodustusteenuste süsteem — koostöölepingu sõlminud liikmete kaudu võib saada soodushindadega konsultatsioone, tooteid ja teenuseid. Eesmärgiks on koostöö ja mitmepoolne kasu.

EVEA korraldab regulaarselt ettevõtjatele üritusi, toimuvad huvitavad ja lõbusad kokkusaamised, kohtumised otsustajatega, kust leiab palju uusi kasulikke ja meeldivaid kontakte teiste ettevõtjatega.

Samuti on 21 tegutsemisaastaga kujunenud välja mitmed traditsioonid: ühiselt pidutsetakse aastalõpu ballil, kogunetakse suvepäevadel nii spordi ja nalja tegemiseks kui ka tõsise jutu ajamiseks, kord kuus koguneb Tallinnas EVEA klubi, kus liikmed kohtuvad majanduselu otsustajatega ja suhtlevad omavahel, igal aastal nimetatakse avaliku elu tegelaste seast Ettevõtluse Sõbra tiitli ja auhinna saaja.

Selge on see, et EVEA ei seisa mitte ainult oma liikmete huvide eest, vaid püüab arendada stabiilset ettevõtluskeskkonda siiski kõigile väike- ja keskmistele ettevõtjatele ja FIE-dele, kel on praegu eriti segased ja keerulised ajad.

Paljudes Euroopa riikides on kõik väikeettevõtjad organiseerunud ja kuuluvad EVEA-laadsetesse organisatsioonidesse. Kahjuks ei ole Eesti ettevõtjad veel tunnetanud ühtekuuluvuse suurt jõudu ning erinevate ettevõtlusorganisatsioonidega liitunuid võiks olla tunduvalt rohkem.

Aeg on seda tendentsi muuta! Kutsume kõiki mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning FIE-sid ühinema EVEA-ga, et üheskoos töise ja tugeva ettevõtjate esindusorganisatsioonina kindlustada kaasaegse ettevõtluskeskkonna areng.

Kersti Kraas

EVEA tegevjuhtEVEA ettevõtjate huvide kaitsel