Maksumaksja portaal - Füüsiliste isikute 2005. a välisriigist saadud tulude maksustamine. Merje Roomet - 2006 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2006 > veebruar (nr 2) > Füüsiliste isikute 2005. a välisriigist saadud tulude maksustamine. Merje Roomet
Füüsiliste isikute 2005. a välisriigist saadud tulude maksustamine. Merje Roomet

Residendist füüsilised isikud peavad Eestis deklareerima nii Eestis kui ka välismaal teenitud tulud. Et erinevates riikides teenitud tulusid ei maksustataks topelt, lähtutakse maksustamisel siseriiklikult kehtestatud topeltmaksustamise vältimise sätetest ja riikidevahelistest topeltmaksustamise vältimise lepingutest.

Füüsiline isik peab deklareerima kogu maailmas teenitud tulud ja tasuma juurdemääratud maksud Eestis ka siis, kui ta viibib Eestist väljaspool kauem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, kuid tema elukoht Eestis säilib. Tulumaksuga maksustamise mõttes on isiku elukoht või tegelik Eestis viibimine (seega isiklikud ja majanduslikud sidemed riigiga) tema kodakondsusest määravamad.

Välisriigi tulud deklareeritakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni lisalehel “Välismaalt saadud tulu”.

Kui isik viibib deklareerimise perioodil välisriigis, on mugavaim võimalus tuludeklaratsiooni esitamiseks interneti teel e-maksuameti kaudu.

Välisriigis teenitud tulud

Eesti residendist füüsiline isik peab välismaalt saadud tulude vormil deklareerima väljastpoolt Eestit saadud tulu:

 • palgatulu,

 • dividendid,

 • ettevõtlustulu,

 • rendi- või üüritulu,

 • litsentsitasu,

 • kunstnikule või sportlasele makstud tasu,

 • intressi,

 • pensioni,

 • erisoodustuse,

 • kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad,

 • toetused,

 • abirahad,

 • loteriivõidud,

 • kasu vara võõrandamiselt,

 • kindlustushüvitised,

 • osaniku tulu ja

 • muu Eestis tulumaksuga maksustatava välisriigi tulu.

Residendist füüsilise isiku tuluks loetakse ka proportsionaalne osa Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulust.

Välisriigis tasutud tulumaksu arvestamine

Välisriigis saadud tulult juba tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvutamisel arvesse. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksuseaduse alusel tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust, tuleb Eestis välisriigi tulult juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on Eestis arvutatud tulumaksust väiksem.

Välisriigis juba tasutud tulumaksu saab deklareerida ja Eestis samalt tulult tulumaksu tasumisel arvesse võtta vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

Millal on välismaalt saadud palgatulud ja dividendid Eestis maksuvabad

Alates 2004. aastast on välisriigis töötamise eest saadud tulud, võlaõigusliku lepingu alusel saadud tasud teenuse osutamise eest ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud Eestis tulumaksuvabad juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul,

 • palgatulu ja tasud olid välisriigis maksustatud (ka siis, kui maksu lõppsummaks jäi 0 krooni) ning

 • maksustamine on dokumentaalselt tõendatud.

Samuti on alates 2004. aastast Eestis tulumaksust vabastatud välisriigist saadud dividend, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Kuigi välisriigist saadud maksustatud palgatulult ja dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaalt saadud tulu vormi tabelis 8.8. Selles tabelis deklareeritud välisriigis juba maksustatud tulule Eestis tulumaksu juurde ei määrata, olenemata välisriigis tasutud tulumaksu summa suurusest.

Välisriigis tulumaksuga maksustatud ja tabelis 8.8 märgitud tulusid ei arvestata Eestis maksustatava tulu hulka.

Välismaalt saadud palgatulu ja dividend maksustatakse Eestis järgmistel juhtudel:

 • kui residendist füüsiline isik on viibinud välismaal töötamise eesmärgil vähem kui 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul;

 • kui välisriigis töötamise eest saadud tulu ei ole välisriigis maksustatud, isegi juhul, kui välisriigis on viibitud üle 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul;

 • välisriigis tulumaksu dividendilt kinni peetud ei ole ja välisriigi äriühing ei ole tasunud dividendi aluseks olnud kasumiosalt tulumaksu välisriigis.

Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaalt saadud tulude vormi tabelis 8.1.

Välismaal viibitud päevade lugemine maksuvabastuse kohaldamiseks algab välisriiki tööle saabumise päevast ning ei sõltu kalendriaastast. Päevade arvestusse loetakse töötamise riigis füüsiliselt kohaloldud päevad (kaasa arvatud riiki saabumise ja riigist lahkumise päevad) 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik töötamise eesmärgil väljaspool Eestit viibitud päevad kokku.

Millal jääb välisriigis tasutud tulumaks tagastamata

Kui Eesti residendist füüsiline isik Eestis tulumaksu tasunud ei ole, siis ei ole võimalik talle tuludeklaratsiooni alusel tagastada tulumaksu tulumaksuseaduse alusel maksustatavast tulust lubatud mahaarvamistelt (nt maksuvaba miinimum Eestis, eluasemelaenu intressid, pensionimaksed, koolituskulud), sest välisriigis tasutud tulumaksu Eestis ei tagastata.

Erandina tagastatakse Eestis EL Nõukogu Direktiivi 2003/48/EÜ alusel välismaal (Austria, Belgia, Luksemburg jt) intressilt kinnipeetud tulumaks osas, mis ületab Eesti tulumaksukohustuse.

Välisriigist välisvaluutas saadud tulud märgitakse välismaalt saadud tulu vormile välisvaluutas (v.a tabel 8.2 kasu või kahju kohta väärtpaberite võõrandamisest, mis täidetakse Eesti kroonides). Kuna välisvaluutas saadud tulud arvutatakse ümber Eesti kroonidesse tulu saamise päeval kehtinud Eesti Panga kursi alusel, siis on välisriigi tulude tabelitesse lisatud lahtrid kuupäevade märkimiseks.

Info välismaalt saadud tulude maksustamise ja topeltmaksustamise vältimise kohta

Eesti on paljude riikidega sõlminud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud, milles on kokku lepitud, millisel juhul ja millises ulatuses lepinguosaliste riikide residentide teisest lepinguosalisest riigist saadud tulu maksustatakse. Teavet selle kohta, milliste riikidega on Eestil topeltmaksustamise vältimise lepingud sõlmitud, ja lepingute terviktekstid leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Samast leiate ka üldist infot isikute residentsuse määramise ning välisriigist saadud tulude deklareerimise ja maksustamise kohta.

Küsimustele maksustamise kohta välisriigis saate kõige täpsemat infot välisriigi maksuhalduritelt (Maksu- ja Tolliameti veebilehel on lingid paljude riikide maksuhaldurite veebilehtedele). Välisriigist saadud tulude deklareerimisel annavad teavet ja abi kõik Maksu- ja Tolliameti teenindusbürood.

MTA info
tel (+372) 1811
deklareerimine ja abi nii paber- kui ka elektroonilise deklaratsiooni täitmisel
15. veebruarist 31. märtsini kl 8–20
tel (+372) 8800811, fyysisik@emta.ee
füüsiliste isikute maksustamine
E–N kl 8.30–16.30

R kl 8.30–15.30


Merje Roomet

MTA maksude osakonna peaspetsilist

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo