Maksumaksja portaal - Euroopa Liidu uudised: maksumaksja koodeks ja ühtne maksukohustuslase kood. Martin Huberg - 2013 > märts (nr 3) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2013 > märts (nr 3) > Euroopa Liidu uudised: maksumaksja koodeks ja ühtne maksukohustuslase kood. Martin Huberg
Euroopa Liidu uudised: maksumaksja koodeks ja ühtne maksukohustuslase kood. Martin Huberg

Euroopa Komisjoni pressiteenistus edastas 25. veebruaril pressiteate, milles teavitatakse avalike konsultatsioonide avamisest kahel teemal: esiteks Euroopa Liidu maksumaksja koodeksi osas ning teiseks Euroopa Liidu ühtse maksukohustuslase numbri osas.[1] Mõlemad meetmed peaksid kandma eesmärki parandada maksukogumist ning maksukuulekust terves Euroopa Liidus.

Euroopa maksumaksja koodeksi väljatöötamise eesmärgiks on nii maksumaksjate kui ka maksuhaldurite õiguste ja kohustuste osas parema selguse loomine. Euroopa ühtse maksukohustuslase koodi (ingliskeelne lühend EU TIN) kasutuselevõtmise eesmärgiks on hõlbustada korrektset maksukohustuslaste identifitseerimist Euroopa Liidus.

Avalikud konsultatsioonid kestavad kuni 17. maini 2013. See tähendab, et igaüks, kes soovib, võib täita Euroopa Komisjoni kodulehel oleva vormi, edastada selliselt elektrooniliselt oma seisukohad ning loota, et neid ka arvestatakse.

Vorm maksumaksja koodeksi kohta on SIIN, Vorm ühtse maksukohustuslase numbri kohta on SIIN.

Taustast

6. detsembril 2012 esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja Euroopa Nõukogule teatise „Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks“.[2]

Teatises selgitatakse, et Euroopa Ülemkogu kutsus 2. märtsil 2012 nõukogu ja komisjoni üles kiiresti välja töötama konkreetseid viise maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks, sealhulgas seoses kolmandate riikidega, ning esitama aruande 2012. aasta juuniks.

Esiteks võttis komisjon 27. juunil 2012 vastu teatise, milles kirjeldatakse, kuidas parandada maksukuulekust ning vähendada maksupettust ja maksudest kõrvalehoidumist, kasutades selleks paremini olemasolevaid vahendeid ja võttes vastu juba väljatöötatud komisjoni ettepanekud. Selles määrati kindlaks ka valdkonnad, milles täiendavad õiguslikud meetmed või koordineerimine tooksid ELile ja liikmesriikidele kasu, ning näidati, millist lisandväärtust annaks koostöö maksupettusest ja maksudest kõrvalehoidumisest tuleneva üha laieneva probleemi lahendamisel.

Nüüd esitas komisjon oma tegevuskavas algatused, mis ta on juba ellu viinud; uued algatused, millega jätkatakse tööd sel aastal; järgmiseks aastaks kavandatud algatused ning algatused, mis vajavad pikemat rakendusaega. Kõnealuste algatuste järjestamisel arvestas komisjon vajadusega liikmesriike mitte üle koormata ja võtta arvesse nende suutlikkust vajalike meetmete võtmisel.

Tegevuskavas tuuakse erinevates alajaotustes kokku 34 erinevat tegevuskava, mille seas on ka maksukuulekuse tõhustamise alajaotuses „Euroopa maksumaksja koodeks“ ning teabevahetuse täiustamise alajaotuses „Maksukohustuslasena registreerimise koodi (TIN) kasutamine“.

Toomegi järgnevalt vastavast tegevuskavast meid huvitavad lõigud.

Euroopa maksumaksja koodeks

Maksukuulekuse parandamiseks koondab komisjon liikmesriikide head haldustavad, et töötada välja maksumaksja koodeks, milles on sätestatud parimad tavad maksuhaldurite ja maksumaksjate vahelise koostöö tõhustamiseks ja usalduse suurendamiseks, maksumaksjate õiguste ja kohustuste läbipaistvuse tõstmiseks ning teenusele suunatud lähenemisviisi soodustamiseks.

Komisjon algatab sellekohase avaliku arutelu 2013. aasta alguses. Kui liikmesriikide ametiasutusi kutsutakse üles kohaldama maksumaksja koodeksit, aitab see kaasa maksude tõhusamale kogumisele, sest sellega parandatakse maksumaksjate ja maksuhaldurite vahelisi suhteid, suurendatakse maksueeskirjade läbipaistvust, vähendatakse selliste vigade ohtu, millel võivad olla maksumaksjate jaoks tõsised tagajärjed, ning edendatakse maksukuulekust.

Maksukohustuslasena registreerimise koodi (TIN) kasutamine

Maksukohustuslase registrikoode (TIN) peetakse parimaks maksumaksjate identifitseerimise vahendiks automaatse teabevahetuse raames.

Riiklikud registrikoodid on koostatud üksteisest märkimisväärselt erinevate riiklike eeskirjade alusel ja seetõttu on kolmandatel isikutel (finantseerimisasutused, tööandjad jne) keeruline välismaiseid koode õigesti identifitseerida ja registreerida ning maksuhalduritel on keeruline kõnealust teavet teistele maksujurisdiktsioonidele edastada.

Ühtse koodisüsteemi loomine võib olla parim lahendus liikmesriikide praegustele probleemidele kõigi oma piiriüleseid tehinguid teostavate maksumaksjate nõuetekohasel identifitseerimisel (füüsilised ja juriidilised isikud). Kas see peaks olema tervenisti ainulaadne kood või EL tasandi lisakood, mis lisatakse olemasolevatele riiklikele koodidele, on täiendava uurimise teema, samuti tuleks uurida sidemeid muude olemasolevate EL registreerimis- ja identifitseerimissüsteemidega.

Kuigi EL registrikoodi kontseptsioon on lihtne, on selle rakendamine keeruline ja nõuab järkjärgulist lähenemist. Avalik arutelu algatatakse 2013. aasta märtsiks. Hiljem esitatav õigusakti ettepanek nõuab täiendavaid põhjalikke uuringuid ja liikmesriikide tugevat toetust. Esialgu oleks üks võimalus arendada edasi portaali „TIN on Europa” ja võimaldada kontrollida riiklike koodide kehtivust, sidudes nimetatud rakenduse liikmesriikide andmebaasidega.

Uus koduleht

Euroopa Komisjonil on maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitlusega tõsi taga ning selle tarbeks avati isegi täiesti uus koduleht[3], kus saab kolmes maailma suurkeeles[4] tutvuda vastava teemaga.

Kuna leht on uus, siis eriti palju seal veel infot ei ole, kuid samas juhatab see huvilised teistele asjakohastele veebilehtedele, kus võib leida mitmesugust teemaga seotud infot. Loodetavasti täieneb koduleht peatselt uute materjalidega.

Ka sellelt kodulehelt juhatatakse huvilised vormide manu, mida täites ja esitades saab igaüks kuni 17. maini 2013 kaasa rääkida Euroopa maksumaksja koodeksi ja ühtse maksukohustuslase registrikoodi (TIN) küsimustes.


Martin Huberg

EML vanemjurist

MaksuMaksja õigustoimetaja


[1] Fighting evasion: Commission launches consultations on EU Taxpayer's Code and EU Tax Identification Number. Kättesaadav: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-154_en.htm.

[2] Pikem ülevaade tegevuskavast on avaldatud MaksuMaksja jaanuarinumbris.

[4] Naljaga pooleks, ilmselt on teemaga siis enim probleeme saksa, inglise ja prantsuse keelt kõnelevatel isikutel.

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo