Kokkuvõte 2013. aasta tuludeklaratsioonidest. EML
Väljaanne : oktoober (nr 10)

Traditsiooniliselt avaldas Maksu- ja Tolliamet augusti lõpus põhjalikuma tuludeklaratsioonide statistika (esialgsed andmed avaldati mais, millest avaldasime ka sama kuu MaksuMaksjas väikese kokkuvõtte). Toome lugejani olulisema statistika.

2013. aasta eest deklareeris 636 454 inimest kokku üle 6 miljardi euro tulusid. Elektrooniliselt esitati 95% tuludeklaratsioonidest. Abikaasade ühisdeklaratsioonid moodustasid 14% deklaratsioonide koguarvust. Keskmine aastane brutotulu inimese kohta oli 11 223 eurot ja see kasvas võrreldes 2012. aastaga 7,6%. Oluliselt kasvas välismaal saadud tulu deklareerinud inimeste arv, mida MTA põhjendab parema teavitustööga.

Huvitav fakt on see, et lausa 19,4% deklaratsioonidest ehk arvuliselt 108 185 olid sellised, mille alusel ei määratud tulumaksu juurde ega tagastatud. Valdav enamik neist deklaratsioonidest oleks ilmselt võinud ka esitamata jääda (kui ei ole just seaduses erireeglit, mis kohustab tuludeklaratsiooni alati esitama — näiteks välistulude, investeerimiskonto või kahjumite edasikandmise puhul), kuid arvatavasti ei olnud esitajad kindlad, kas tulumaks on õigesti kinni peetud, ning igaks juhuks „klõpsutasid“ deklaratsiooni läbi. Kurvem lugu on aga 22 817 deklaratsiooniga (4,1% koguarvust), kus oli deklareeritud ainult mahaarvamisi, aga puudus igasugune tulu, mistõttu inimene loomulikult ei saa ka mingit maksutagastust. Kuigi ka siin võib teatud osa olla „sunddeklaratsioone“ (näiteks mittetegutsevad FIE-d), on arvatavasti siiski suuremalt jaolt tegemist inimeste teadmatusega.

Kõige tähtsam tululiik nii isikute arvu kui summade poolest on loomulikult palgatulu. Eestist saadud palgatulu oli 2013. aastas keskmiselt 769 eurot kuus (võrreldes 2012. aastaga 54 eurot rohkem). Juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu deklareeris 20 500 inimest ning töövõimetushüvitisi 166 541 inimest.

Üüritulu deklareeriti 2013. aasta eest 4018 deklaratsioonis summas 9,1 miljonit eurot (2012. aastal vastavalt 3676 ja 7,8 miljonit). Kasu väärtpaberite võõrandamisest deklareeris 2374 inimest (keskmiselt 5687 eurot deklaratsiooni kohta) ning kahju deklareeris 1361 inimest. Investeerimiskontot kasutati 2639 korral. Metsamaterjali või raieõiguse võõrandmist deklareeriti 2099 deklaratsioonis kokku 13,1 miljonit eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjad esitasid 2013. aastal kokku 33 368 E-vormi. Nendest 6077 olid „nullidega“ (st ei deklareeritud ei tulusid ega kulusid) ning 16 014 ettevõtja puhul ületasid tulud kulusid. Keskmine brutotulu oli põllumajanduses 31 736 eurot, metsamaterjali müügi korral 7075 eurot ja muudel tegevusaladel 13 169 eurot. Pärast kulude mahaarvamist alles jäänud puhaskasum oli 2874 eurot ühe ettevõtja kohta. See tähendab, et keskmine FIE teenib kuus 240 eurot ehk oluliselt vähem kui ametlik miinimumpalk ja sotsiaalmaksu kuumäär.

Mahaarvamisi deklareeriti järgmiselt: eluasemelaenu intresse 107 980 deklaratsioonis keskmiselt 607 eurot, koolituskulusid 172 124 deklaratsioonis keskmiselt 492 eurot, annetusi 35 751 deklaratsioonis keskmiselt 175 eurot ja vabatahtliku pensionikindlustuse sissemakseid 60 684 deklaratsioonis keskmiselt 520 eurot. Kokku deklareeriti kõiki mahaarvamisi (sh ka maksuvaba tulu ja täiendavad mahaarvamised pensionidelt, laste eest jne) üle 2 miljardi euro, kuid 15% deklareeritud summast (311,4 miljonit eurot) jäi kasutamata kas siis piisava sissetuleku puudumise või seaduses sätestatud piirangute tõttu.

Tulumaksu tagastati 425 397 deklaratsiooni alusel kokku 92,5 miljonit eurot (keskmiselt 217 eurot ühe deklaratsiooni kohta) ning määrati juurde 22 853 deklaratsiooni alusel kokku 23,6 miljonit eurot (keskmiselt 1032 eurot ühe deklaratsiooni kohta). Juurdemakseid peavad tavaliselt tegema need, kes said kasu vara võõrandamisest (millelt ei peeta tulumaksu kinni) või tulusid välismaalt (kus tuleb hüvitada Eesti ja välismaa tulumaksumäärade vahe), samuti füüsilisest isikust ettevõtjad.

Täiendavasse kontrolli võeti 31 398 deklaratsiooni. Vigu avastati 16% juhtudel ning kontrolli tulemusena tulumaksutagastusi 948 960 euro võrra.