Maksu- ja Tolliamet peab arvestust autode kasutamise üle ning soovitab seda jätkuvalt teha kõigil asutustel ja ettevõtetel. MTA, EML
Väljaanne : märts (nr 3)

MTA pressiteade

05.03.2009

Maksu- ja Tolliamet lükkab ümber ajakirjanduses ilmunud väite, nagu ei peaks maksuhaldur autode kasutamise üle arvestust ega täidaks sõidupäevikuid.

Väite aluseks olnud maksuhalduri vastus EML teabenõudele ütles vaid seda, et Maksu- ja Tolliametis on keelatud isiklikud sõidud ametile kuuluvate sõidukitega, kuna ülejäänud küsimustest võis järeldada, et EML huvitab eelkõige just sõidukite kasutamine isiklikul otstarbel. Nii kõnealuse vastuse andmise ajal kui täna fikseeritakse ametis kõik ametiautode sõidud sõidupäevikutes.

Riigikohtu äsjane autode erisoodustusmaksu määramist puudutav otsus muudab ka maksuhalduri arvates olukorra lihtsamaks, sest see toob selgust juurde erisoodustuste maksustamise problemaatikas.

Samas ei saa antud kohtulahendi pinnalt teha liiga kaugeleulatuvaid järeldusi. Riigikohus ei tunnista oma otsusega sõidupäeviku pidamise regulatsiooni kehtetuks, vaid üksnes täpsustab sõidupäeviku tähendust tõendamise aspektist. Seega kehtib jätkuvalt sõidupäeviku pidamise kohta käiv regulatsioon ja ka edaspidi on maksustamisel tõendamist vajav küsimus, kuidas kasutati sõiduautot tegelikult.


EML teabenõue

05.03.2009

Eesti Maksumaksjate Liit soovib saada koopiaid kõikide MTA kasutuses oleva 139 sõiduauto sõitude ja parkimise arvestusest, mis tõendaksid, et ühegi autoga ei tehta tööga mitteseotud sõite.

Samuti soovime teada, kus hoitakse sõidukeid töövälisel ajal ja kuidas tagatakse, et sõiduautosid ei kasutata isiklikul otstarbel.MTA vastus

09.03.2009

Vastuseks Teie 05.03.2009 pöördumisele, kus muuhulgas soovite teavet Maksu- ja Tolliameti sõidukite hoidmise kohta töövälisel ajal, selgitab Maksu- ja Tolliamet järgmist.

Märgime veel kord, et Maksu- ja Tolliametis kasutatakse ametiautosid üksnes ametisõitudeks, mistõttu ei ole Teie poolt pöördumises soovitud teabega võimalik Teil tõendada/tuvastada, et ühegi autoga ei tehta tööga mitteseotud sõite.

Maksu- ja Tolliametis on ametiauto kasutamisel kasutaja kohustatud pidama arvestust iga sõidukorra puhul ning kohustatud täitma sõidupäevikut. Avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 16 ja p 17 kohaselt on teabevaldaja kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks isiku kohta seoses maksustamisega kogutud teabe ning teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust. Maksusaladuse hoidmise kohustuse paneb Maksu- ja Tolliametile ka maksukorralduse seaduse § 26. Kuna sõidupäevik sisaldab muuhulgas teavet sõidu eesmärgi ja sihtkoha osas, siis avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 16 ja p 17 ning maksukorralduse seaduse § 26 lg 1 tuginedes ei ole võimalik Teile edastada koopiaid Maksu-ja Tolliameti kasutuses olevate sõiduautode sõitude ja parkimiste arvestusest.


Maksu- ja Tolliameti keskuse struktuuriüksuste kasutusse antud ametiautode parkimise/gara˛eerimise kohad töövälisel ajal on kinnitatud Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga. Piirkondlike maksu- ja tollikeskuste kasutusse antud ametiautode parkimise/gara˛eerimise kohad töövälisel ajal kinnitab maksu- ja tollikeskuse juhataja kirjaliku korraldusega.

Selleks, et tagada ametiautode kasutamise korra nõuetekohane täitmine, on Maksu- ja Tolliametis määratud peadirektori käskkirjaga ametnikud, kes vastutavad ametiautode kasutamise korraldamise eest. Nimetatud ametnikud on muuhulgas kohustatud kontrollima ka ametiauto sihipärast kasutamist ning kehtestatud parkimise/gara˛eerimise kohustuse täitmist.