Maksumaksja portaal - Järelepärimine rahandusminister Taavi Veskimäele - 2005 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2005 > veebruar (nr 2) > Järelepärimine rahandusminister Taavi Veskimäele
Järelepärimine rahandusminister Taavi Veskimäele


Lugupeetud härra minister!

Lugesime suure huviga rahandusministeeriumi 2004. a 26. novembri kirja nr 5-1/14135 Maksumaksjate liidule koolituse käigus toimuva toitlustamise maksustamise kohta. Sellest kirjast saime teada, et kui tööandja saadab oma töötaja koolitusüritusele ning töötajale pakutakse loenguvaheaegadel sööke ja jooke, on tööandja jaoks tegemist erisoodustusega, kuna tulumaksuseadus ei näe ette töötajate maksuvaba toitlustamist.

Sama suure huviga lugesime Maksu- ja tolliameti veebilehelt (http://www.emta.ee/failid/KKKkoond02_03.pdf), et koolituse korraldaja peab arvel eraldi näitama toitlustamise kulud, vastasel juhul on tegemist vastuvõtukuludega.

Lähtudes eeldusest, et rahandusministeerium ja tema valitsemisala valitsusasutused näitavad oma seadusekuuleka käitumisega eeskuju kõikidele maksumaksjatele, palume Teid, härra minister, et Te jagaksite meile ministeeriumi kogemusi ja aitaksite meid meie tõrksate lepingupartnerite korralekutsumiseks, kes ei soovi sugugi alati arveid vormistada nii, nagu eelpooltoodud kirjas seda ette kujutatakse.

Esiteks soovime teda, milline on rahandusministeeriumi kogemus lennureiside ajal toimuva toitlustamise maksustamise alal. Meie töötajad käivad aeg-ajalt lennureisidel, kuid kahjuks ei ole ükski lennuettevõtja kunagi esitanud meile arvet, millel oleks toitlustamise hind välja toodud. Me ei ole varem julgenud lennuettevõtjatelt arvete parandamist nõuda, sest oleme kartnud, et meid naerdakse välja. Olles aga lugenud eelpoolviidatud kirja, saime uut julgustust ja sooviksime teada, härra minister, kas rahandusministeeriumile esitatavad lennupiletite arved sisaldavad toitlustuse maksumust.

Teiseks soovime teada, kuidas Rahandusministeerium arvestab makse töötajatele lugemiseks tellitud ajalehtedelt ja ajakirjadeit. Me oleme tellinud oma töötajatele tööks vajalike teadmiste ammutamiseks mitmeid ajakirjandusväljaandeid, kuid kahjuks sisaldavad need tihti tööks mittevajalikke, meelelahutusliku sisuga artikleid – nt koomikseid, anekdoote, ristsõnu jne. Alati ei suuda meie juhtkond kõiki ettevõtlusega mitteseotud artikleid välja lõigata enne, kui töötajad neid lugeda jõuavad.

Kahjuks oleme sama probleemi ees, sest kirjastused ei näita vaatamata meie palvetele arvetel iga artikli maksumust eraldi ja me ei ole siiani suutnud leida sobivat erisoodustuse hinna arvutamise meetodit. Kindlasti oskate Te ministeeriumi kogemustest ka selles küsimuses meile head nõu anda.

Ille Paltser

OÜ Casus juhatuse liige


Järelepärimisele saabunud rahandusministri vastus

Erisoodustuse maksustamisest

Täname Teid erisoodustuse maksustamist puudutava kirja eest! Kahjuks on Teie viidatud rahandusministeeriumi 2004. a 26. novembri kirjas nr 5-1/14135 väljendatud mõte antud selles edasi mõnevõrra moonutatult.

Ministeeriumi seisukohas, et töötajate tasuta toitlustamise puhul on tegemist erisoodustusega, ei peaks olema midagi uudset ega üllatavat. Samasugust põhimõtet on korduvalt väljendatud ka erialakirjanduses. Väljaandes „Maksuõigus“ (L. Lehis, Tallinn: Juura, 2004, lk 260) on toodud välja põhimõte, et töötajale antav hüve esineb juhul, „kui tööandja teeb töötaja eest kulusid, mida tavaliselt teevad töötajad oma palga arvelt“; muude näidete osas on ära toodud ka tasuta toitlustamine.

Teoses „Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne“ (L. Lehis, Tartu: OÜ Casus, 2000, lk 850) on samuti asutud seisukohale, et töötajate tasuta või soodushinnaga toitlustamine või toitlustamiskulude hüvitamine on reeglina alati erisoodustus (va TuMS § 13 lõike punktis 6 sätestatud juhul ja lähetuse käigus toitlustamisel). Erisoodustuseks ei loe autor juhtusid, kui toitlustamine on muu teenuse lahutamatu osa – tingimusel, et selle kulud ei moodusta olulist osa teenuse hinnast.

Rahandusministeerium nõustub nende põhimõtetega. Juhime Teie tähelepanu ülalviidatud kirjale, mille kohaselt näeme me maksustamisega seonduvaid probleeme eeskätt olukorras, kus põhiteenusega – antud juhul koolitusega – kaasnevad muud, töötaja jaoks rahaliselt hinnatavad kaubad ja teenused, mis moodustavad põhiteenuse hinnast nimetamisväärse osa. Seda, kas tegemist on nimetamisväärse osaga, tuleb hinnata igal konkreetsel juhul eraldi, vajadusel koostöös maksuhalduriga.

Leiame, et maksustamine peab olema mitte ainult õiglane ja ühetaoline, vaid ka proportsionaalne. Koolitusel osalejatele pakutava kohvi maksumuse maksustamine ega selle hinna väljatoomine koolituse eest esitataval arvel ei ole üldjuhul ilmselt otstarbekas.

Samamoodi ei pea ministeerium põhjendatuks nõuda lennukis pakutava toidu hinna eristamist lennupiletite eest esitataval arvel – seda eriti olukorras, kus tasuta toitlustamist esineb üha vähematel lennureisidel.

Samadest põhimõtetest tuleks lähtuda ka töötajatele tellitud ajakirjandusväljaannete puhul.

Muudel juhtudel, st kui saab rääkida arvestatava hinnaga kõrvalteenuse olemasolust põhiteenuse osutamisel, soovitame Teil suhtluses oma lepingupartneritega julgesti viidata raamatupidamise seaduse §-le 7 ja paluda seaduse nõuetele vastavate, st tehingute tegelikku majanduslikku sisu kajastavate arvete väljastamist.


Taavi Veskimägi, minister

Aare Järvan, kantsler

Käesolev teema jätkub aprillinumbris: http://www.maksumaksjad.ee/modules/wfsection/article.php?articleid=68
  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo