Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Kuupäev 03.01.2017 21:25:30 | Rubriik: EML

14.03.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-61-15

24.11.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-35-16

Vaidlused puudutavad MKS § 116 rakendamist. Viidatud sätte kohaselt peab maksuhaldur maksma intressi, kui on õigusvastaselt viivitanud maksutagastusnõude täitmisega.

Otsuse tekste vt siit ja siit


13.04.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-51-15

Riigikohus kordab varasemas otsuses (3-3-1-59-15) toodud seisukohta, et ebaolulised vormivead arvel ei võta arve saajalt ära sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust.

Otsuse teksti vt siit

18.04.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-4-16

Riigikohus asus seisukohale, et pärast füüsilise isiku pankrotimenetlust tasumata jäänud maksuvõla sissenõudmisele kohaldatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lg 3 kohaselt 10-aastast aegumistähtaega.

Otsuse teksti vt siit

25.04.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-79-15

Riigikohus selgitas, et kui ettevõtja maksustatav käive ületab registreerimiskohustusliku piirmäära 16 000 eurot aastas, siis ei ole maksuhalduril õigus seda isikut käibemaksukohustuslaste registrist kustutada põhjendusega, et ennetada maksupettuste toimepanemist.

Otsuse teksti vt siit

25.04.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-10-16

Riigikohus selgitas, et mittetulundusühingu õiguslik vorm iseenesest ei saa takistada sisendkäibemaksu mahaarvamist kaupadelt ja teenustelt, mis osalevad maksustatava käibe loomisel.

Otsuse teksti vt siit

17.05.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-3-16

Riigikohus selgitab, et kui maksukohustuslane nõustub kontrolli tulemustega ning parandab maksudeklaratsioonid maksuhalduri soovitud viisil, siis ei saa maksukohustuslane neid deklaratsioone hiljem uuesti parandada, vaid kohaldub maksukorralduse seaduse § 101 lg 3. Üksikjuhtumi kontrolli lõpetav teade, milles maksuhaldur kontrolli tulemustele toetudes loobub ("keeldub") maksuotsuse tegemisest, on haldusakt, millega on maksukohustuse puudumine siduvalt kindlaks määratud ning ning kontrolli tulemuste muutmine või kehtetuks tunnistamine toimub MKS §des 101−103 sätestatud alustel ja korras.

Otsuse teksti vt siit

09.06.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-7-16

Riigikohus selgitas, et kaupluse aknal olev kleebis tekstiga „Kodukaubad. Toidukaubad. Tubakas. Alkohol“ kujutab endast majandus­tegevuse koha liigi tähistamist ja seda ei saa maksustada reklaamimaksuga.

Otsuse teksti vt siit

17.10.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-6-16

Riigikohus selgitas, kuidas tuleks vältida topeltmaksustamist, kui maksualases kuriteos süüdimõistetud isikule on tehtud vastutusotsus kuriteo tulemusena maksmata jäänud maksude tasumise kohta ning sama summa on konfiskeeritud kui kuriteo tulemusel saadud tulu.

Otsuse teksti vt siit

26.10.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-28-16

Riigikohus selgitas, et äriühingusse omandisse juhatuse liikme isiklikuks tarbeks soetatud korteri soetusmaksumust ei saa maksustada dividendina, sest osanikule ei ole tehtud sellises summas väljamakset.

Otsuse teksti vt siit

23.11.2016 otsus kohtuasjas 3-3-1-45-16

Vaidlus puudutab maksuvabalt üle piiri toodavat mootorikütust. Maksuhaldur leidis, et aktsiisivabastus kohaldub üksnes juhul, kui on tõendatud, et kütust tarvitatakse Eestisse saabunud veokis rahvusvahelise veo teostamiseks. Riigikohus leidis, et lisaks juba toimunud piiriületusele ei pea veok selle kütusega rohkem rahvusvahelisi sõite tegema.

Otsuse teksti vt siit

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9084