Maksumaksja portaal - Taas MTA töövõitudest. MTA, Martin Huberg - 2009 > mai (nr 5) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2009 > mai (nr 5) > Taas MTA töövõitudest. MTA, Martin Huberg
Taas MTA töövõitudest. MTA, Martin Huberg


Maksuhaldur tuletab meelde, et teatud juhtudel on kohustus esitada TSD ja KMD elektroonselt

MTA pressiteade

07.04.2009

Eelmisel aastal sai maksukohustuslane ise valida, kas ta esitab TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja tööstuskindlustuse maksete deklaratsiooni) ja KMD (käibedeklaratsiooni) elektrooniliselt või paberkandjal. Seoses deklareerimise korda puudutavate rahandusministri määruste muudatusega on aga alates sellest aastast teatud juhtudel nimetatud deklaratsioonide elektrooniline esitamine kohustuslik. Elektroonselt tuleb TSD esitada siis, kui vormi TSD lisas 1, 2 või 3 on täidetud üle 5 rea ja KMD siis, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud.

Kuigi TSD elektrooniliste deklaratsioonide esitamise protsent on 92 ja KMD elektroonilise esitamise protsent on 93, oli aasta algul 3700 maksukohustuslast, kellel tuli uue korra kohaselt paberdeklaratsioonilt elektroonsele deklareerimisele üle minna. Vaatamata korduvale teavitusele ei ole I kvartali lõpuks ligi 2000 neist elektroonse deklaratsiooni esitamise nõuet täitnud.

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et kui esitatud deklaratsioonid ei vasta seaduse või määrustega kehtestatud nõuetele, juhib maksuhaldur puudustele tähelepanu ning määrab vajaduse korral maksukohustuslasele nende kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudusi tähtajaks ei kõrvaldata, loetakse deklaratsioon esitamata jäetuks.

Kuidas saada e-maksuameti/e-tolli kasutajaks ja elektroonselt deklaratsioone esitada, saab lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt, aadressil www.emta.ee/?id=14414. E-deklaratsioonide esitamiseks on võimalik kasutada Maksu- ja Tolliameti teeninduskohtades asuvaid kliendiarvuteid, kus klienditeenindajad vajadusel abiks on. Abi saab ka infotelefonilt 8800815.

Elektroonse esitamise eelis on see, et deklaratsioonidel olevad vead tuuakse koheselt välja ja klient saab need kiirelt parandada. Lisaks on TSD täitmisel võimalik kasutada mitmeid lihtsustusi, mis hõlbustavad deklaratsiooni esitamist.Digitaalelu ja elektroonilised deklaratsioonid

Martin Huberg

EML vanemjurist

MaksuMaksja õigustoimetaja

Selle aasta algusest kehtivad mitmete deklaratsioonide puhul nõuded, et teatud juhtudel tuleb need esitada elektrooniliselt. Nii näiteks peab tuludeklaratsiooni vormi TSD esitama elektrooniliselt, kui vormi TSD lisas 1, 2 või 3 on täidetud üle 5 rea.[1] Sarnaselt toimib elu ka käibedeklaratsiooni täites – Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud.[2]

Paljud maksumaksjad on paraku edumeelse ametniku mõistmist mööda tagurlikud maakad, kes selle asemel, et käsku täita ja ametniku elu mugavaks teha nagu kord ja kohus, seletavad mingis arusaamatus keeles, et nad ei oska, ei saa, ei taha ega huvitu arvutitest, internetist jms. Kohati jääb mulje, nagu oleksid ametnikud end taandanud reaalsest elust hüperreaalsesse, kus riik on inimesest tähtsam, mitte aga nii, nagu see tegelikult olema peab.

Paraku on reaalsus selline, et väga paljud ettevõtlikud inimesed ei kasuta arvutit – ja neil on täielik õigus nii talitada. Et see ei ole väljamõeldis, tõendab ka EML praktika – nii mõnegi EML liikme puhul käib kogu suhtlus paberil.

Kas tegelikult ikka peab?

Kui suur osa inimesi täidabki käsku, sest nii on tihti lihtsam, siis mõned söakad asetavad küsimuse teisiti miks just elektrooniliselt? – ning „edasijõudnud“ küsivad ka, kas sellist asja saab üldse nõuda.

Näiteks käibedeklaratsiooni osas volitab käibemaksuseadus (§ 27 lg 1) ministrit kehtestama käibedeklaratsiooni vormi, täpsustamata maksuhaldurile andmete esitamise viisi. Maksukorralduse seaduse kohaselt (§ 86 lg 1) saadetakse deklaratsioon posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides või muus maksuhalduri määratud kohas. Isik võib valida deklaratsiooni esitamise viisi, välja arvatud juhul, kui seaduse või määrusega on sätestatud teisiti.

Ilmselt on usin ametnik tsiteeritut võtnud sõna-sõnalt ning määruses deklaratsiooni esitamise viisi sätestanud, unustades, et ministrile annab seadus õiguse üksnes deklaratsiooni vormi kehtestamiseks, mitte selle esitamise viisi sätestamiseks.[3]

Probleem lahendatakse

Kuna mingi tülikas isik söandas oma kahtlustest õiguskantslerile märku anda ning õiguskantsler leidis, et elektroonilisel teel deklaratsiooni esitamist ei saa kehtiva õiguse alusel nõuda, tehti deklaratsiooni esitamise viisist ametlik probleem, mis tuleb lahendada.

Normaalses riigis üritatakse inimestel elu võimalikult mugavaks teha. Nii on see ka meil, sest oleme ju normaalsed inimesed, kuigi väikese kiiksuga. Ka ametnik on inimene ja inimese elu peaks ju kergemaks tegema, eks?

Nii pistetigi e-Õiguse andmebaasis ringlevasse käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusesse sisse punkt, millega muudetakse ka käibemaksuseaduse § 27 lg 1 viimast lauset järgmiselt: Käibedeklaratsiooni vorm ning selle täitmise ja esitamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

Seletuskiri selgitab: Muudatusega laiendatakse volitusnormi, mille alusel kehtestab rahandusminister lisaks käibedeklaratsiooni vormile ka täitmise ja esitamise korra. Vormi täitmise ja esitamise korras nähakse ette, et kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud, siis esitatakse deklaratsioon elektrooniliselt. Vormi elektroonilise esitamise kohustusega vähendatakse maksuhalduri administratiivset koormust seoses paberkandjatel esitatud deklaratsioonide füüsilise sisestamisega.[4]

Ei mingit selgitust, et kehtiv kord on põhiseadusega vastuolus ja õiguskantslerilt on selle kohta laekunud järelepärimine vms. Ja loomulikult, ettevõtjad koormavad ju vaest ametnikku![5]

Alternatiivid

EML leiab, et selline lahendus on ebaõiglane. Praeguses olukorras peaks riik olema pigem huvitatud, et oleks keegigi, kes riigile maksukroone teenib, esitagu nad oma deklaratsioone kas või kiviplaatidesse raiutult. Õige oleks asja mitte kirvemeetodil lahendada.

Kui ministeerium aga tõesti leiab, et maksuhalduri koormus on üle mõistuse suur ja vähemotiveeritud ametnike väljavahetamine ka ei aitaks, siis tasuks esmalt vähemasti leebemaid võtteid kaaluda.

Kindlasti peaks väikeettevõtjatele jääma võimalus deklaratsioonide paberil esitamiseks. Käibemaksukohustuslasena registreerimise ajast deklaratsiooni esitamise viisi sõltuvusse seadmine on täiesti meelevaldne, sama hästi võiks selle sõltuvusse seada maakonnast, kus isik ettevõtet peab vms.

Nii võiks näiteks nendel ettevõtjatel, kelle käive mingit suurust ei ületa, olla kindlasti võimalik paberkandjal deklaratsiooni esitamiseks. Võimalik oleks aluseks võtta KMS § 19 lg-s 1 sätestatud künnis, mis sisuliselt määratleb väikeettevõtluse käibemaksuseaduse mõistes, kuid kaaluda võiks ka kõrgemat künnist.

Samuti võiks vabalt kaaluda maksustamisperioodi pikkuse muutmist väikeettevõtjatele, ka see leevendaks maksuhalduri piinasid.

Mida tähele panna

EML praktika näitab, et kui maksukohustuslane on visa hingega ja esitab siiski paberil deklaratsiooni, siis viitab MTA maksukorralduse seaduse §-le 90. Nimelt juhib MTA esmalt maksukohustuslase tähelepanu sellele, et deklaratsioon ei vasta määruses sätestatud nõuetele, st ei ole esitatud elektroonilisel teel. Kui maksukohustuslane seda „viga“ ei paranda, järgneb MKS § 90 lg 2 kohaldamine, st deklaratsioon loetakse esitamata jäetuks.

See omakorda annab maksuhaldurile motiivi suunata kaasus järgmisesse osakonda, mis tegeleb väärtegude menetlemisega. MKS § 154 nimelt sätestab väärteona maksuhalduri tegevuse takistamise, mis hõlmab ka deklaratsiooni esitamata jätmist (nagu öeldud, praegune tegu võrdsustatakse sellega).

Kui teiega nii juhtub, siis teadke, et käesolevas artiklis tõstatatud küsimuste puhul pole teie karistamiseks alust, sest määrused, mis nõuavad deklaratsiooni elektroonilisel teel esitamist, on vastava nõude osas põhiseaduse vastased.

Kuna EML praktika näitab ka seda, et MTA täidab seadust, mitte ei anna selle põhiseadusega kooskõlale hinnangut, siis olete te sunnitud MTA tegevuse (mis iganes vormis see siis ka pole – nt karistuse kohaldamine MKS § 154 alusel) vaidlustama. EML ulatab oma liikmetele siin kindlasti abistava käe ning kaebusi võime esitada nii paberkandjal kui elektrooniliselt.

Kui seadust muudetakse nii, nagu ministeerium kavandab, siis pärast muudatuste jõustumist tuleb seadust järgida (ja loomulikult analüüsida, kas muudatused on põhiseadusega kooskõlas).EML kiri Rahandusministeeriumile

18.05.2009

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kuigi Rahandusministeerium ei ole meie arvamust eelnõu kohta küsinud, loodame siiski, et Te leiate aega ja võimaluse vaadata läbi meie ettepanek e-Õiguses 06.05.2009 sisestatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nr 1.1-10/4561) kohta.

Teeme ettepaneku jätta eelnõust välja KMS § 27 lg 1 muutmine ning selle asemel muuta käibedeklaratsiooni täitmise juhendit, jättes sealt välja lause “Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud”.

See võib Teile tunduda uskumatu, aga mitte ainult õiguskantsleri, vaid ka maksumaksjate liidu poole on pöördunud mitmed inimesed, kellel puudub võimalus maksudeklaratsiooni elektrooniliselt esitada – neil kas ei ole arvutit, internetiühendust või isegi elektrit. Tavaliselt on tegemist eakamate inimestega, kes elavad maapiirkondades, mistõttu soovitus sõita kord kuus maakonnakeskusesse maksuhalduri teenindussaali arvutisse deklaratsiooni sisestama ei ole ka nende inimeste jaoks sobiv lahendus. Et ennetada küsimust “aga kuidas nad siis käibemaksu maksta saavad?”, mainin, et pangaülekandeid on võimalik teha mitte ainult internetipanga kaudu või pangakontoris, vaid ka näiteks pangaautomaadis või telefoni teel.

EML on seisukohal, et kõik need maksumaksjad, kellel on võimalus esitada deklaratsioone elektrooniliselt, arvatavasti ka valdavas enamuses kasutavad seda võimalust ja saavad ise aru, et see on mugavam nii neile kui maksuhaldurile. Kellel see võimalus aga puudub, nende jaoks oleks kehtestatud nõue, mida Te soovite seadusesse raiuda, ilmselgelt ebaproportsionaalne.

Kui Rahandusministeeriumi arvates on paberil esitatud käibedeklaratsioonide sisestamine tõesti maksuhalduri jaoks nii suur koormus, siis soovitame anda riskigrupile rohkem võimalusi pikema maksustamisperioodi kasutamiseks – näiteks muuta käibemaksuseadust selliselt, et kassapõhist käibemaksuarvestust pidava FIE ning alla 250 000-krooni suuruse käibega äriühingute jaoks oleks maksustamisperiood üldreeglina kvartali pikkune.[1] Rahandusministri 08.01.2009 määruse nr 1 „„Tulumaksuseadusest“, „Sotsiaalmaksuseadusest“, „Kogumispensionide seadusest“ ja „Töötuskindlustuse seadusest“ tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ lisa 1 „deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon““ märkuste p 7. – RTL 2009, 6, 71.

[2] Rahandusministri 07.04.2004 määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm“ lisa „Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend“ juhendi preambul. – RTL 2004, 44, 750; 2008, 99, 1397.

[3] KMS § 27 lg 1. Sama on ka TSD vormiga, kus seadus annab volituse deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestamiseks, mitte esitamise viisi kehtestamiseks (tulumaksuseaduse § 54 lg 3).

[4] Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga (nr 1.1-10/4561). 30.04.2009 redaktsioon. Kättesaadavad e-Õiguse andmebaasis http://eoigus.just.ee.

[5] Muide, kui EML esitas kõikidele riigiasutusele e-postiga teabenõuded sõidupäevikute pidamise jms kohta, siis laekus 87 vastust, samas 16 asutust ei vastanud midagi, sest ilmselt on elektrooniline suhtlemine veel vähe arenenud. Selle kohta vt Kuidas riigiasutused oma autode kohta arvestust peavad? – MaksuMaksja, 2009, nr 3, lk 21-24. Äärmuslik elektroonilise suhtlemisvõimaluse ignoreerimise näide on sellest, kuidas peaministri poolt paberil käsitsi allkirjastatud avaldust presidendile 3 sotsi valitsusest väljaviskamiseks sõidutati uhke ametiautoga Viljandimaale Ärmale. Vt Must audi viis sõna võimu lagunemisest. – Postimees, 22.05.09, lk 1; Postikon – Samas, lk 2. Samuti on EML kokku puutunud kaasusega, kus isik esitas Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele digitaalselt allkirjastatud dokumendid, need prinditi kohapeal välja ning paluti isikul ka paberile allkiri panna.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo