Maksumaksja portaal - Järelepärimine: Miks piirati deklaratsioonide parandamise võimalusi e-maksuametis. Õnneli Varend, Aivar Rehe - 2005 > Detsember (nr 12) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2005 > Detsember (nr 12) > Järelepärimine: Miks piirati deklaratsioonide parandamise võimalusi e-maksuametis. Õnneli Varend, Aivar Rehe
Järelepärimine: Miks piirati deklaratsioonide parandamise võimalusi e-maksuametis. Õnneli Varend, Aivar Rehe

Millisel õiguslikul alusel piirab MTA e-deklaratsioonide muutmist?

 

Liidu liikmed on EMLi poole pöördunud murega, mille ajendiks on maksu- ja tolliameti veebilehel 27. oktoobril avaldatud pressiteade „Tulu- ja sotsiaalmaksu ning käibemaksu deklaratsioonide muutmise võimalused e-maksuametis muutusid“ (http://www.emta.ee/?id=3037).

Pressiteatest nähtub, et tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) ja käibemaksu deklaratsioonide parandamist e-maksuameti kaudu piirati nende maksustamisperioodide osas, mille kohta on alustatud või läbi viidud kontrollimine.

Teate kohaselt ei ole maksumaksjal pärast kontrollimise alustamist enam võimalik e-maksuameti kaudu muuta või kustutada eelnimetatud perioodide kohta esitatud maksudeklaratsioone.[1]

Põhiseaduse §-st 3 ja maksukorralduse seaduse §-st 10 tulenevalt tegutseb maksuhaldur kui riigivõimu esindaja seaduse alusel. MTA teatest aga ei nähtu ja maksumaksjale jääb seetõttu ka arusaamatuks, millisel seaduslikul alusel maksuhaldur antud juhul tegutseb. EMLi hinnangul on maksuhalduri tegutsemise seadusliku aluse olemasolus alust kahelda.

MKS § 89 „Deklaratsiooni parandamine“ kohustab maksukohustuslast deklaratsioonis esinevate vigade avastamise korral koheselt maksuhaldurit sellest teavitama. Üks teavitamise viisidest on deklaratsiooni parandamine, kusjuures teatavatel juhtudel kohustab seadus maksumaksjat esitama selleks uue muudetud andmetega deklaratsiooni. Deklaratsiooni parandamisele järgneb tavapäraselt vastavalt tagastusnõude esitamine või maksusumma tasumine maksuhaldurile.

MKS § 86 lg 1 kohaselt on maksukohustuslasel õigus valida deklaratsiooni esitamise viis, välja arvatud kui seaduse või määrusega on sätestatud teisiti. EMLi hinnangul ei tulene ei seadusest ega määrusest paberkandjal deklaratsiooni esitamise eelistamist elektroonilise viisi suhtes. Pigem vastupidi – MKS näeb isegi otsesõnu ette, et riigi-, valla või linnaasutus on infotehnoloogiliste võimaluste olemasolu korral kohustatud esitama deklaratsioonid ja muud dokumendid maksuhaldurile elektrooniliselt (§ 63 lg 4).

Elektrooniline deklaratsioonide parandamine on märgatavalt kiirem, samuti tagatakse sel teel andmete kiirem kandmine andmebaasidesse. Äärmiselt oluline on seejuures kulusäästlikkuse aspekt – seda nii maksude administreerimise protsessis eneses (maksuraha kasutamise otstarbekus!) kui ka nende kulutuste osas, mis koormavad maksumaksjaid vahetult. Elektroonilise deklareerimise piiramine suurendaks mitte üksnes maksude administreerimise kulutusi, vaid ühiskondlikke kulutusi tervikuna. See aga ei oleks kooskõlas hea halduse põhimõtetega.

Oleme seisukohal, et vahetegu paberkandjal ja elektrooniliselt esitatava deklaratsiooni parandamise tingimuste osas ei ole mõistlik ja sellele on raske leida õigustust.

EML tunnustab maksuhalduri seaduslikku ja eesmärgipärast tegevust maksude tasumise õigsuse tagamisel. Samas oleme veendunud, et MTA tegevus peab toimuma rangelt seaduse alusel ning järgima tõhususe, mõjususe ja säästlikkuse põhimõtteid.

Pressiteates toodud selgitus, mille kohaselt soovib maksuhaldur muudatustega ära hoida valeandmete tahtlikku esitamist, viitab vastuolule nimetatud põhimõtetega ega saa seetõttu olla ka mõistlik. Tahtlikult valeandmeid esitada on ühtviisi võimalik nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt esitatavas deklaratsioonis. Samuti ei ole vastava teo karistatavus sõltuvuses deklaratsiooni esitamise viisist. Siinkohal rõhutame veelkord, et maksuhalduri kui riigivõimu esindaja tegevus – olenemata motiividest – peab rangelt rajanema seadusel.

Eeltoodust tulenevalt palub EML vastust ja motiveeritud põhjendust küsimusele: millisel õiguslikul alusel piirab MTA elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide muutmist ja milline on sellise piirangu õiguslik motivatsioon?

Ühtlasi teeme MTA-le ettepaneku, et kõikidel juhtudel, mil maksuhaldur kavatseb võtta või võtab maksude administreerimise protsessi korralduses ette muudatusi, mis maksmaksjat otseselt või kaudselt puudutavad või koormavad, informeeritaks maksumaksjaid sellest mitte tagantjärele tähelepanu juhtimisega, vaid – mõistliku ajavaruga ennetavalt.

Samuti juhime tähelepanu vajadusele kõikidel sellistel juhtudel ära näidata konkreetsed õiguslikud alused, millele MTA oma tegevuses tugineb. Meie hinnangul ei viitaks see mitte üksnes maksuhalduri poolsele lugupidamisele maksumaksja suhtes, vaid on ühtlasi ka maksuhalduse usaldusväärsuse esmaseid eeldusi.

 

 

Õnneli Varend

EMLi tegevjuht

 


Segane värk

 

Ma olen MTA vastust lugenud mitu korda ja proovinud aru saada, milles ikkagi probleem on ja mismoodi nende lahendus seda probleemi lahendab. Kahuks pean tõdema, et ma ei saa aru. Veelgi hullem – ma kardan, et ka MTA ei saa aru, mida nad kirjutavad. Kuna ma ei saa aru, millest nad täpselt aru ei saa ja miks nad aru ei saa, samuti kardan, et nad ei saa aru, miks mina sellest aru ei saa, siis ma ei oska ka rohkem midagi asja kohta kommenteerida.

 

Lasse Lehis

EMLI nõukoja esimees

 


 

järelepärimisele saabunud vastus

 

E-deklaratsioonide muutmise piiramine pole seadusega vastuolus

 

Maksu- ja tolliamet piiras tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) ja käibemaksu deklaratsioonide parandamist e-maksuameti kaudu nende maksustamisperioodide osas, mille kohta on alustatud või läbi viidud kontrollimine. Muudatuse kohaselt ei ole maksukohustuslastel pärast kontrollimise alustamist enam võimalik e-maksuameti kaudu muuta või kustutada eelnimetatud perioodide kohta esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning käibemaksu deklaratsioone.

Oma kirjas palub EML motiveeritud põhjendust küsimusele: millisel õiguslikul alusel põhineb ülaviidatud piirang elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide muutmisele ja milline on sellise piirangu õiguslik motivatsioon. Viitate ka MKS § 86 lg-s 1 ja §-s 89 sätestatule, samuti hea halduse põhimõttele ja leiate, et käesoleval juhul ei pruugi seatud piirang olla kooskõlas seaduse ning õiguse üldprintsiipidega.

MTA leiab, et käesoleval juhul ei ole piirangu seadmine elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide muutmiseks vastuolus MKSiga ning nimetatud piirangu kehtestamisel ei ole maksuhaldur rikkunud hea halduse, samuti haldusmenetluse tõhususe, mõjususe ja säästlikkuse põhimõtteid.

Maksudeklaratsioon on kõige olulisem maksu määramise ja maksusumma arvutamise alusdokument, nimetatud põhimõtet kinnitab MKS §-s 82 sätestatu: maksuhaldur lähtub maksukohutuse täitmise kontrollimisel ja maksu määramisel eelkõige maksukohustuslase esitatud maksudeklaratsioonidest (§ 85 lg 1), maksukohustuslase raamatupidamisarvestusest ja muust tema poolt enda tegevuse kohta peetud arvestustest. Maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise korral on võimalik rakendada isikute suhtes sunnivahendeid ja sanktsioone.

MKS § 86 lg 1 sätestab maksudeklaratsiooni esitamise võimalused. Seda on võimalik teha posti teel, elektroonilisel andkandjal või elektroonilist andmesidet kasutades, samuti on võimalik deklaratsioon üle anda maksuhalduri ametiruumides või muus tema poolt määratud kohas.

MTA nõustub seisukohaga, et haldusmenetluse põhimõtetest tulenevalt on maksuhalduri kohustus korraldada deklaratsioonide esitamise protsessi nii, et maksukohustuslasel oleks võimalik vastavat kohustust täita võimalikult lihtsalt ning kiirelt. Seda eesmärki silmas pidades on MTA ka juba mitu aastat rakendanud võimalust esitada deklaratsioone, taotlusi jm dokumente läbi e-maksuameti. Elektroonilise keskkonna kasutamine mitte üksnes ei võimalda deklaratsioonide esitamist lihtsustada, vaid kannab endas ka ressursisäästlikkuse põhimõtet – kokkuhoidu aja- ja ka näiteks paberikulude osas.

Kuid ülalviidatud printsiipide kõrval tuleb alati arvestada ka avalike huvide kaitset, samuti menetlusökonoomika põhimõtteid. MTA pressiteade selgitab, et deklaratsioonide muutmise võimaluste piiramisega e-maksuametis soovib MTA hoida ära valeandmete tahtlikku esitamist. Selline meede on võetud tarvitusele seoses varasemalt mitmete kontrollimenetluste käigus esinenud juhtumitega, kus maksumaksja on muutnud kontrollitud perioodide kohta esitatud deklaratsioone, eesmärgiga kajastada kontokaardil maksude enammakseid, mille abil on võimalik tasaarvestada maksumenetluse käigus juurdemääratud maksusummad. Selle tegevusega jäetakse faktiliselt tasumata kontrollimise tulemusel täiendavalt tasumisele kuuluvad maksud.

Seega on MTA e- maksuameti deklaratsioonide esitamise piirangu kehtestamisel tuginenud praktilisele kogemusele.

Piirang on kooskõlas ka menetlusökonoomika ja menetluse efektiivse läbiviimise põhimõtetega, kuivõrd väldib korduva kontrollimenetluse läbiviimist nende perioodide osas, mida MTA juba on kontrollinud ja seeläbi säästab ka kliendi ressursse.

Lisaks, olukorras, kus MTA on läbi viinud maksukohustuslase maksude tasumise õigsuse kontrolli, peaks korrektselt kaasaaitamiskohustust teinud maksukohustuslasel tekkima juba kontrollitud perioodide muutmise vajadus vaid erandlikel juhtudel.

Kindlasti ei saa üksikjuhtumite pinnalt järeldada, et piirangu kehtestamine on üldiselt koormav, ebaproportsionaalne ja et avalike huvide kaitse on antud juhul vähem kaalukas. Deklaratsioonide muutmine on kontrollitud perioodide osas võimalik, kuid seda saab teha muid kanaleid kasutades.

Oma kirjas viitate muuhulgas ka MKS § 86 lg 1 teisele lausele, mille kohaselt võib isik valida deklaratsiooni esitamise viisi, välja arvatud juhul, kui seaduse või määrusega on sätestatud teisiti. Nimetatud sättest ei tulene maksuhaldurile kohustust tagada igal juhul deklaratsioonide esitamise võimalust e-maksuameti kaudu, vaid sätte eesmärk on välja tuua, et olukorras, kus seadusandja on teinud kohustuslikuks teatud viisil deklaratsioonide esitamise, tuleb järgida kohustuslikku viisi ja muul juhul saab isik valida MTA poolt konkreetse deklaratsiooni esitamiseks loodud võimaluste vahel.

MKS § 86 lg-s 1 nimetatud erijuhud võivad tuleneda näiteks tollieeskirjadest, samuti ka riigi- ,valla-, linnaasutustele kehtestatud elektroonilise andmeedastuse kohustusest.

MTA teeb jätkuvalt kõik endast oleneva, et tagada maksukohustuslasele võimalikult kiire ja kvaliteetne teenindus. Elektrooniliste infosüsteemide rakendamise abil teenindusprotsesside lihtsustamine, andmete kvaliteedi parandamine ja info ajakohastamisega seotud tegevused kuuluvad nii käesoleval kui ka 2006. aastal MTA tegevuse prioriteetide hulka.

 

 

Aivar Rehe

MTA peadirektor


 


[1] Analoogne probleem kerkis esile ka juulis, tulenevalt MTA kodulehel avaldatud teatest eelmiste perioodide deklaratsioonide parandamise võimaluste muutmise kohta e-maksuametis. EML pöördus selgituste saamiseks vastava e-kirjaga MTA poole 28. juulil. – Nimetatud järelepärimise ja MTA vastuse kohta sellele vt MaksuMaksja nr 8(94) 2004, lk 13–14.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo