Maksumaksja portaal - Otsustusprotsesside kiirendamine olgu riigi prioriteet. Allan Kiil - 2011 > veebruar (nr 2) - EML ajakiri MaksuMaksja
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
EML ajakiri MaksuMaksja > 2011 > veebruar (nr 2) > Otsustusprotsesside kiirendamine olgu riigi prioriteet. Allan Kiil
Otsustusprotsesside kiirendamine olgu riigi prioriteet. Allan Kiil

Eesti majanduse edulugu taasiseseisvumise järgsel perioodil on paljuski põhinenud Eesti ärikeskkonna lihtsusel, läbipaistvusel ja ettevõtja jaoks soodsal maksupoliitikal. Kahtlemata on see olnud nii mitmelgi korral kaalukeeleks välisinvesteeringute tegemisel Eestisse ning hoidnud meie riigi majanduse kindlatel alustel. Kogu maailma raputanud majanduskriisist eduka taastumise üks võtmetest saab olema just ärikeskkonna atraktiivsus. Just tänu tänasele majanduspoliitikale oleme suutnud kriisi üle elada valutumalt kui nii mõnedki meie lähinaabrid. Meie majanduspoliitikale on tunnustust avaldanud mitmed Euroopa juhtivad institutsioonid — oleme õigel teel — ning hoides tänast kurssi, on loodud alused jätkusuutlikule majanduskasvule.


Riigi üldise majanduspoliitikaga majanduse ning ka Tallinna Sadama edukaks arenguks on loodud kõik eeldused. Kuid tihtipeale peitub saatan väikestes detailides.


Kohalike omavalitsuste ja nende pädevuses olevate otsustusprotsesside —keskkonnamõjude hindamise, detailplaneeringute algatamise, menetlemise ja kehtestamise jne — reaalne toimimine on kujunenud ootamatult suureks probleemiks. Esmapilgul võib see tunduda üldise majandusarengu koha pealt väikse detailina, kuid tegelikult võib tuua kümnetes, kui mitte sadades miljonites eurodes majanduslikku kahju ning mõjuda halvavalt ka sotsiaalsfäärile, pärssides uute töökohtade loomist.


Tänastes seadustes on mitmeid nõrku kohti, mida kohalikud omavalitsused tahtmatult (loe: haldussuutmatusest) või tahtlikult ära kasutavad.


Tallinna Sadam on ettevõte, mille sadamad asuvad üle Eesti kuue kohaliku omavalitsuse territooriumil. Ainuüksi Muuga sadam asub tervelt kolme omavalitsuse aladel — Viimsi ja Jõelähtme vallad ning Maardu linn. Kiiresti ja dünaamiliselt areneva infrastruktuuriettevõttena puutub Tallinna Sadam päevast päeva kokku nendesamade planeeringute ja hindamistega. Kohalike omavalitsuste ja ennekõike ametnike poolt võib kohata kardinaalselt erinevat töössesuhtumist. Kahjuks ei ole kaugeltki mitte haruldased olukorrad, kus sadama arenduste menetlus on peatunud just vallaametnike suutmatuse tõttu oma töölõiku edukalt vedada.


Kaugemalt vaadatuna võib see tunduda lihtsalt ühe ettevõtte virisemisena — tehke oma paberid korda ja küll siis asjad lähevad ka omavalitsustes nii, nagu vaja! Paraku see nii ei ole ja probleem on märksa laiem. Küsimus on olukordades, kus ettevõttel on kõik nendesamade ametnike nõutud eeltööd tehtud, vajalikud kooskõlastused olemas, aga näiteks ühe või teise territooriumi detailplaneeringut ei menetleta lõpuni, sest selle menetlemata jätmine ei too ametnikule või kohalikule omavalitsuse kaasa mingeid sanktsioone. Seetõttu ei toimi praktikas ka haldusmenetluse seaduses toodud põhimõtted haldusmenetluse efektiivsuse, lihtsuse ja kiiruse kohta ning nõue vältida üleliigsete kulutuste ja ebameeldivuste valmistamist isikutele.


Menetlemata jätmisele ja venitamisele tuuakse üha uusi erinevaid ja pahatihti täiesti absurdseid põhjendusi. Ja kogu protsessi (loe: arengu) seisuajal võib investeering näiteks vahetada asukohamaad.

Tallinna Sadama kogemuse põhjal on näited, kus planeeringute kehtestamised jne venivad teinekord aastaid, liigagi tavalised, ning kindlasti ei ole Tallinna Sadam ainuke ettevõte, kel on selliste probleemidega tulnud silmitsi seista. Arvestades aga sadama maastaape kogu siinses regioonis ja tema ning temaga seotud ettevõtete märkimisväärset mõju tervele Eesti majandusele, võib terve logistika- ja transpordisektor ühe ametniku suvast lähtuvalt ilma jääda olulistest (välis)investeeringutest, mis võiksid olla riigi majanduse jätkusuutlikkuse parandamise seisukohalt üliolulised. Omavalitsuse üheainsama otsuse taga võivad olla sajad uued töökohad, paraneda riigi energeetiline sõltumatus ja palju muud.

Paraku ei saa me vägisi selle otsustajatasandi ametniku mõttemaailma muuta ega panna teda nn suurt pilti nägema.

Loomulikult sõltuvad kohalikud omavalitsused oma otsustes suuresti oma valijate, st kohalike elanike tahtest. Ning teinekord jäävad suured otsused tegemata või lükatakse ebamugavate otsuste tegemine üha edasi pelgalt seepärast, et kardetakse elaniku (valija) teadmatusest tulenevat hetkelist pahameelt või ka soovimatust näha „puude taga metsa“.


Et võimaldada kohalikul omavalitsusel teha kvaliteetne ja sobiv otsus, näeb seadusandja ette haldusorgani kaalutlusõiguse. See tähendab õigust otsustada, kas haldus peab teatavas olukorras sekkuma, ja kui peab, siis kohustust kaaluda, kuidas sellises olukorras tegutseda. Seega annab kaalutlusõiguse teostamine haldusorganile võimaluse valida sobivaima lahenduse leidmiseks eri teid. Ja nagu eluski, on ka äris parem kiire „ei“ kui lõputu venitamine.


Lausa kurioosne on olukord, kus sadama arengu suurimateks takistajateks on teinekord hoopis piirkonnas kuu või kaks aastas elavad suvitajad, samas kui kohalikud elanikud näevad asju hoopis teises valguses, näevad sadama arendustes võimalust oma elujärge parandada ja võtta sadamast maksimumi kohaliku majanduselu elavdamiseks.


Nagu öeldud — karta on, et eelmainitud situatsioonid on tuttavad liigagi paljudele ettevõtjatele. Meie muidu hästi toimivat ärikliimat ohustab üks tundmatu hall ala, mis jääb ettevõtja idee ja teostuse vahele ning mida kureerivatel inimestel on tegelikult kontrollimatu võim ettevõtlust kas positiivselt või negatiivselt mõjutada. Mida siis teha?


Tallinna Sadam on püüdnud olla kestvas dialoogis kõikide omavalitsustega, kus sadam tegutseb. Omavalitsusjuhtide tasandil on koostöö üldjuhul ka päris hästi sujunud. Viimase algatusena kutsus sadam kokku ümarlaua Muuga sadamat ümbritsevate omavalitsuste ja sadama esindajate vahel, et arutleda regulaarselt plaanide, tegevuste ning ootuste üle nende omavalitsuste aladel ehk siis Muuga sadama eri osades. Esimesed kohtumised on peetud ning osapooled pidasid seda ideed igati teretulnuks, kuid paraku ei ole juba juurdunud otsustusprotsessi efektiivsemaks muutmine lihtne.


Aidata võib siin planeeringute menetlemise korra karmistamine, kindlate tähtaegade määramine, võimalus õigusvastase venitamise korral anda kohaliku omavalitsuse pädevus näiteks maavanemale jne. Alati jääb küll võimalus kohtutee jalge alla võtta, kuid protsesside kiirendamisele see loomulikult kasuks ei tule. Kiirus võib aga nii mõnegi otsuse tegemise juures olla määrava tähtsusega.

Üks võimalik lahendus probleemile oleks ka tulumaksu jaotamise skeemi ümbertegemine nii, et see arvestaks mitte ainult inimese elukohaga, vaid ka piirkonnaga, kus ta töötab. Teisisõnu võiks konkreetses omavalitsusüksuses töötava inimese tulumaksust laekuda mingi osa sellele omavalitsusele ka siis, kui inimene ise elab kusagil mujal. See motiveeriks omavalitsusüksusi kiirendama tegevusi, mis looksid uusi töökohti. Praegu tegelevad vallad vaid elanike endalemeelitamisega, töökohtade loomine jäetakse teiste õlule. Eriti terav on see kindlasti Tallinna ümbruses, kus on väikesed vahemaad ja hea transpordiühendus ning valdade piirid võivad paljudele linlastele täiesti märkamatuks jääda.


Hea majanduskliima säilitamiseks ja parandamiseks tuleks kõiki asjast huvitatud osapooli kaasates analüüsida kohalike omavalitsuste otsustusprotsesse laiemalt, et kujundada Eesti maksumaksjate seisukoht.Allan Kiil

AS Tallinna Sadam juhatuse liige

  Print article Send article

| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo