Maksumaksja portaal - Suured muudatused FIE sotsiaalmaksuarvestuses. Madis Uusorg - 2006 > august (nr 8) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2006 > august (nr 8) > Suured muudatused FIE sotsiaalmaksuarvestuses. Madis Uusorg
Suured muudatused FIE sotsiaalmaksuarvestuses. Madis Uusorg


Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse viimastest muudatustest on MaksuMaksja veergudel juba korduvalt räägitud. Kuna 13. mail 2006 vastu võetud seadusemuudatused[1] on suhteliselt ulatuslikud, ei ole veel põhjalikku kajastamist leidnud FIE sotsiaalmaksuarvestuses tehtud ja 1. jaanuaril 2007 jõustuvad muudatused.

FIE tulude ja kulude arvestus toimub kassapõhiselt, see tähendab, et tulud ja kulud saab arvesse võtta sellel aastal, mil tulu on reaalselt tekkinud (raha pangakontole või kassasse laekunud) ning kulutused oma tuludest maha arvata selle aasta deklaratsioonis, millal kulutuse eest on tegelikult makstud. Seesugune põhimõte tuleneb tulumaksuseaduse §-st 36. Kassapõhine maksustamise printsiip kehtib kõikide tululiikide suhtes.

Kassapõhine kulude mahaarvamine on seni toimunud ka sotsiaalmaksu osas. See tähendab, et sotsiaalmaksu võib maha arvata mitte tulu tekkimise, vaid sotsiaalmaksu tasumise aasta tuludest. Selle tulemusena võib FIE-de sotsiaalmaksukoormus aastate lõikes väga oluliselt kõikuda. Sellist kõikumist on võimalik vältida seeläbi, et enne aasta lõppemist arvestada välja kogu aasta maksustamisele kuuluv ettevõtlustulu, mis kuulub sotsiaalmaksuga maksustamisele, ja teha selles osas sotsiaalmaksu ettemakse. Selliselt käitudes võib ka ettemakse – arvestades kassapõhisuse printsiipi – oma ettevõtlustulust maha arvata.

Samas on alates 2003. aastast kehtestatud sotsiaalmaksu arvestamise kohta ka erand, mille kohaselt viimase ettevõtlusaasta tulu ja hiljem, pärast ettevõtluse lõpetamist laekunud ettevõtlustulu osas toimub tekkepõhine maha-arvamine. Muudatuse eesmärgiks oli vältida olukorda, kus FIE ei saa viimasel aastal tasutud sotsiaalmaksu enam kuludesse kanda. Muudatuse ajendiks oli kohtuvaidlus, mille tulemusena kohus kujundas praktika, mis lubas tegevuse lõpetamisel viimase aasta sotsiaalmaksu tagasiulatuvat mahaarvamist eelmise aasta tuludest[2].

Viimati vastu võetud seadusemuudatuste kohaselt hakatakse sotsiaalmaksu FIE puhul alates 2007. aastast sisuliselt tekkepõhiselt maha arvama. Seaduse seletuskirja[3] kohaselt oli muudatuse eesmärgiks just ühtlustada ettevõtlustulult ja palgatulult sotsiaalmaksu ja tulumaksu arvutamise baas.

Tulumaksuseadusesse lisati § 14 lg 53, mille kohaselt FIE ettevõtlustulust tehakse ettevõtlusega seotud mahaarvamised ja saadud summa jagatakse enne tulumaksumääraga korrutamist 1,33-ga. Selle tulemusena vähendatakse tulumaksuga maksustamisele kuuluvat summat just vastaval aastal teenitud tulult tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu võrra. Seega, kui FIE ettevõtlustulu, millest on tehtud kõik lubatud mahaarvamised, on 100 000 krooni, jagatakse see 1,33-ga, mille tulemusena on lõplik maksubaas 75 188 krooni. Sellelt arvestatud tulumaks on 18 045 krooni ja sotsiaalmaks 24 812 krooni. Selliselt arvestatud sotsiaalmaksu summa võrdub sotsiaalmaksuseaduse alusel arvestatud töötaja tasult arvestatud sotsiaalmaksuga.

Erandid kehtestati tulumaksuseaduse § 14 lõigetes 54 ja 55 juhuks, kui lg 53 järgi arvestatud sotsiaalmaksusumma annab väiksema tulemuse, kui sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud sotsiaalmaksu miinimum või suurema summa, kui kehtestatud sotsiaalmaksu maksimummäär.

Seega näiteks 2006. aastal kehtivate määrade kohaselt, kui ettevõtlustulu, millest on tehtud kõik lubatud mahaarvamised, oleks väiksem kui 16 800 krooni, siis ei toimuks mitte 1,33-ga jagamist, vaid summast lahutatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustus, mis 2006. aastal on 5544 krooni. Sarnane on olukord juhul, kui – arvestades 2006. aastal kehtivaid määrasid – ettevõtlustulu, millest on tehtud kõik lubatud mahaarvamised, oleks suurem kui 540 000 krooni, siis ei toimu mitte 1,33-ga jagamist, vaid summast lahutatakse sotsiaalmaksu maksimumkohustus, mis 2006. aastal on 178 200 krooni.

Samuti tuleb katähele panna , et TuMS § 14 lõikes 54 sätestatud tingimuse kohaselt ei saa sotsiaalmaksu, kui see on ettevõtlustulust suurem, maha arvata järgmiste perioodide ettevõtlustulust, vaid seda loetakse tasuks isikule sotsiaalkindlustuse tagamise eest.

Kuna muudatused sotsiaalmaksuarvestuses on põhimõttelised, siis on väga vajalik järgida ka seaduses kehtestatud üleminekusätteid. Ajakirjanduses on levinud väärinfo, nagu tuleks 2006. aasta lõpus oma teenitud tuludelt sotsiaalmaks välja arvutada ja ära tasuda enne 1. jaanuari 2007, et oleks võimalik sotsiaalmaksu mahaarvamist rakendada, kuna TuMS § 34 lg 12 muudatusega ei ole lubatud enam ettevõtlustulust maha arvata Eestis või välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksusid ega makseid, mille eesmärgiks oli pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse tagamine.

Kahtlemata võib 2006. aasta sotsiaalmaksu välja arvutada ja ette ära maksta, kui see on seni kombeks olnud, kuid ette tasumata jätmine ei tähenda, et ühe aasta sotsiaalmaks oleks n-ö kaduma läinud ja seda ei saaks FIE kuludes enam arvestada, kui see tasutakse 2007. aastal.

Tulumaksuseadusesse lisatud rakendussätte kohaselt on FIE-l lubatud oma maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata sotsiaalkindlustusmakseid, mis on tasutud enne 2007. aastat laekunud ettevõtlustulult, sõltumata §-s 34 sätestatust. Seega võimaldab TuMS § 61 lg 30 ettevõtlustulust maha arvata kõik need sotsiaalkindlustusmaksed – välja arvatud kohustusliku kogumispensioni maksed –, mis on tasutud enne 2007. aastat laekunud ettevõtlustulult, sõltumata nende tasumise ajast.

Sotsiaalmaks, mis tasutakse 2006. aasta ettevõtlustulult 2007. aastal, arvestatakse 2007. aasta kulude hulka. Juhul, kui 2006. aasta sotsiaalmaks tasutakse Maksu- ja Tolliametile hilinemisega, või võib maksuhaldur sotsiaalmaksu juurde määrata. Siis arvestatakse tasutud sotsiaalmaks selle aasta kulude hulka, millal see reaalselt maksti. Siinkohal on veel vajalik märkida, et kui maksuhaldur määrab sotsiaalmaksu 2007. aastal ja edaspidi teenitud ettevõtlustulult, siis peab Maksu- ja Tolliamet ka tulumaksu suuruse ise ümber arvutama.

Kindlasti võib arvestada sellega, et vastuvõetud muudatused tekitavad FIE-de seas palju segadust, kuna tihti on tegemist isikutega, kes tegelevad ettevõtlusega üksnes hobi korras. Oluline on tähele panna, et muudatused jõustuvad alles 1. jaanuaril 2007 ja seega tuleb veel 31. märtsil 2007 esitatav E-vorm täita hetkel kehtivate sätete ja põhimõtete alusel. Samuti ka seda, et tehtud muudatused mõjutavad just ettevõtlustulu arvutamist ning seeläbi tulumaksu ja sotsiaalmaksu suurust.

Muudatused ei mõjuta teisi mahaarvamisi (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, maksuvaba tulu jne), mis tehakse pärast E-vormil deklareeritava ettevõtlustulu väljaarvutamist.

Näide

FIE tegeleb kolm aastat ettevõtlusega, seejärel lõpetab tegevuse. Tema ettevõtlustulu oli igal aastal 200 000 krooni ja ettevõtluse tarbeks tehtud kulutused on samuti kõigil kolmel aastal 75 000 krooni. Ettevõtlustulu on isiku ainus tuluallikas, seega on arvestatud ka maksuvaba tulu 24 000 krooni. Näite selguse huvides on kasutatud ühtset tulumaksumäära 24%. Tabelis A on sotsiaalmaksu ja tulumaksu summa arvestatud hetkel kehtiva korra kohaselt. Tabelis B on tulumaksu ja sotsiaalmaksu summa arvestatud alates 1. jaanuarist 2007 kehtima hakkava korra kohaselt.

Tabel A

aasta

maksustamisele kuuluv tulu (kr)

sotsiaalmaks (kr)

tulumaks (kr)

1

125 000

41 250

24 240

2

83 750

27 638

14 340

3

73 205

24 158

11 809

kokku

93 046

50 389

FIE maksuarvestus kuni 2007. aastani

FIE maksuarvestus alates 2007. aastast

Tabel B

aasta

maksustamisele kuuluv tulu (kr)

sotsiaalmaks (kr)

tulumaks (kr)

1

93 985

31 015

16 796

2

93 985

31 015

16 796

3

93 985

31 015

16 796

kokku

93 045

50 388


Madis Uusorg

IMG konsultant AS maksukonsultant[2] M. Huberg. FIE ettevõtlustulu sotsiaalmaksuga maksustamine ettevõtluse lõpetamise järel. – MaksuMaksja, 2002, nr 1, lk 36–37.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2019 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo