Kassapõhine käibemaksuarvestus ja kassapõhine dokumendiregister. Lasse Lehis
Väljaanne : oktoober (nr 10)


Aeg-ajalt on ajakirjandusest läbi lipsanud uudiseid sellest, et riigiasutuste kodulehed ja dokumendiregistrid on korratud ja puudulikud — kas on osa seadusega nõutavast infost puudu, on vajalikku teavet raske üles leida või kiputakse liiga agaralt dokumente salastama. Probleemi illustreerimiseks toome MaksuMaksja lugeja ette ühe põneva loo käibemaksuarvestuse erikorrast, nii nagu see paistab läbi Rahandusministeeriumi dokumendiregistri.


Füüsilisest isikust ettevõtja käibemaksuarvestuse erikord

Rahandusministeeriumi kantsleri kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerile 03.09.2009

Käibemaksuseaduse § 44 sätestab füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) käibemaksuga maksustamise erikorra.

Euroopa Nõukogu otsuse (2007/133/ET) kohaselt on Eestil õigus rakendada FIE puhul kassapõhise käibemaksuarvestuse eriskeemi kuni 31.12.2009. Otsuse kohaselt on kassapõhise käibemaksuarvestuse eriskeemi õigus rakendada veel Sloveenial, Rootsil ja Ühendkuningriigil. Nimetatud riikidel on eriskeemi rakendamisel tingimuseks, et maksukohustuslase aastakäive ei ületa Sloveenia puhul 208646 eurot, Rootsi puhul 3 mln Rootsi krooni, Ühendkuningriigi puhul 1,35 mln naelsterlingit.

Eesti teavitas 16.02.2009 Euroopa Komisjoni, et soovib jätkata kassapõhise käibemaksuarvestuse eriskeemi rakendamist sellisel kujul, nagu see praegu kehtib, ehk kassapõhist käibemaksuarvestust on õigus rakendada ainult FIE-l. Võrreldes teiste maksukohustuslastega on FIE-le nimetatud eriskeem vajalik, et lihtsustada tema raamatupidamisarvestust käibemaksukohustuse tekkimisel, sest üldkorra kohaselt tuleb pidada käibemaksuarvestust tekkepõhiselt.

Komisjon on nõus Eesti kassapõhise käibemaksuarvestuse eriskeemi rakendamise pikendamisega juhul, kui Eesti kehtestab eriskeemi kasutamise tingimuseks aastakäibe piirmäära, mis kehtiks kõikidele ettevõtlusvormidele, mitte ainult FIE-le. Komisjoni hinnangul on ainult FIE-le võimaldatav käibemaksu kassapõhine arvestus teiste ettevõtjate suhtes diskrimineeriv ning võrdse kohtlemise tagamiseks peab eriskeem olema rakendatav kõikidele väikeettevõtjatele. Komisjoni hinnangul ei ole eriskeemi laiendamise vastu piisavaks argumendiks, et raamatupidamisarvestuse teeb keeruliseks, raskesti kontrollitavaks ja andmed raskesti võrreldavaks, kui tekkepõhise raamatupidamiskohustusega ettevõtjad saavad võimaluse käibemaksuarvestust pidada kassapõhiselt.

Käesoleva aasta juulis tegime komisjonile ettepaneku Euroopa Nõukogule esitatavas taotluses eriskeemi rakendamise pikendamiseks Eestis määrata aastakäibe piirmääraks alates 2012. aastast sarnaselt Sloveeniaga 208 646 eurot juhul, kui Komisjon siiski ei nõustu kehtiva korra säilitamisega. Lisaks märkisime, et järgmisest aastast sellise põhimõttelise muudatuse rakendamine ei ole mõeldav. Tulenevalt eeltoodust palun teie arvamust ja hinnangut erikorra tingimustele (aastakäibe piirmäär), ajakavale (muudatuste jõustamine) ja vajalikkusele tervikuna arvestades, et üheks võimalikuks variandiks on ka erikorra kaotamine. Vajadusel oleme valmis teiega kohtuma, et antud teemat arutada.


Sama kirja koopiad saadeti veel järgmistele adressaatidele (vastavalt kirjas loetletud järjekorrale): Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus–Tööstuskoda, Maksu- ja Tolliamet, ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna. Vahemärkusena olgu mainitud, et 2006. aastal saatis Rahandusministeerium välja kirja samal teemal ning siis oli adressaatide loetelu ühe positsiooni võrra pikem, sisaldades ka maksumaksjate liitu. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Mida meie, s***varesed, ikka käibemaksust teame, hea, kui me dokumendiregistritki lugeda oskame.

Kuna 3. septembrist on juba tükk aega möödas, oleks igati mõistlik leida dokumendiregistrist ka kirjale saabunud vastused. Kui uskuda registrit, siis on vastused laekunud ainult Kaubandus-Tööstuskojalt ning Maksu- ja Tolliametilt, kusjuures viimane vastus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, mistõttu meiesugused matsid seda kirja lugeda ei saa. Kaubanduskoja kiri on pdf-failina täiesti saadaval ning iga huviline võib seda ise lugeda. Midagi sellist, mida tasuks siin ära trükkida, see pehmelt öeldes mittemidagiütlev kiri ei sisalda. Pole ilmselt õige sihtgrupp. Rohkem vastuseid dokumendiregistri järgi nagu ei olekski. Samas, kui näiteks külastada EVEA kodulehte, leiame sealt konkreetse ja asjaliku seisukoha: erikord tuleb kindlasti FIE-dele säilitada ning igati mõistlik on seda laiendada äriühingutele, kuna tegemist on soodustava normiga, siis ei ole ka mingit takistust seda 2010. aastast kehtestada, kui vähegi tahtmist ja viitsimist oleks (lähemalt vt www.evea.ee/13424). EVEA seisukoht on avaldatud ka näiteks 14. oktoobri EPL Ärilehes ja 15. oktoobri Äripäevas. Huvitav oli ka see, et EVEA seisukohas nõustutakse Olavi Kärsna vastusega Rahandusministeeriumile, mida dokumendiregistri kohaselt samuti justkui ei eksisteeriks.

Kuid kõige huvitavam on see, et Rahandusministeeriumi dokumendiregistri kohaselt ei oleks justkui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Rahandusministeeriumi kirjale vastanud. Tegelikult asi nii hull siiski ei ole. Vastuse leiame üles MKM kodulehelt nende dokumendiregistrist:


Füüsilisest isikust ettevõtja käibemaksuarvestuse erikord

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri vastus

01.10.2009

Vastuseks teie kirjale, kus palute Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohta füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) käibemaksuarvestuse erikorra muutmise osas tulenevalt Euroopa Komisjoni ettepanekutest, teatame järgmist:

undefined· undefinedArvestades komisjoni ettepanekut kehtestada käibemaksuarvestuse erikorra kasutamise õigusele aastakäibe piirmäär, toetame Rahandusministeeriumi ettepanekut nimetatud piirmäära suuruse osas (208 646 eurot ehk ca 3,3 mln krooni). Sisuliselt puudutab see muudatus vaid mõnda üksikut FIE-t, kes tänu piiramäära seadmisele peavad hakkama käibemaksuarvestust pidama senise kassapõhise asemel tekkepõhiselt.

undefined· undefinedSamas on selge, et ka nendele vähestele FIE-dele tuleb anda võimalus ennast kurssi viia eesootavate muudatustega ning seetõttu ei saa me toetada komisjoni seisukohta rakendada piirmäära alates 2010. aastast. Lisaks eeldaks selline muudatus ka käibemaksuseadusesse piirmäära sisseviimist, mida ei ole aga võimalik nii lühikese ajaga teha.

undefined· undefinedToetame komisjoni ettepanekut rakendada käibemaksuarvestamise erikorda ka kõikidele teistele ettevõtlusvormidele, kelle aastakäive ei ületa 208 646 eurot, juhul kui selline erikord on püsiv ehk komisjonil ei ole kavas pikemas perspektiivis nõuda erikorra kaotamist. Käibe piirmäära arvestades laieneb erikord tõenäoliselt ainult väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE). VKE-dele soodsamata tingimuste loomine haakub tihedalt ka Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act“ põhimõttega „kõigepealt mõtle väikestele“ (think small first), tehes VKE-de elu lihtsamaks ning vähendades võimalikult palju nende halduskoormust.

Sellele “olematule” kirjale on Rahandusministeerium ka omakorda vastanud (ja kui lugeda kirja päist, siis tõepoolest väli “Teie” seal puudub):Füüsilisest isikust ettevõtja käibemaksuarvestuse erikord

Rahandusministeeriumi kantsleri kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerile

09.10.2009

Tänan teid arvamuse eest füüsilisest isikust ettevõtjate käibemaksuarvestuse erikorra rakendamise jätkamisest ja selle kriteeriumidest. Esitatud arvamuste põhjal leian, et teemat on vaja põhjalikumalt arutada ja selgitada, sest lähiajal on see arutusel Euroopa Nõukogus, kus otsustatakse, milliste kriteeriumide alusel Eesti kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamist võib jätkata. Tulenevalt eeltoodust teen ettepaneku arutada ühtse seisukoha kujundamiseks kõigi osapooltega kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorraga seotud küsimusi ja võimalikke arenguid.

Koopiad saadeti jälle samadele asutustele, kellele ka esimene kiri. Tänaseks on koosolek toimunud. Mida seal räägiti ja otsustati, seda meie loomulikult ei tea. Ja kas tahakski.

Sellega võikski loo lõpetada. Kuid tulles vastu nende lugejate soovile, kes soovivad teada EML seisukohta kassapõhise käibemaksuarvestuse küsimuses, lisame siinkohal EML kirja, mida ei ole registreeritud mitte üheski dokumendiregistris (sh ka meie enda omas).


Tšau musirullid!

Loodame, et teil oli huvitav koosolek.

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui 1. juulist 2009 tõsteti käibemaksumäära 18-lt protsendilt 20-le?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui 2009. aasta alguses tõsteti käibemaksu soodusmäär 5-lt protsendilt 9-le ja kaotati soodusmäär ohtlike jäätmete käitlemisele, matusetarvetele ja -teenustele ning teatri- ja kontserdipiletitele?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui 1. juulist 2009 kaotati Eesti-sisese lähetuse päevaraha?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui kaks korda järjest tõsteti töötuskindlustusmaksete määra ja peatati kohustusliku kogumispensioni maksete tasumine?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui otsustati lükata viie päeva eest haigusraha maksmine tööandja kraesse, kusjuures ta ei tea siiamaani isegi seda, kuidas täpselt tuleb arvutada hüvitise aluseks olevat keskmist palka?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui te saatsite Riigikokku eelnõud, millega peatatakse tulumaksumäära tõus ja maksuvaba tulu vähendamine, kaotatakse tulumaksusoodustused õppelaenudele ja ametiühingu liikmemaksudele (ja kõik muu, mille te pärast esimest lugemist komisjoni kaudu eelnõule lisate)?

Kus olid teie mesimagusad kirjad ja koosolekud siis, kui te kirjutasite kokku tulumaksuseaduse muudatusi, milles tahate Eesti elanikke muuta sunnismaisteks ning arendate edasi põhimõtet “maksustamisel lähtutakse vastavalt vajadusele kas tehingu vormist või sisust, sõltuvalt sellest, kumb annab suurema maksukohustuse”?

Eesti ettevõtja, kes on pidanud kõik selle omal nahal üle elama, elab edukalt üle ka selle, kui lubada juriidilistel isikutel kasutada kassapõhist käibemaksuarvestust juba 2010. aastal. Ta elab selle isegi siis üle, kui te ei suuda kirjutada normaalseid üleminekusätteid ja kui seadus avaldatakse Riigi Teatajas alles 31. detsembril. Nii et lõpetage oma koosolekud ja tehke see asi ära.

Kallikalli

Teie maksumaksjate liit

P.S. Kui aega saate, tehke ka oma dokumendiregister korda.