Maksumaksja portaal - EML arvudes. Lasse Lehis - 2009 > juuni/juuli (nr 6/7) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > juuni/juuli (nr 6/7) > EML arvudes. Lasse Lehis
EML arvudes. Lasse Lehis

On olnud aegu, kus MaksuMaksjas avaldati EML aastaaruandeid või ilmus aeg-ajalt väiksemaid kokkuvõtteid EML tegevuse kohta. E-Eesti edusammud on viinud muu hulgas ka selleni, et viimastel aastatel pole me enam paslikuks pidanud kulutada paberit EML majandusnäitajate ja tegevuse ülevaadete peale. Aastaaruanded on kodulehel saadaval. Siiski otsustasime seekord veidi tabeleid ja graafikuid ka MaksuMaksja lugejani tuua. Eelkõige tahame me sellega edastada sõnumit, et vähemalt siiamaani on maksumaksjate liit majanduskeeristes ja -pööristes edukalt püsima jäänud ja teenib oma liikmeid edasi sama edukalt kui varem.

Liikmeskond

EML liikmete arv on viimastel aastatel olnud püsivalt 2500 ringis ja loodetavasti ei tule ka 2010. aastal suuremat “ärakukkumist”. Statistika järjepidevuse huvides oleme endale lubanud mõningat juriidilist ebakorrektsust ja lugenud liikmete hulka ka infoteenuse kasutajad.

EML liikmete arv aasta lõpu seisuga:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2203

2639

2721

2611

2435

2360

2532

2561

2578

Liikmete jaotus kategooriate kaupa 31.12.2008 seisuga:

Füüsiline isik (FI)

582

Mittetulundusühendus (MT)

67

Äriühing (ÄÜ1)

257

Äriühing (ÄÜ2)

1621

Infoteenuse kasutaja (IK)

51

Kokku:

2578

Tulud ja kulud

Nagu näha järgnevast tabelist, on ka põhilised majandusnäitajad olnud üsna stabiilsed. Kuigi 2008. aasta lõppes “ajastule sobivalt” kahjumiga, ei maksa selle pärast väga muretseda, sest 2008. aastal oli meil lihtsalt mitu erakorralist väljaminekut ning tänu Eesti krooni hoiuse intresside tõusule oleme me juba 2009. aasta esimeste kuudega teeninud lisatulu, mis ületab mitmekordselt eelmise aasta kahjumi.

EML bilansimaht, tulud ja kasum aastatel 2000-2008

aasta

Bilansimaht

Tulud

Tulem

2000

2 858 051

7 250 922

1 101 564

2001

3 769 170

7 493 600

865 418

2002

3 136 790

4 696 315

-315 902

2003

3 851 582

5 056 004

116 997

2004

4 137 223

5 736 103

370 864

2005

4 463 023

5 888 912

253 046

2006

3 435 000

6 410 860

264 299

2007

3 609 539

7 060 125

323 236

2008

3 482 905

7 931 667

-22 081

Tulude struktuur on olnud samuti stabiilne, märgata on ettevõtluse osa väikest suurenemist aasta-aastalt. Ettevõtluse tulu hulka kuulub peamiselt koolitusürituste käive (2008. aastal 2 551 265 kr), lisaks ka maksukogumiku ja ajakirja MaksuMaksja müük mitteliikmetele (2008. aastal vastavalt 333 250 kr ja 112 128 kr), tasuline õigusabi, reklaami müük ja riigiasutustelt liikmemaksu asemel võetav teenustasu.

EML tulude struktuur aastatel 2005-2008

Aasta

2005

2006

2007

2008

Liikmemaksutulu

4 267 382

4 326 741

4 744 745

4 760 820

Tulu ettevõtlusest

1 618 754

2 042 936

2 293 925

3 160 693

Muud tulud

2 776

41 183

21 455

10 154

Tulud kokku

5 888 912

6 410 860

7 060 125

7 931 667

Palgakulud

2008. aastal oli EML juhatuses viis liiget ja neile maksti teenustasu kokku 542 640 krooni. EML-l oli 2008. aastal keskmiselt 8 täiskohaga töötajat ja töötajate palgakulu oli 2 201 724 krooni. Igaks juhuks olgu ka märgitud, et EML ei ole kulutanud sentigi erisoodustustele, ei ole korraldatud liidu raha eest töötajatele suve- või talvepäevi. Palka makstakse tavapäraselt 12 kuu eest, ei ole meil puhkusele mineku ega puhkuselt tuleku toetust ega preemiat ämma juubeli või lapse lasteaia lõpupeo puhul. Kohvi ja karastusjoogid ostetakse ka oma raha eest. EML-l ei ole ka ühegi ametiautot, vajadusel on makstud töötajatele isikliku sõiduauto hüvitist.

Liikmete nõustamine ja esindamine

EML juristid nõustavad liikmeid maksude, tööõiguse, võlaõiguse ja äriõiguse küsimustes nii telefonitsi, elektronposti teel, kodulehe kaudu kui ka EML kontoris. Juhatuse liige Tiiu Toots annab liikmetele raamatupidamisalast nõu telefoni teel kahel päeval nädalas.

Liikmete nõustamise maht aastatel 2007-2008

Nõustamiskanal

2008

2007

Suuliselt kontoris

46

38

E-posti ja kirja teel

825

719

Kodulehe kaudu

111

135

Telefoni teel

2218

2052

Kokku:

3200

2944

EML kodulehel oli 2008. aastal keskmiselt 10 000 külastust kuus. Maksuküsimuste rubriigis oli 2009. aasta kevadeks kogunenud 720 küsimust-vastust.

EML esindas 2008. aastal oma liikmeid suhtlemisel maksuhalduriga 3 maksumenetluses, 7 vaidemenetluses ja 6 kohtuasjas. Kolm vaidlust olid seotud füüsilise isiku kin­nis­varatulu maksustamisega, üks eluasemelaenu intresside mahaarvamisega ja üks FIE avansilise sotsiaalmaksuga. EML aitas Eesti Omanike Keskliidul koostada tüüpkaebuse maamaksuteadete vaidlustamiseks ning aitas ise kaebust vormistada 4 isikul, kellest ühte esindatakse ka kohtumenetluses. Samuti on käimas Autoregistrikeskusega kohtuasi, mis on registrikande vaidlustamise kaudu seotud raskeveokimaksu kohustusega.

Üldjuhul esindab EML liiget sellises kohtuvaidluses, mis on vajalik pretsedendi loomiseks või milles käib õiguslik vaidlus olulise maksuõiguse sätte või põhimõtte üle. Muudel juhtudel antakse kohtuasi üle advokaadibüroole.

Publikatsioonid

EML varustab oma liikmeid 11 korda aastas ilmuva ajakirjaga MaksuMaksjaga ja üks kord aastas ilmuva kogumikuga “Eesti maksuseadused koos rakendus­aktidega”.

Ajakirja keskmine tiraa˛ oli 2008. aastal 2970 eksemplari ning ühe ajakirjanumbri keskmine maht oli 48 lehekülge. Umbes 84% tiraa˛ist jagati liikmetele, 8% müüdi ning 8% kasutati muul eesmärgil (reklaam, auhinnad). Maksuseaduste kogumiku tiraa˛ oli 4000 eksemplari, millest 2579 jagati liikmetele, 1210 müüdi ning ülejäänud kasutati muul eesmärgil.

Koolitus

Erinevalt nõustamisest, ajakirjast ja maksuseaduste kogumikust, mis on liikmetele tasuta ja finantseeritakse liikmemaksust, kuulub koolitustegevus EML jaoks ärilise tegevuse alla, sest koolitusüritustest osavõtt on liikmetele tasuline (kuigi liikmetele kehtib 40-50% hinnasoodustus). Lisaks temaatilistele seminaridele korraldatakse aastas kolm suurt koolitusüritust: sõbra­päeva seminar veebruaris, hooaja lõppu tähistav suveseminar juunis ning EML aastapäevale pühendatud maksukonverents oktoobri alguses.

EML koolitusüritused ja nendel osalejate arv aastatel 2005-2008:

Aasta

2005

2006

2007

2008

Üritusi

55

51

51

49

Osalejaid

1865

1908

1804

2353

Põhilised koolituste teemad on seotud aktuaalsete maksumuudatuste ja –probleemidega, palgaarvestuse, töölähetuste ja erisoodustuste ning muude raamatupidamise ja juriidiliste valdkondadega (majandusaasta aruanne, tööõigus, äriõigus). Lektorina esinesid 2008. aasta koolitustel Lasse Lehis, Imre Karulin, Tiia Kruusmaa, Margus Kingisepp, Virve Aru, Ranno Tingas, Olavi Jänes, Andres Vutt, Hiie Marrandi, Martin Huberg ja Gaily Kuusik.

Avalikud esinemised, ettepanekud ja arvamused

EML esitas 2008. aastal Riigikogu komisjonidele ettepanekuid seaduseelnõude 180 SE, 181 SE, 194 SE, 299 SE, 347 SE, 350 SE, 353 SE, 360 SE, 399 SE, 400 SE muutmiseks (tulumaksu ja käibemaksu määrade tõstmine, sõiduauto erisoodustuse määra tõstmine, riigilõivude tõstmine, maksualaste väärtegude aegumistähtaeg, väärtpaberitulude maksustamine, topeltmaksustamise vältimine, lähe­tuse päevarahad, Eesti Töötukassa ja Tööturuameti ühendamine). Rahandusministeeriumile tegime rea ettepanekuid maksuseaduste muutmise eel­nõude algatamiseks – laiendada eluaseme müügi tulumaksuvabastust, ühtlustada tulu- ja sotsiaalmaksu vabastusi, vabastada väärtpaberitulu tulumaksust, lubada mahaarvamisi üüritulust, tõsta lähetuse päevaraha ja isikliku sõiduauto hüvitise määrasid, rakendada vabastusmeetod välismaalt saadud ettevõtlustulule, vähendada mitteresidendilt kinni­peetava tulumaksu määra, ühtlustada annetustega seotud maksusoodustusi, laiendada maksuvabastusi metsamaterjali müügitulule, vabastada elamumaa maamaksust, kehtes­tada 0% maksumäär reisiteenuse vahendamisele. Justiitsministeeriumile tegime ettepaneku aastaaruannete elektroonilise esitamise korralduse kohta ning Majandus- ja Kommunikat­siooniministeeriumile ettepaneku algatada lähetuse päevaraha määrade tõstmist sä­testav õigusakti eelnõu.

Kuna aeg-ajalt kipuvad Riigikogus vastu võetud maksuseaduste muudatused meie arvates olema põhiseadusega vastuolus, on EML saatnud ka märgukirju Vabariigi Presidendile ja õiguskantslerile, 2008. aastal oli selliseid kirju 7. Ka on EML saatnud Euroopa Komisjonile kaebuse mitteresidente diskrimineeriva sätte kohta tulumaksuseaduses. Osa kaebustest on jäänud käiguta, osa veel menetluses või lahenenud õigusakti vormilise muutmisega.

Lisaks on EML esitanud ka arvukalt selgitustaotlusi ja teabenõudeid eelkõige maksuseaduste rakendamise kohta. 2008. aastal saatsime välja 14 selgitustaotlust Rahandusministeeriumile, 5 selgitustaotlust Maksu- ja Tolliametile, 2 selgitustaotlust Riigikontrollile ja Raamatupidamise Toimkonnale ning Välisministeeriumile, 1 selgitustaotluse Justiitsministeeriumile ja Põllumajandusministeeriumile. Olulisemad kirjad koos vastustega on ka MaksuMaksja veergudel avaldatud.

EML esindajate arvamusavaldusi, sõnavõtte, artikleid ja intervjuusid meedias on viimastel aastatel olnud nii palju, et nende üle arvet pidada ei ole mõtet. Ainuüksi pressiteateid saadeti aastas välja 22 ning Kuku Raadios läks eetrisse 39 saadet "Maksumaksja".

Lasse Lehis

EML juhatuse esimees

anchor

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo