Maksuametil on raske raskeveokimaksu kätte saada. Martin Huberg
Väljaanne : oktoober (nr 10)

Maksu- ja Tolliamet edastas 15.10 pressiteate (tekst on ära toodud artikli lõpus), milles teavitas avalikkust sellest, et pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata.

Tundub pisut veider, et muidu nii eesrindlik asutus, millega on isegi skaipida võimalik, ei suuda nüüd autoronge üles leida ja maksusummasid kokku koguda, kas pole? Aga ei, tundub, et kõik süsteemid, kus Rahandusministeeriumi ja muu ministeeriumi asutused peavad omavahel koostööd tegema, on määratud igavesest ajast igavesti purgatooriumis küpsemisele.

Milles siis asi on?

Ma hoiatan juba ette, et kindlasti ei saa suured „veofirmad“ järgnevast kiunust midagi aru, sest nad teavad, kuidas asjad käivad. Kuid EML poole on sel aastal pöördunud mitu väiksemat tegijat, kellel on olnud raskusi asjast arusaamisega.

Esiteks, mis loom see „autorong“ on? Olgu, saame vastuse liiklusseaduse § 2 punktist 4: autorong on ühest või enamast vedavast autost (veduk) ja ühest või enamast haagisest või pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend.

Mida me selle teadmisega nüüd peale hakkame? Raskeveokimaksu seaduse § 2 lõike 1 preambula ja punkt 2 reguleerib maksuobjekti autorongi osas järgmiselt: Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud veoauto ja autorong (edaspidi raskeveok) maksustatakse seaduse lisas toodud määra järgi vastavalt: „autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud veoauto näitajad, autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arvu ja nimetatud haagiste suurima massi, mille veoauto omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeametile ning Maanteeamet on kandnud liiklusregistrisse“.

Selge, tuleb järelikult avaldada autorongi andmed Maanteeametile ning see kannab liiklusregistrisse. Klaar.

Liiklusseaduse 11. peatükk, mis liiklusregistrit reguleerib, suurt midagi ei reguleeri. Selle asemel on valitsust volitatud kehtestama liiklusregistri pidamise põhimäärust (LS § 173 lg 2). Selle põhimääruse ükski säte ei märgi tunnustavalt ära mõistet „autorong“. Noh, ilmselt on see mingi muu mõistega hõlmatud. Järsku on see hõlmatud näiteks mõistega „lisamärked“? Jumal temaga.

Aga järsku ütleb hoopis raskeveokimaksu seadus, kuhu ja kuidas see tuleb kanda? Aga ei, seal ka ei ole. Ju see siis kuskilt tuleb välja lugeda. Ja nii ongi § 13 lg 1 punktis 5 öeldud, et liiklusregistris peab kirjas olema ka autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Ja § 13 lõige 2 ütleb, et kui ei ole kantud, siis peab maksumaksja pöörduma liiklusregistri poole, või muidu… Samas on see ju rakendussäte, mis oli mõeldud selleks ajaks, kui raskeveokimaksu seadus jõustus. Nojah, kuid asi seegi.

Aga, nota bene, kallis ametnik, muist inimesi, kes raskeveokitega sõidavad või nende juhtide palgaarvestust peavad, ei ole mingid liiklusjuristid, kes oskaksid puusalt tulistada kõiki liiklusseaduse nüansse. Järsku võiks siis kuskile ilusti blanketid õigesse järjekorda panna, et rumalamad inimesed need ka üles leiaks?

Blanketid, blanketid…

Nii otsisime ka meie kevadel mõnda blanketti, mille alusel saaks siis midagi teada anda. Leidsime blanketi, mis kandis nime „AVALDUS Eesti Riiklikule Autoregistrile“ ning kus oli selgitatud ka see, kuidas autoronge liita ja lahutada. Aga blankett oli vana. Nojah, mis siis ikka.

Ei maksuameti lehel ega ka liiklusregistri lehel ei suutnud me leida blanketti, mis on seal kenasti praegu olemas ja mille pealkiri on „Taotlus autorongi andmete deklareerimiseks“. See on praegu nii MTA kodulehe kui ka niinimetatud „Paberivaba ARK“ kaudu kenasti leitav. Kuid siis ei olnud või me ei leidnud seda. Ka guugeldades mitte. Päriselt ka. Loomulikult edastati see küsimise peale, kuid mis on oluline — kuidas selle lihtsa ja eranditeta maksusüsteemiga oligi???

Trükime selle vormi igaks juhuks siin artikli juures ära, et kui see jälle kaotsi peaks minema, saavad autoomanikud minna raamatukokku, teha vastavast ajakirjalehest koopia, ära täita ja postiga „paberivabasse arkki“ saata.

Et selgus saabuks

Inimene peab kuskilt ridade vahelt lugema välja teadmise…

…et kui soovitakse veokit kasutada selliselt, et see koos haagisega moodustaks autorongi, siis peab registreerimisel või registriandmete muutmisel määratlema selle, millise registrimassiga haagiseid kasutada soovitakse ning millise telgede arvuga.

…et iga konkreetne haagis ei pea olema konkreetse autoga seotud, kuid maksu arvestatakse selle järgi, kuidas autot kasutada kavatsetakse. Haagiseid eraldi ei maksustata ja võib ka nii olla, et vedajal ei ole üldse isiklikke haagiseid, kuid veetakse tellimisel kellegi teise haagiseid enda veokiga vms.

…et raskeveokimaksuseadust arvestades oleks selleks õigus, siis tulebki teatada, milliseid haagiseid kavatsetakse vedada, ning selle järgi määrataksegi maksukohustus. Võimalik on ka, et soovitakse kasutada lisaks enda haagistele selliseid, mille puhul oleks ka maksukohustus autorongil suurem. Seejuures igal maksustamisperioodil saab koosseisu ka muuta, kui see on rahaliselt otstarbekas.

Seega — kui kavatsetakse veokeid kasutada selliselt, et need moodustavad autorongi, siis tuleb vastavalt ka need andmed liiklusregistrisse kandmiseks edastada.

Aga miks sellist arutluskäiku ei leia ei liiklusregistrist ega raskeveokimaksu seadusest, vaid see tuleb ubade pealt välja lugeda?

Seega, enne kui jälle kellegi näidispoomine korraldada, teeks seekord midagi teisiti? Järsku saaks korraldada asjad nii, et kogu jutu sisu oleks raskeveokimaksu jaoks loogiliselt ja arusaadavalt ümber kirjutatud sellessesamasse seadusesse, ja teeks asjad nii ringi, et andmed võtab maksuhaldur ise liiklusregistrist ja koostab maksuteate. Praegu peab inimene ise ju summa arvutama, juba sellest võivad mõned vead tulla.

Ja kui selgub, et rong oli valesti registreeritud, siis on standardmenetlus. Loomulikult võib naljaga pooleks ka Elronit jälle süüdistada.Taotluse autorongi andmete deklareerimiseks leiad SIIT.

Martin Huberg

EML juhatuse liige

MaksuMaksja õigustoimetaja


MTA: pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata

MTA pressiteade

15.10.2014

Maksu- ja Tolliamet koostöös autovedajate erialaliitude, Politsei- ja Piirivalveameti, ministeeriumide ning Maanteeametiga suurendab lähiajal järelevalvet raskeveokimaksu tasumisel, et tagada autovedajatele võrdsed turutingimused ning parandada raskeveokimaksu laekumist.

MTA kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värgi sõnul on peamine probleem selles, et veokeid omavad isikud tasuvad raskeveokimaksu küll sadulveokilt ehk autorongi vedavalt sõidukilt, kuid jätavad maksu maksmata sadulveokiga koos sõitvalt haagiselt. „See aga annab veoteenuste turul eelise nendele, kes maksudest kõrvalehoidmisel saavad pakkuda madalamat teenuse hinda,“ märkis Värk.

Maanteeameti andmetel on Eesti liiklusregistris pea 9400 sadulveokit. Sellest 5100 haagiselt makse ei deklareerita. Samas on eluliselt ebausutav, et need 5100 veokit ilma haagisteta ringi sõidavad. MTA piiriületuse andmete järgi ongi pea 5000 sadulautot tegelikult sõitnud koos haagisega. Seega on raskeveokimaksu jätnud autorongidelt tasumata üle 1700 isiku hinnanguliselt kahe miljoni euro ulatuses aastas.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni info ja veolubade osakonna juhataja Ermo Perolainen ütles, et assotsiatsioonil on kavas juhtida liikmete tähelepanu puuduste likvideerimisele ning autorongide deklareerimise vajadusele. „Kõigile turuosalistele kehtivad võrdsed tingimused maksude tasumisel ning ametite tõhusam kontroll peab seda tagama,“ märkis Perolainen.

Värk rääkis, et maksuhaldur on viimase aasta jooksul tegelenud autorongi omanike teavitamise ja ka üksikute menetluste läbiviimisega, kuid olulisi muudatusi pole need sektoris kaasa toonud. „Raskeveokimaksu laekumise parandamise eelduseks on ametite ja erialaliitude hea koostöö ja soov olukorda valdkonnas parandada. Oleme seetõttu nendega kokku leppinud konkreetses tegevuskavas.“

MTA saadab novembris sadulveokite omanikele ja valdajatele teatise, et isikud vaataksid üle oma veokite registreeringud maanteeametis ja kui haagis on märkimata jäänud, teha parandused. Kirjas juhib maksuhaldur tähelepanu ka sellele, et juhul kui sõidetakse sadulveokist ja haagisest koosneva autorongiga, siis ei piisa ainult sadulveoki registreerimisest, vaid sadulveok tuleb registreerida koos haagisega ehk autorongina. Maksukäitumise muutmata jätmisel alustab maksuhaldur nende isikute osas kontrolli. Raskeveokimaksu tasumata jätmise eest on maksuhalduril õigus väärteomenetluse korras trahvida rahatrahviga kuni 1200 eurot. Kui teo on toime pannud juriidiline isik, siis kuni 13 000 eurot.

Lisaks on Maanteeametil kavas muuta oma registreerimissüsteem selliseks, et isikutel tekiks kohustus koos sadulveduki registreerimisega kohe deklareerida autorongi andmed ehk autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

Raskeveokimaksuga maksustamisele kuulub veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris. Olenevalt veokist ulatub kord kvartalis tasutav raskeveokimaks kuni 230 euroni. Keskmine tasutav summa on 100–150 eurot kvartalis.