Maksumaksja portaal - Pähklid ja kasemahl ehk Eesti maksupoliitika eksirännak käänulisel metsateel. EML - 2008 > oktoober (nr 10) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2008 > oktoober (nr 10) > Pähklid ja kasemahl ehk Eesti maksupoliitika eksirännak käänulisel metsateel. EML
Pähklid ja kasemahl ehk Eesti maksupoliitika eksirännak käänulisel metsateel. EML

Pole mingi uudis, et paljude muude majandusharude hulgas on rasked ajad saabunud ka Eesti metsatööstusesse. Üks põhjus, miks puidutööstusi suletakse ja töötajaid koondatakse, on toorainepuudus. Venemaa kehtestas puidu ekspordile tollid ja kodumaised metsaomanikud ei müü oma metsa, sest ei taha maksta tulumaksu.

Tõsi küll, 2008. aasta algusest hakkas kehtima tulumaksuseaduse täiendus, mis andis pisikese maksuvabastusekübeme FIE-dest metsaomanikele. EML arvates sellest muudatusest suurt kasu ei ole, pigem tuleks võtta eeskuju Soomest ja Lätist, kes vabastasid metsa müügi tervikuna tulumaksust.

Alljärgnevalt tutvustame kahte ettepanekut metsamaterjali maksustamise korra muutmise kohta. Üks pärineb roheliste erakonnalt, teine maksumaksjate liidult. Ettepanekute sisu ja põhjendus on üsna erinevad, aga lõpptulemus on mõlemal sama – ettepaneku tegija saadeti metsa.Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 270SE

Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2007, 44, 318) tehakse järgmine muudatus:


paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(4) Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnistult saadud metsamaterjali, metsasaaduste ja nende töötlemissaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni. Metsasaadusteks loetakse ka kõrvalkasutuse saadused, nagu puude seemned, metsamarjad, seened, ravim- ja dekoratiivtaimed ja nende osad, samblad, samblikud, pähklid, hein, oksad, puukoor ja -juured, vaik, kasemahl ja mesipuude paigutamine.


Algataja: Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon
Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimene lugemine

Väljavõte Riigikogu täiskogu istungi stenogrammist

14.10.2008
Ettepanek seaduseelnõu algatamiseks

EML kiri Rahandusministeeriumile

28.08.2008

Eesti Maksumaksjate Liit teeb ettepaneku ette valmistada ja algatada tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, milles muuta metsamaterjali müügil rakendatavaid maksusoodustusi.

Alates 2008. aastast kehtiva TuMS § 32 lg 4 redaktsiooni kohaselt saab füüsilisest isikust ettevõtja arvata “talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust” maha 45 000 krooni.

EML on seisukohal, et sellisel kujul on see säte vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. Teeme ettepaneku jätta välja sõnad “talle kuuluvalt kinnisasjalt” ning lisada metsamaterjali võõrandamisele ka kasvava metsa raieõiguse võõrandamine. Soodustus peaks laienema ka näiteks FIE-dele, kes kasutavad metsamaad kasutusõiguse alusel. Samuti võib näiteks üks perekonnaliige hallata FIE-na ka teiste pereliikmete või sugulaste omandis olevat metsamaad, sest kogu suguvõsa registreerimine FIE-ks ainult metsa müügi pärast ei oleks otstarbekas. Omandireformi või pärimise tulemusena on tekkinud palju tükeldatud maid, mis kuuluvad pärijatele, kes tegelikult igapäevaselt selle maa majandamisega ei tegele.

Samuti oleks hädavajalik laiendada maksusoodustust kasule vara võõrandamisest, mis ei toimu ettevõtluse korras. Eelkõige kurdavad kõrge maksukoormuse pärast ja keelduvad metsa müümast just need metsaomanikud, kelle jaoks metsa müük ei ole ettevõtlustulu. Pikemas perspektiivis oleks Eesti majandusele kasulik vabastada metsa müük täielikult tulumaksust. Täiendavate maksusoodustuste andmine metsa müügile suurendaks müügimahtu ning alandaks Eesti metsa- ja puidutööstuse toorainehindu, see aga säilitaks Eestis töökohti ning tõstaks ekspordile orienteeritud majanduse konkurentsivõimet. Mainime, et nii Lätis kui Soomes on metsaomanike tulumaksukoormuse vähendamine andnud positiivset efekti, see aga on seadnud Eesti tööstused naabritega võrreldes veelgi halvemasse seisu.Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine


Rahandusministeeriumi vastus ettepanekule

29.09.2008


Täname teid esitatud ettepanekute eest. Jagame teie muret suure hulga väikeste metsatükkide majandamisega kaasnevate probleemide pärast. Parima lahenduse otsimisel peame vajalikuks kaaluda kõiki asjakohaseid meetmeid, millest maksusoodustus võib olla vaid üheks võimalikuks meetmeks. Maksusoodustuse andmisel füüsilisest isikust ettevõtjatele metsamaterjali müügi korral on peetud oluliseks sarnast kohtlemist varasemalt eksisteerinud soodustusega omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust tehtava täiendava mahaarvamisega ning soodustuse mahuga proportsionaalset halduskoormust. Antud soodustuse laiendamiseks tuleks esmalt hinnata selle senist mõju metsandussektorile. Kuna aga vastav muudatus tulumaksuseaduses jõustus selle aasta alguses, siis ei ole selle mõju veel võimalik adekvaatselt hinnata.


Varasem kogemus maksusoodustuste kehtestamisel on näidanud, et maksusoodustus ei jõua alati ega täies ulatuses sihtgrupini, nt antud juhul võib maksuvabastusest saada kasu metsatööstus läbi kokkuostuhindade vähenemise. Sellise tagajärjeni on jõutud maksusoodustuse kehtestamisel Soomes.


Eelnevast tulenevalt ei pea me praegusel hetkel otstarbekaks algatada teie soovitud tulumaksuseaduse muudatusi.


Ivari Padar


Minister


  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo