Maksumaksja portaal - E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks - 2019 > Juuni/juuli (nr 6/7) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2019 > Juuni/juuli (nr 6/7) > E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks
E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks
Rahandusministeerium
05.07.2019


Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes vastavalt Riigikogus heaks kiidetud raamatupidamisseaduse seadusele 20. veebruaril 2019.

Miks?

· Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.

· Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et riigi raamatupidamine saaks üle minna ühele arvete töötlemise süsteemile senise kolme asemel. See aitab vähendada arvete töötmiseks kuluvat töö hulka ja -aega, tõsta andmete kvaliteeti ja säästa maksumaksja raha.

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris


Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut. Avaliku sektori üksuste nimekirja, kellele tuleb saata e-arveid, leiate siit. Laadides alla Exceli faili, saate kontrollida, kas teie tehingupartnerile on kohustus saata e-arve.

Ettevõtted ja asutused saavad kasutada riiklikku registrit „E-arvete vastuvõtjate register“, kuhu registreeritakse kõik e-arveid vastu võtvad organisatsioonid (äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

Registreerimine on ettevõtetele ja asutustele mugav, sest vajalikud andmed edastab elektrooniliselt registrisse ettevõttele/asutusele e-arvete vastuvõtuteenuse pakkuja. Organisatsioonil on vaja vaid andmete tõepärasus kinnitada.

E-arvete vastuvõtjate register on loodud Äriregistri juurde, mistõttu saab organisatsioonide e-arvete vastuvõtuvõimekuse kohta info pärida Äriregistri teabesüsteemist analoogiliselt organisatsiooni muude andmetega.

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017. Juhul kui ettevõtja saadab avaliku sektori asutusele e-arve, siis peab see vastama rahandusministri 11.04.2016 määruses nr 24 Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine sätestatule või e-arveldamise Euroopa standardile.

Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub finantsarvestuse teenust. Riigi Tugiteenuste Keskus pakub 155 riigiasutustele, samuti mõnele riigi poolt asutatud sihtasutusele ja ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule teenuseid, mis hõlmavad arvete saatmist ja vastuvõtmist. Riigi Tugiteenuste Keskuses teenindatavate asutuste nimekiri asub siin (12.65 KB, XLSX).

E-arvetega arveldamine e-arveldajas

· E-arvete edastamine on e-arveldajas on tasuta.

· Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.

· E-arveldaja kasutamise abiinfo https://abiinfo.rik.ee/earveldaja.

· E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara tehniline kasutajatugi(tööpäevadel 9:00-17:00):
tel: +372 6636374; e-mail: earveldaja@rik.ee.


E-arve saatmise juhis

Meetodid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks

E-arvete koostamiseks ja saatmiseks avaliku sektori asutustele või ettevõtetele on kaks põhimõtteliselt erinevat meetodit ehk protsessi, mis on esitatud joonisel 1.

Joonis 1 E-arvete koostamise ja edastamise kaks universaalset (A ja B) ning üks spetsiifiline protsess (C).

Protsess A: Majandustarkvara kasutaja Protsessi A kirjeldus

Protsessi A korral on tegemist organisatsiooni A sellise arveldusprotsessiga, mille korral

· müügiarved koostatakse ja edastatakse Eesti e-arve standardile vastavas XML formaadis organisatsioonis kasutusel olevas majandustarkvaras (ERP);

· ERP on liidestatud e-arvete operaatori tarkvaraga;

· arve saaja saab saadetud e-arve kinnitamiseks kätte operaatori arvehaldusportaalis või oma raamatupidamisprogrammis ERPis või DHSis, millel on e-arve vastuvõtuvõimekus ja asutusele vajalikud ostuarve halduse funktsioonid – kinnitamine koos raamatupidamiskannete moodustamisega ning arhiveerimine.

Protsessi A kasutamise tingimused

Protsessi A kasutuselevõtuks ettevalmistamisel organisatsioonis tuleb arvestada järgmiste tingimustega.

a) Saatja A leping operaatoriga

Enamuse majandustarkvarade korral, millel on küll liides operaatori tarkvaraga, tuleb e-arvete saatmiseks ERPst operaatori tarkvarasse Saatjal A endal sõlmida leping operaatoriga ja iseseisvalt seadistada nii ERP kui ka operaatori e-arvete vastuvõtulahendus e-arvete liidese toimimiseks. ERP ja operaatori tarkvara vahelise liidese puudumisel on ERP kasutajal vaja endal soetada ka ERPsse vajalik liides.

E-arve operaator, kelle kaudu ettevõte saadab oma klientidele müügiarveid, ei pea olema sama e-arve operaator, kelle kaudu arve saaja võtab e-arveid vastu.

Kirjeldatud tingimusele vastavad majandustarkvarad on näiteks:

1C

HansaWorld (Books, Enterprise)

Noom

SimplBooks

Account Studio

iScala

Pilve Aktiva (Merit Aktiva pilve versioon)

SmartAccounts

Buum

Joosep

Pmen

Sysdec SAF

CompuCash 4000

Korteriyhistu.NET

Rapid

Taavi Tarkvara

Directo

Ladu 20

RV-Soft

Tresoor

Eeva

Merit Aktiva

SAF 6.9

VERP

Epicor

Microsoft Dynamics AX

SAP

Vesiir

ERPLY

Microsoft Dynamics NAV

Scoro

Hinnastamine

Saatja A peab üldjuhul tasuma e-arve operaatorile kuutasu, mis sisaldab e-arve vastuvõtmist ja saatmist. Sellele võib lisanduda tasu arvete saatmise eest e-posti, tavaposti või panga kaudu, kui Saatja A soovib neid teenuseid kasutada.

b) Majandustarkvarateenuse pakkuja leping operaatoriga

Osa majandustarkvarade korral on majandustarkvarateenuse pakkujad sõlminud lepingu operaatoriga. Saatja A ei pea sellisel juhul ise operaatoriga lepingut sõlmima, vaid saab tehniliseks seadistuseks vajaliku info oma majandustarkvarateenuse pakkujalt.

Hetkel on vastavad majandustarkvarad:

e-arveldaja, mille teenusepakkujaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK),

Pilve-Aktiva, mille teenusepakkujaks on Merit Tarkvara.

Hinnastamine

Saatja A e-arvete koostamise ja klientidele saatmise eest operaatorile tasuma ei pea. Nende teenuste kulu kuulub majandustarkvara kasutusteenuse hinna sisse.

Protsessi A kasutuselevõtuks ettevalmistamine tuleks toimida järgmiselt:

1. Täpsustage oma majandustarkvarateenuse pakkujaga, kas teie organisatsioonis kasutatav ERP on kooskõlas protsessi A kirjeldusega, st ERPis on võimalik e-arvet koostada ning edastada e-arvete operaatorile vastavalt tingimusele a) või b).

1.1. Kui e-arve koostamine ja edastamine on võimalik vastavalt tingimusele a), sõlmige leping e-arvete operaatoriga, kelle süsteemiga ERP on liidestatud ning seadistage mõlemad süsteemid arvete edastamiseks.

Juhul, kui ERP on liidestatud mitme operaatori süsteemiga, on teil võimalik valida endale sobivam operaator.

1.2. Kui e-arve koostamine ERPis ei ole võimalik, tuleks organisatsioonil ette valmistada protsessi B kasutuselevõtmine.

1.3. Kui e-arvet saab koostada, kuid majandustarkvara ei vasta tingimustele a) ega b), siis e-arvet avalikule sektorile ERPi liidese kaudu saata pole võimalik. NB! e-arvet ei tohi edastada e-posti kaudu!

Küsige majandustarkvarateenuse pakkujalt, millal teie kasutatav ERP liidestatakse mingi e-arvete operaatori tarkvaraga. Juhul, kui avalikule sektorile e-arvete esitamise kohustus tekib varem, kui saab valmis vajalik liides ja teie ettevõttel on vaja müügiarveid saata, võite ette valmistada protsessi B kasutuselevõtmise. Arvestades selle protsessi kasutuselevõtu lihtsust (endale ei pea midagi soetama ega seadistama), võib seda rakendada ka ajutisena.

2. Olles ettevalmistused teinud ning ERPi e-arvete saatmiseks kasutama hakates järgige täpselt oma ERP-teenusepakkujalt saadud juhiseid. Igas konkreetses ERPs võib e-arve väljastamiseks olla vajalik eraldi seadistuse tegemine või arve koostamisel spetsiifiliste reeglite järgmine (nt on vaja märkida linnuke "Saada e-arvena").

Erijuhtumid Kui ettevõttes on kasutusel ERP, milles koostatakse masintöödeldavaid e-arveid, mis ei vasta Eesti e-arve standardile, kuid ERP on liidestatud operaatoriga, tagab reeglina operaator arve teisendamise Eesti e-arve formaati. Võimalikud kulud Enamik majandustarkvaradest võimaldab saata e-arveid tasuta (tasu sisaldub ERP kasutus- või hooldustasu sees).

Eraldi operaatorteenuste lepingute puhul võib operaator küsida kuutasu või tükitasu ühe arve eest.

Küsige operaatorilt konkreetset hinnapakkumist ja selgitage välja, mis arvete saatmise hinnas sisaldub. Tänase teadaoleva info põhjal võib öelda, et teenuse pakkujate e-arvete saatmise hinnad on väga varieeruvad. Põhjus võib olla näiteks selles, et ühel juhul sisaldab hind müügiarve arhiveerimist, teisel juhul mitte. Arhiveerimise korral võib hind sõltuda arhiveerimise perioodist.

Protsess B: Saatjal ei ole majandustarkvara Protsessi kirjeldus

Protsessi B korral on tegemist organisatsiooni B sellise arveldusprotsessiga, mille korral

· müügiarved koostatakse ja edastatakse Eesti e-arve standardile vastavas XML formaadis arvehaldusportaalis;

Arvehaldusportaalis on vähemalt müügiarvete e-arvetena koostamise ja e-arvete operaatorile edastamise võimalus. Lisaks võib olla ka arvete salvestamise ja arhiveerimise võimalus.

· arvehaldusportaal on liidestatud e-arvete operaatori tarkvaraga;

· arve saaja saab e-arve kinnitamiseks kätte operaatori arvehaldusportaalis või oma ERPis või DHSis, millel on e-arve vastuvõtuvõimekus ja asutusele vajalikud arve halduse funktsioonid – kinnitamine koos raamatupidamiskannete moodustamisega ning arhiveerimine.

Protsessi B kasutamise tingimused

Protsessi B kasutuselevõtuks ettevalmistamisel organisatsioonis tuleb arvestada järgmiste tingimustega.

a) Arvehalduse pakkuja on e-arvete operaator

Arvehaldusportaali kasutamiseks tuleb sõlmida leping e-arvete operaatoriga, kelle arvehalduse tarkvara sisaldab müügiarvete koostamise funktsionaalsust.

b) Arvehalduse pakkuja on veebis müügiarvete koostamist ja edastamist pakkuv ettevõte

Mitmed ettevõtted pakuvad arvehaldusportaale müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks. Kui arvehaldusportaalis ei saa koostada e-arvet või portaal ei ole liidestatud e-arve operaatori tarkvaraga, ei saa avalikule sektorile e-arvet saata.

Juhul kui e-arve koostamine on võimalik ning seda saab süsteemist XML-formaadis failina eksportida, kuid puudub operaatori liides, võite sõlmida lepingu e-arve operaatoriga, kellel on olemas arvehaldusportaal koos e-arve importimise võimalusega.

Protsess C: Arveldamine erireeglid alusel Protsessi C kirjeldus

Protsessi C korral on tegemist organisatsiooni C sellise arveldusprotsessiga, mille korral masintöödeldava algdokumendi vormingu ja esitamise kohta on seaduse või selle alusel antud määrusega ette nähtud eri reeglid, mis võimaldavad Saatjal C edastada arved saajale nende majandustarkvarade vahelise otseliidese kaudu.

Kuidas e-arve kohale jõuab

E-arvete operaatorid on omavahel seotud vastastikuste kokkulepetega (nn rändluskokkulepetega), mis võimaldavad masintöödeldavaid arveid saata ühe operaatori tarkvarast teise operaatori tarkvarasse. Rändluskokkuleppe korral toimub e-arvete edastamine e-arvete operaatorite vahel tasuta. Mõningatel juhtudel on rändluskokkulepe sõlminud ka majandustarkvarateenuse pakkujad e-arvete operaatoritega (näiteks e-arveldajal on rändluskokkulepe nii Fitekiga kui Omnivaga, Merit Tarkvaral Omnivaga).

Tänu rändlusteenusele ei pea e-arvete operaator, kellega müügiarvet saatev ettevõte on lepingu sõlminud, olema sama e-arve operaator, kellega arve saaja on lepingu sõlminud. Müügiarvet vastuvõtjale edastav operaator peab teadma üksnes vastuvõtja e-arve aadressi ning vastuvõtu kanalit ehk vastuvõtja operaatori tunnust, mille saab edaspidi elektrooniliselt pärida e-arvete vastuvõtjate registrist. Arve saatja teenuse pakkuja toimetab arve saajale e-arve kohale automaatselt.

Arvete saatjate ja vastuvõtjate vahelist arvete liiklust e-arvete operaatorite kaudu ning operaatorite vahelist rändlust illustreerib joonis 2.

Joonis 2. Operaatoritevaheline rändlus.

Kõik joonisel toodud ERP kliendid võivad e-arveid nii saata kui vastu võtta. Vastuvõtja kasutab arve kinnitamiseks operaatori kinnitusringi või ERP kinnitusringi.

DHS kliendid saavad e-arveid ainult vastu võtta ning kasutavad arve kinnitamiseks DHS kinnitusringi.

Portaali kliendid kasutavad operaatorite arvehalduse portaale või e-arveldajat müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks e-arvetena.

Müügiarvete koostamise ja edastamise detailsed protsessid

Joonis 3. E-arvete koostamise ja edastamise üldiste protsesside A ja B (vt p. 2) detailsed variandid.

Protsess A1: Operaatori 1 tarkvaraga liidestatud ERP kasutaja

Saatja A1 on organisatsioon, kes koostab müügiarved organisatsiooni kasutatavas majandustarkvaras (ERP). ERP võimaldab koostatud arve edastada Eesti e-arve standardile vastavas XML-formaadis failina ja on liidestatud e-arvete operaatori 1 tarkvaraga. Saatja A1 on selle operaatoriga sõlminud lepingu (avanud konto) ja teinud vajalikud tehnilised seadistused oma ERPis.

Protsess A2: Operaatori 1 tarkvaraga liidestatud E-arveldaja kasutaja

Saatja A2 kasutab e-arveldajat, mis on veebipõhine tarkvara ning on liidestatud operaatori 1 tarkvaraga. Operaator 1 rollis võib olla nii Fitek kui Omniva.

e-arveldaja edastab rändluskokkuleppe alusel e-arve Fitekile või Omivale vastavalt sellele, kumb neist on edastatava arve vastuvõtja operaatoriks.

Saatja A2 võib kasutada e-arveldajat üksnes müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks avaliku sektori asutustele või ühtlasi ka raamatupidamiseks.

Müügiarvete koostamine ja edastamine avaliku sektori asutustele on e-arveldajas aastatel 2017 - 2018 TASUTA.

Protsessid A3 ja A4: Operaatori 2 tarkvaraga liidestatud ERP kasutajad

Saatja A3 ja Saatja A4 on organisatsioonid, kes koostavad müügiarved organisatsioonis kasutatavas majandustarkvaras (ERP). ERP võimaldab koostatud müügiarve edastada Eesti e-arvete standardile vastavas XML-formaadis failina ja on liidestatud e-arvete operaatori 2 tarkvaraga. Operaator 2 on sõlminud rändluskokkulepped operaatoriga 1 ning Riigi Infosüsteemide Ametiga. Nende kokkulepete tõttu edastab operaator 2 e-arved operaatori 1 tarkvarasse või DVKsse olenevalt sellest, kas e-arve vastuvõtja on operaatori 1 klient või DVK klient.

Saatjad A3 ja A4 on operaatoriga 2 sõlminud lepingu (avanud konto) ja teinud vajalikud tehnilised seadistused oma ERPis.

B1: Operaatori 1 arvehaldusportaali kasutaja

Saatja B1 koostab ja edastab e-arve operaatori 1 arvehaldusportaalis. Saatja B1 on selle operaatoriga sõlminud lepingu (avanud konto).

B2 ja B3: Operaatori 2 arvehaldusportaali kasutaja

Saatjad B2 ja B3 koostavad ja edastavad e-arve operaatori 2 arvehaldusportaalis. Saatjad on operaatoriga 2 sõlminud lepingu (avanud konto). Operaator 2 edastab vastavalt rändluskokkuleppele müügiarve operaatori 1 tarkvarasse, kelle kliendiks on arvet vastuvõttev asutus.

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on e-arve?
• masinloetav dokument, mis on koostatud ühtse standardi alusel ning mida saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise vältimaks arve maksmiseks käsitsi andmete sisestamist.
• on elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas ning ei ole pdf-arve. Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014/AC:2017 (Eesti Standardikeskus).

Kuhu ma pean pöörduma, kes aitab mul e-arveldust kasutusele võtta?
E-arvelduse aitab kasutusele võtta e-arve operaator või teie raamatupidamisprogramm või raamatupidamisbüroo või dokumendihaldustarkvara pakkuja, kelle teenuseid kasutate.

Kas ja kes mind koolitab, kui ma tahan e-arvetele üle minna/kasutusele võtta?
E-arvelduse aitab kasutusele võtta e-arve operaator või teie raamatupidamisprogramm või raamatupidamisbüroo või dokumendihaldustarkvara pakkuja, kelle teenuseid kasutate.

Kas e-arve kasutuselevõtt (saatmise ja vastuvõtmise teenusega liitumine) on kallis?
Kui olete mikroettevõte, siis saate kasutusele võtta riigi loodud tasuta võimaluse e-arvete saatmiseks (e-arveldaja). E-arveldajas saab avaliku sektori asutustele saata e-arveid tasuta, piiramatus koguses ning tähtajatult.
Kui olete VKE või suurettevõte ja tahate saata otse majandustarkvarast, siis ERP ei pruugi liidestumise eest tasu võtta (e-arved võivad seal olla juba standardlahenduses). Operaator ka ei pruugi. Uurige mõlemalt võimaluste kohta. Seega, küsige oma raamatupidamisteenuse või dokumendihaldustarkvara pakkujalt, võimalik, et e-arvete kasutamine sisaldub juba teenuse hinnas.

Kas e-arveid kasutades tõusevad jooksvad kulud?
Väga väikestel ettevõtetel (mikroettevõtetel) on e-arvete saatmine tasuta e-arveldaja portaali kaudu, seega kulu ei ole. Portaalist www.arved.ee saab ka saata e-arveid tasuta.
Teistel ettevõtetel, kes kasutavad vastavat raamatupidamistarkvara, on püsikulu väike võrreldes tööaja kokkuhoiuga (ei pea arveid taga ajama, klaarima ostjaga, kas on kätte saanud, saate raha õigeaegselt kätte, kui arve õigeks ajaks menetletud on). Kui arve saatja loob endale võimaluse e-arveid saata, siis tal tekib ka endal võimalus e-arveid vastu võtta, mille läbi saab ta ise arvete menetlemise aega vähendada ja kulusid kokku hoida. E-arve saatja saab jälgida enda saadetuid arveid ja vaadata, millised nendest on veel tasumata.

Kui e-arve on tasuline, siis kui palju see (kuus) maksab?
Soovitav on pakkumised võtta kõikidelt Eestis tegutsevatelt e-arve operaatoritelt (Omniva, Fitek, Telema, Tieto, E-arveldaja, Amphora, Edisoft), siis saate teha õige valiku.
Kui olete mikroettevõte, katab teie vajaduse tõenäoliselt riigi pakutav tasuta lahendus.

Mis saab siis, kui ma ei kasuta raamatupidamisprogrammi või dokumendihaldustarkvara?
E-arveid saab kasutada ka nii tasuta kui tasulistes veebiportaalides (www.arved.ee;www.isolta.ee; www.merit.ee), kus on mugav arveid luua ja välja saata ning vastu võtta. Osas sellistes portaalides säilitatakse ka kogu arhiiv müügi- ja ostuarvetest, mis selle süsteemi kaudu loodud/liikunud on.

Kas ma pean e-arvete kasutuselevõtmiseks liituma e-arve operaatoriga?
E-arve operaatoriga ei ole tingimata vaja liituda. Mitmed raamatupidamistarkvarad pakuvad juba täna e-arveldust oma põhiteenuse osana. Sellisel juhul on teie raamatupidamis-/majandustarkvara ise operaatoriga kokkuleppe sõlminud ning te jääte suhtlema oma tarkvara toega.
Operaatoriga liitumine on mõistlik juhul, kui arveid on suuremas mahus ning arveldust on mitmes suunas: B2B, B2G, B2C. Lisaks ei pea te e-arve operaatoriga liitudes muretsema erinevate andmesidekanalite arendamise ja käigus hoidmise pärast, kuna üks liitumine annab teie käsutusse kogu operaatori (ja tema rändluspartnerite) partnerite võrgustiku. Tänu operaatorile saate arveid saata oma vormingus, e-arve operaator hoolitseb selle eest, et need konverteerida vastuvõtjale sobivasse formaati.

Miks ma peaks muutma, kuna ma juba kasutan PDF-i?
Pdf ei ole e-arve. E-arve käsitlemine on tunduvalt kiirem, sest e-arve on masintöödeldav, aga pdf ei ole. See tähendab, et teie partner ei pea arveandmeid käsitsi trükkima = ei tee arvet sisestades vigu = te ei pea selgitama vigu. Samuti võtab arve menetlemine partneril vähem aega = saate raha õigeaegselt kätte. Ühtlasi saate olla kindel, et arve on kohale jõudnud (ei kao lihtsalt meili spam kausta). Jääb alles elektroonne jälg (logi).

Kas e-arvete saatmine on turvaline, st kas keegi kolmas näeb minu arve saajat või arve sisu? Milline on e-arve operaatori turvalahenduste tase?
E-arve saatmine operaatori võrgustikus on turvaline, kuna andmed liiguvad krüpteeritud kanalis, arvetele ligipääs on piiratud kasutajaõigustega. Andmete liikumisest jääb maha logi, mille abil saavad kasutajad veenduda, et nende arved on kohale jõudnud.
Erinevate operaatorite turvalisuse taseme kohta uurige operaatoritelt (kui te täna saadate oma ärisaladusi ERP-ist või meili teel, siis on vaja vastuseid täpselt samadele küsimustele).

Kust saab infot e-arve standardi kohta?

E-arve standardi kohta saab infot Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu e-arve toimkonnast.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo