Maksumaksja portaal - Ring on täis! Tere tulemast, sõidupäevik! Kaspar Lind - 2018 > jaanuar (nr 1) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2018 > jaanuar (nr 1) > Ring on täis! Tere tulemast, sõidupäevik! Kaspar Lind
Ring on täis! Tere tulemast, sõidupäevik! Kaspar Lind

Selle aasta alguses jõustunud muudatused sõiduautode erisoodustuse maksustamisel ehk nn kilovatimaks ei vaja lugejatele enam põhjalikumat tutvustamist. Meenutagem siiski, et see muudatus pidi vähendama bürokraatiat ja vabastama ettevõtjad sõidupäeviku pidamisest. Algatust toetas ka üks ettevõtlusorganisatsioon ning just seetõttu, et see pidavat ettevõtjate elu lihtsamaks tegema.[1] Võib-olla kusagil ametlikus statistikas ongi nii, et kuna seadus arvestuse pidamise võimalust enam ette ei näe, siis on bürokraatia justkui vähenenud ja ettevõtjatel elu lihtsam. Tegelikkus on muidugi midagi muud, sest erisoodustuse maksustamine ei oma enam mingit seost tegelikult saadud hüvega, ja nagu selgub nüüd avalikuks saanud materjalidest, siis ei vähene tegelikult mingil moel ka bürokraatia.

Nii et palju õnne kõigile, kes toetasid heas usus või rumaluses seda ettepanekut. Samas, arvestades maksuhalduri ametnike ebaõnnestunud, aga võib-olla ikkagi teadlikku katset kutsuda inimesi kaebama kaaskodanike peale[2], ei imesta ka väga enam selliste arengute üle, kus idee müümisel võibki natuke kavaldada.

Iga lugeja saab tutvuda alloleva materjaliga, mis on ka avaldatud Maksu- ja Tolliameti kodulehel (vt lisa). Märkimisväärne on viimane lõik: Arvestuse pidamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks on võimalik kasutada automaatse teekonna arvestuse süsteeme/rakendusi või sõidupäevikut, millest või millele lisatavate tõenditega on võimalik ära näidata sõitude seotus ettevõtlusega (näiteks on märgitud sõidu eesmärgiga seotud kliendi nimi / klientide nimed, lisatud on tankimise info (selliselt on võrreldav kütusetšekkide arv ja kajastatud tankimiste arv)).

Nagu näha, siis lõpuks jõuame ikkagi sõidupäevikuni, aga seekord saab sellega tõendada seda, et tegemist on ainult ettevõtluses kasutatava autoga. Juhul kui selgub, et tehtud on siiski mõni kaheldav sõit ja see osutub maksuhalduri hinnangul erasõiduks, siis ootab habememaks, vabandust — kilovatimaks.

Hämmastav on kõige selle juures see, et kui Eesti presenteerib ennast eesrindliku riigina e-lahenduste vallas, siis maksustamisel kipume kasutusele võtma lahendusi, mis kõlbaksid kuhugi kaugesse minevikku, kus maksevõime näitajateks olid habe, akende arv hoonel vmt. Miks on loobutud Eestis selles valdkonnas nutikate lahenduste pakkumisest, mis oleksid õiglased (maksu maksmine toimuks tegeliku kasutuse järgi) ja ka mugavad, mina ei mõista. Näiteks Saksamaal võib leida ajakirjandusest teste, kus võrreldakse erinevaid elektroonse sõidupäeviku lahendusi ning maksumaksjad saavad maksta sõiduauto tegeliku kasutuse järgi makse.[3]

Kaspar Lind

ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner


Kuidas tõendada, et sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks1

Maksu- ja Tolliamet

Juhul kui äriühing soovib sõiduauto soetuselt ning kasutusega seotud kuludelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu ning mitte tasuda makse erisoodustuselt, peab olema tagatud, et ettevõtlusega mitte seotud eesmärgil ei ole võimalik sõiduautot kasutada.

Väite, et ettevõttes on tagatud sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamine, võib äriühingu esindaja esitada ka vaid suuliselt ning see on üheks tõendiks sõiduauto kasutusega seotud asjaolude kontrollis. Kuid sellist väidet võib pidada üldsõnaliseks, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kuidas ning millisel viisil konkreetselt on tagatud sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamine.

Kuigi seadus ei selgita, milliste tõenditega peab maksumaksja tõendama kulutuse seotust ettevõtlusega (ja maksustatava käibega), on kohtud selgitanud, et maksumaksja peab korraldama oma ettevõtlustegevuse nii, et majandustehingud oleksid nõuetekohaselt dokumenteeritud ja maksukohustuse väljaselgitamiseks olulised asjaolud oleksid kontrollitavad[2]. Lisaks on kohus öelnud, et majandustehingud võivad olla tõendatud üksnes ka arvetega, kuid sel juhul peavad need olema selged, usutavad ja konkreetsed [3].

Samad tingimused kehtivad ka sõiduautodega seotud kulutustelt (sh soetuselt) sisendkäibemaksu maha arvamisel ning sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamise tõendamisel – see tähendab, et sõiduauto kasutamine maksustamisperioodil peab olema kontrollitav ning maksuhalduri pöördumisel ka maksumaksja poolt tõendatav (on olemas ettevõtte otsus, töötajaid on teavitatud ning kasutust ka jälgitakse).

Selgitamaks, millele peab eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduauto omanik / vastutav kasutaja tähelepanu pöörama või arvestama, kui maksuhaldur soovib kontrollida sõiduauto kasutusotstarvet, toome näidetena lihtsustatud küsimused, millele võime soovida vastust saada. Küsimuste loetelu ei ole ammendav, kuid peaks andma ettekujutuse, millele tähelepanu pöörame.

Küsimused

· Kuidas on tagatud, et sõiduautot ei kasutata erasõitudeks?

· Kui suur on sõiduauto kuine läbisõit?

· Kus sõiduautot töövälisel ajal hoitakse?

· Kes sõiduautot kasutavad/kasutada võivad?

· Milline on sõiduauto kütusekulu (olukorras, kus ettevõttes on mitu sõidukit, on oluline aru saada iga konkreetse sõiduauto kütusekulu)?

· Milliseid sõite on sõiduautoga tehtud — kuidas on läbisõit seotud ettevõtlusega?

· Kas sõiduautoga on saadud kontrolliperioodil trahve (liiklustrahvid, parkimistrahvid)?

· Kui sõidukeid on rohkem kui töötajaid, siis peab see olema usaldusväärselt põhjendatav.

Lisaks viitavad järgmised asjaolud, et tegemist ei ole eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduautoga:

· sõiduauto tehnilisse passi on märgitud ettevõttega mitteseotud isikud;

· sõiduautosse on paigaldatud ettevõtlusega mitteseotud varustust (suusaboks, rattaraam, turvatool jmt);

· ettevõttes on rohkem sõiduautosid kui kasutajaid ega suudeta usaldusväärselt põhjendada, et autod on soetatud ettevõtlusest lähtuvalt, mitte järgides seotud isikute huve;

· ettevõttes, kus on ainult üks juhatuse liige (kes võib olla samal ajal ka ainuosanik) ning puuduvad töötajad, puudub juhatuse liikmel või tema perel muu sõiduk, millega teha erasõite.

Arvestuse pidamine sõiduautode osas


Selleks et maksukohustuslasel oleks lihtsam meie küsimustele vastata ning näidata, et eranditult ettevõtluses kasutatav sõiduauto on tõepoolest sellise kasutusotstarbega ning on tagatud, et sellega ei ole võimalik teha erasõite, võib pidada sõiduautode osas näiteks alljärgnevalt toodud arvestust.

Märgime, et tegemist ei ole ainukese võimalusega ning ettevõtja võib kasutada tõendamiseks ka muud usutavat viisi.

Esmalt peab ettevõtja otsustama, kas temale kuuluvate sõiduautodega võib teha erasõite või mitte. Otsusest tuleb ka töötajaid teavitada.

Ettevõte koostab eranditult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode kohta autode kasutamiskorra. Tegemist on ettevõtte sisemise dokumendiga, milles on sõiduautoga seotud temaatika selgelt fikseeritud ning kontrollimisel on ettevõttel see koheselt esitada.

Autode kasutuskorras on:

· sätestatud, et isiklikud sõidud ei ole lubatud;

· nimetatud sõiduki hoiukoht töösõitude välisel ajal ning kui hoiukoht erineb äriühingu tegevuskohast, siis on toodud majanduslik põhjendus, miks on otstarbekas sõidukit just nimetatud kohas hoida;

· fikseeritud, kes sõidukit kasutavad ning kas ja kuidas on kasutus korraldatud (nt kas töötajatega on koostatud kasutuse kohta lepingud, kus on märgitud tingimused; kui sõidukit kasutavad mitmed töötajad, siis kuidas on korraldatud võtmete tagastamine, jmt).

Lisaks kasutuskorra sisseseadmisele tuleb jälgida ka tegelikku kasutust, et tagada, et erasõite ei tehta. Näiteks kui kasutuskord näeb ette, et ettevõttele kuuluvate sõiduautodega ei tohi teha erasõite ning need tuleb parkida tööpäeva lõpus ettevõtte parklasse, siis peaks see olema ettevõtja poolt ka kontrollitav;

Kontrollitavuse tagamiseks võib kasutuskorra juures pidada sõiduauto osas arvestust näiteks autodesse paigutatud GPS-i alusel või järgmiste näitajate kohta:

· läbisõidumõõdiku (hodomeetri) alg- ja lõppnäidu igakuine fikseerimine, et oleks võimalik kindlaks teha kuine läbisõit;

· klientide, koostööpartnerite jmt nimed ja aadressid, kelle juurde/pärast on sel kuul sõidetud (kui see info on leitav mujalt, siis topeltarvestus vajalik ei ole);

· selgitus töösõitude kohta, kui need kattuvad osaliselt ka isiklike huvidega. Näiteks koduskäimised/parkimised (kui tegemist on eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduautoga, aga ühel õhtul on vaja minna koju, sest sealt minnakse varahommikul otse lähetusse).

Arvestuse pidamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks on võimalik kasutada automaatse teekonna arvestuse süsteeme/rakendusi või sõidupäevikut, millest või millele lisatavate tõenditega on võimalik ära näidata sõitude seotus ettevõtlusega (näiteks on märgitud sõidu eesmärgiga seotud kliendi nimi / klientide nimed, lisatud on tankimise info (selliselt on võrreldav kütusetšekkide arv ja kajastatud tankimiste arv)).

1 Kättesaadav arvutivõrgus: www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/soiduauto/kuidas-toendada-et-soiduautot-kasutatakse-eranditult.

[2] Riigikohtu 04.06.2013 otsus nr 3-3-1-15-13.
[3]
Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2010 otsus nr 3-09-773.[1] Firmaautode erakasutus muutub lihtsamaks. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja uudis. Arvutivõrgus kättesaadav: www.koda.ee/et/uudised/firmaautode-erakasutus-muutub-lihtsamaks.

[2] Vt: Erasõiduks tööauto kasutaja saab „naabrivalve" korras maksuametile üles anda. - Ärileht.ee, 17.11.2017.

[3] Übersicht elektronische Fahrtenbücher. Ohne Aufwand die Firmenwagensteuer senken. Arvutivõrgus: www.firmenauto.de/uebersicht-elektronische-fahrtenbuecher-ohne-aufwand-die-firmenwagensteuer-senken-8560471.html.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo