Maksumaksja portaal - Enne 2015. aastat omakapitali tehtud sissemaksed tuleb deklareerida hiljemalt 12.02.2018. EML - 2018 > jaanuar (nr 1) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2018 > jaanuar (nr 1) > Enne 2015. aastat omakapitali tehtud sissemaksed tuleb deklareerida hiljemalt 12.02.2018. EML
Enne 2015. aastat omakapitali tehtud sissemaksed tuleb deklareerida hiljemalt 12.02.2018. EML


Selle aasta 10. veebruaril on viimane võimalus deklareerida enne 01.01.2015 äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed. Kui sissemaksed jäävad deklareerimata, siis ei saa tulevikus nende arvelt maksuvabalt väljamakseid teha.

Maksusoodustust sisaldavad andmed

Mäletatavasti muudeti tulumaksuseadust 2015. aasta alguses selliselt, et deklaratsioonil TSD tuli lisaks maksustavatele väljamaksetele (nt dividendid, erisoodustused jne) hakata deklareerima ka TuMS §-des 50 (dividendid) ja 53 (püsiva tegevuskoha maksuobjekt) sätestatud „maksukohustust mõjutavaid asjaolusid eelmisel kalendrikuul“. Inimkeeli seletatuna käib jutt selliste õiguste deklareerimisest, mis vähendavad tulevikus maksukohustusi.

Kuivõrd kohustus oli uudne, siis kehtestati ka üleminekusäte, mis reguleeris varasemaid perioode. TuMS § 61 lõige 44: Residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud deklareerima 2015. aasta 10. veebruariks esitatavas § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis kõik §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühing ei või deklareerida tema omakapitali tehtud sissemaksena ühinemises osalenud äriühingu poolt tema omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel osalenud omandav äriühing võib deklareerida jagunemisel saadud omakapitali sissemaksena ainult jaguneva äriühingu poolt talle üle antud omakapitali sissemaksete osa.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt oli muudatuse eesmärk suurendada ettevõtjate ning maksuhalduri õiguskindlust TuMS § 50 ja 53 alusel tekkiva maksukohustuse suuruse kindlaksmääramisel ning parandada riigi võimet prognoosida äriühingu tulumaksu laekumist. Lisaks suurendab muudatus maksuhalduri võimalusi maksupettuste avastamiseks ning neile reageerimiseks.[1]

Dividendi tulumaksukohustuse suurust mõjutasid eelkõige tütarühingutelt saadud dividendid ning välismaal teenitud tulult tasutud tulumaks. Mõnel juhul on võimalik dividende maksta edasi maksuvabalt (TuMS § 50 lg 11) ning mõningatel juhtudel saab tekkivast tulumaksukohustusest välismaal tasutud tulumaksu maha arvata (TuMS § 54 lg 5). TuMS § 50 lõike 2 kohaselt maksustatavate väljamaksete puhul lahutatakse väljamaksest maha omakapitali tehtud sissemaksed (äriühingu asutamise või kapitali suurendamisel tehtud rahalised või mitterahalised sissemaksed). Kui dividendi saajaid on Eesti äriühingute hulgas vähe (ja välismaal tulumaksu maksjaid veelgi vähem), siis omakapitali sissemakset tehakse igas aktsiaseltsis ja osaühingus (tõsi küll, paljud osaühingud on asutatud sissemakset tegemata, kuid mingi aja jooksul tuleb see sissemakse ikkagi teha ja siis ka deklareerida), mis tähendab, et potentsiaalseid kaotajaid deklaratsiooni ära unustamisest võib olla päris palju.

Sisuliselt oli probleem eelkõige selles, et need andmed, mis dividendidelt tekkiva tulumaksukohustuse suurust mõjutasid, deklareeriti sel hetkel, kui neid õiguseid kasutati (st kui ise dividendi maksti). Selleks ajaks võis aga vastava õiguse tekkimise aluseks olnud sündmusest (nt dividendi saamine) olla möödunud üle seitsme aasta. Võis juhtuda, et osa raamatupidamisdokumente oli hävitatud, kuivõrd nende säilitamiskohustus oli lõppenud ning seetõttu ei õnnestunud maksuhaldurile veenvalt tõendada vastava õiguse olemasolu.

Päris tihti võib ka ette tulla, et maksumaksja ise on ära unustanud, et tal üldse on olemas õigus dividendi tulumaksu vähendada, kui raamatupidamises ei ole tulumaksu enammakset kajastatud ega ka TSD-l deklareeritud. Kuna vabastusmeetodi rakendamisel ei olegi vajadust deklareerida konkreetset tulumaksusummat ning Eestis dividendi maksmisel ei anta ka kaasa mingit tõendit tulumaksu suuruse kohta, siis tuligi maksuvabastuse üle arvet pidada bilansiväliselt ning ainus koht arvepidamiseks oleks saanud olla raamatupidamise aastaaruande üks paljudest lisadest.

Lisaks sellele pidi maksuhaldur vajadusel saama ka teist poolt kontrollida. Kuna teisel poolel aga ei olnudki vajadust vastavaid dokumente kauem säilitada, siis võis juhtuda, et piirduma pidigi maksusoodustuse kasutaja poolt edastatud andmetega. Ei ole raske arvata, kuidas sellisel puhul otsuseid langetati.

Deklareerimise aeg

Enne 2015. aastat tekkinud tulumaksukohustust mõjutavad asjaolud tuli deklareerida 2015. aasta jaanuari eest esitatavas TSD lisas 7: Maksukohustuse tekkimist või selle suurust mõjutavad asjaolud on äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed, välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks, saadud tulud, mille arvel saab TuMS § 50 lõigete 11 ja 21 kohaselt maksta tulumaksuvabalt dividende ja teha väljamakseid omakapitalist, samuti teisele äriühingule kuulunud samasugused õigused, mis on saadud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus.[2]

Lähtudes tõlgendusest, et maksukohustuse vähendamise õigus võiks olemuslikult olla tagastusnõue, siis tulenevalt maksukorralduse seaduse § 33 lõikest 4 on maksukohustuslasel õigus kolme aasta jooksul maksudeklaratsioone muuta ning pidades silmas, et vastavad varasemad asjaolud tuli deklareerida 2015. aasta jaanuari TSD lisas 7, siis saabki sellest järeldada, et 10. veebruar 2018 (kuna see on laupäevane päev, siis tegelikult küll 12. veebruar) ongi viimane aeg 2015. aasta jaanuari TSD lisa 7 esitamiseks või parandamiseks.

Hilisemad maksukohustust mõjutavad asjaolud tuli deklareerida, nagu eelnevalt kirjeldatud, vastavale sündmusele järgneva kuu TSD lisas 7.

Kui õigus on aegunud, siis ei saa seda kasutada. Seega, kui omakapitali on tehtud sissemakse ja see on jäetud tähtaegselt deklareerimata, siis ei saa kapitali vähendamise korral või likvideerimisel likvideerimisjaotiste väljamaksmisel sissemaksete ulatuses maksuvabastust rakendada, need maksustatakse nagu dividendid. Sama juhtub dividendidega ning välisriigist saadud tuluga, mida on tulumaksuga maksustatud.[1] Riigikogu XII koosseisu seaduseelnõu 683 SE seletuskiri. Kättesaadav Riigikogu kodulehel: www.riigikogu.ee.

[2] Viide 1.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2018 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo