Maksumaksja portaal - Panditulumaksust jäid alles räbalad? EML - 2017 > juuni/juuli (nr 6//) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2017 > juuni/juuli (nr 6//) > Panditulumaksust jäid alles räbalad? EML
Panditulumaksust jäid alles räbalad? EML

Üks enam kriitikat tekitanud osa uue valitsuse kevadisest maksupaketist oli niinimetatud panditulumaks. Algse eelnõu kohaselt oleks tulnud emaettevõtjatele antud laenudelt hakata tulumaksu maksma ning pärast laenu tagastamist oleks tulumaksu tagasi saanud. Maksu alla oleks läinud ka tagatise andmine. Pärast mitmeid vangerdusi jõuti lõpuks uue lahenduseni, mille kohaselt hakatakse maksustama ainult „pahasid“ laene ning kõigi „kahtlaste“ laenude kohta tuleb hakata maksuametile aru andma, et nad oskaksid sealt „pahad“ välja sõeluda.

Paljud võivad selle lahenduse peale kergendatult ohata, kuid siiski tasub olla ettevaatlik, sest tegelikult me ei tea praegu veel suurt midagi sellest, milliste põhimõtete alusel hakkab MTA määrama, kellel on „võime ja kavatsus“ laenu tagasi maksta. Mõnel on ainult võime, mõnel ainult kavatsus, mõnel pole kumbagi. Kes saab kleidi, kes saab vöö? Seda juhendit ootavad maksumaksjad kindlasti suure põnevusega.

Omaette teema on ka see, mida täpselt tuleb deklareerima hakata. Seadus nõuab deklaratsiooni §-s 502 nimetatud isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta. Kui me lähemalt uurime, mida see paragrahv „nimetab“, siis lõike 1 esimeses lauses räägitakse äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenust, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Teises lauses räägitakse sellest, et teatud osa laenude puhul tuleb hakata vajadusel tõendama laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. Siit saab vähemalt kolm varianti.

Esimene variant on, et deklareerida tuleb kõik aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenud sõltumata osaluse suurusest (näiteks hoiu-laenuühistud peaksid deklareerima kõik laenud, sest nemad ainult ühistu liikmetele võivadki laenu anda). Selle kohta ütleks, et natuke liiga palju.

Teine variant, et tuleb deklareerida ainult need laenud, mille puhul „võib olla tegemist varjatud kasumieraldisega“. Selle kohta ütleks, et see on küsimus stiilis „kas olete hommikuse konjakijoomise maha jätnud?“. Kes see ikka oleks nõus tunnistama, et laenu andmine oli „varjatud kasumieraldis“? Ja pealegi tuleks sel juhul ju tulumaksu maksta, st täita deklaratsioon TSD koos INF1-ga. Mis sest laenust veel enam deklareerida!

Kolmas variant oleks deklareerida need laenud, mille kohta on maksuhaldur esitanud nõudmise tõendada laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. Nojah, kui selline nõue juba on esitatud, ju siis on maksuhaldur kusagilt sellest laenust ka teada saanud ja taas puudub deklareerimisel mõte. Nii et ainus mõistlik variant on kas deklareerida kõik laenud või üldse mitte midagi.

Toome lugejani vastavad kohad tulumaksuseadusest koos muudatusettepaneku algataja (Rahandusministeeriumi) selgitustega. Originaaltekstid on kättesaadavad seaduseelnõu 458 SE muudatusettepanekute loetelus.

TuMS § 502. Tulumaks varjatud kasumieraldistelt

(1) Residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Emaettevõtjale lõike 2 ja äriseadustiku § 6 tähenduses ning sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale, välja arvatud laenuandja tütarettevõtjale, antud laenu puhul, mille tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus. Maksuhaldur annab äriühingule tõendite esitamiseks vähemalt 30-päevase tähtaja.

(2) Emaettevõtjana käsitatakse ka ühingut, kes asub kontserni (äriseadustiku § 6) struktuuris laenu andvast tütarettevõtjast ülalpool, samuti mittetulundusühingut ja sihtasutust, kellel on laenu andvas ühingus häälteenamus või valitsev mõju.

Selgitus: §-s 502 täpsustatakse varjatud kasumieraldiste maksustamise korda. Tegemist on maksudest kõrvalehoidumise sättega, mis täpsustab, et Maksu-ja Tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega. Kui emaettevõtjale või nn sõsarettevõtjale antud laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, on maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus. See tähendab, et 48 kuu möödumisel peab maksumaksja olema valmis tõendama maksuhaldurile, et laenu puhul ei ole tegemist varjatud kasumieraldisega. Laenu käsitletakse varjatud kasumieraldisena, kui seda ei kavatseta tagasi maksta või ei ole tõendatud võime seda teha. Kuna tegu on kehtiva varjatud kasumieraldiste korra täpsustusega, ei jää selle muudatuse mõju alt välja ükski laen, mis juba praegu kehtiva seaduse alusel koosmõjus maksukorralduse seaduse § 84 (üldine kuritarvituste vastane säte, mis võimaldab ümber kvalifitseerida tehingut selle majandusliku sisu järgi ning lähtuda maksustamisel majanduslikust sisust) on pigem kasumieraldis kui laen.

Antud sätte rakendamiseks koostab Rahandusministeerium koostöös Maksu-ja Tolliameti ning turuosalistega juhendi.

TuMS § 565. Seotud isikule antud laenust teatamine

Residendist äriühing ja mitteresidendist äriühingu Eestis asuv püsiv tegevuskoht, välja arvatud aktsiaseltsifond, residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks deklaratsiooni eelmise kvartali jooksul §-s 502 nimetatud isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta. Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Selgitus: antud muudatusega laiendatakse äriühingu teavitamiskohustust ning edaspidi peavad äriühingud ja mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuvad püsivad tegevuskohad deklareerima kvartaalselt kõik ema- ja nn sõsarühingutele antud laenud § 502 tähenduses ning selliste laenude tagastamise eelmises kvartalis toimunud muudatused. Laenude deklareerimise kohustust ei panda krediidiasutustele ega mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaalile. Muudatus võtab arvesse Eesti Pangaliidu ettepanekut vabastada täiendavast teavituskohustusest krediidiasutused, sest need tegutsevad juba põhjalikult reguleeritud turul ja nende tegevus on muu hulgas Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga järelevalve all. Samuti võtab muudatus arvesse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekut loobuda kavast nõuda asjassepuutuvate laenude kohta MTA-le ülevaate esitamist igal kuul, vaid kord kvartalis, et vähendada halduskoormust.

TuMS § 61 lõiked 54 ja 55

(54) Paragrahvis 502 sätestatud tõendamise kohustus ja § 565 sätestatud laenude deklareerimise kohustus rakendub alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud.

(55) Residendist äriühing on kohustatud deklareerima lõikes 54 nimetatud laenud 2018. aasta 10. veebruariks esitatavas § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis.

Selgitus: Üleminekusäte on vajalik maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks. Paragrahvi 565 sätestatud laenude deklareerimise kohustus ja §-s 502 sätestatud maksumaksja kohustus tõendada, et laenu puhul ei ole tegemist varjatud kasumieraldisega, kui laen ei ole tagasi makstud 48 kuu jooksul, hakkab kehtima alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. Muus osas täpsustab uus § 502 kehtivat varjatud kasumieraldiste maksustamise korda.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo