Maksuamet Remediast valealkoholi ei leidnud

Kuupäev 08.04.2009 6:39:29 | Rubriik: Päevaleht

Holger Roonemaa kirjutab Eesti Päevalehes, et Re­me­dia ümber tek­ki­nud kaht­lus­tu­se­ga te­ge­le­nud ju­ha­tu­se lii­ge Mar­go Ru­mask su­ri.
Viie päe­va jook­sul üks­haa­val kõik Re­me­dia laos asu­vad kan­ge al­ko­ho­li pu­de­lid üle kont­rol­li­nud mak­sua­met ühte­gi võlt­si­tud ho­log­ram­mi­ga pu­de­lit ei avas­ta­nud. Vä­he­malt nii kin­ni­tas Re­me­dia juht Alek­sandr Skob­lov, kel­le sõnul lõppes mak­sua­me­ti kont­roll et­tevõtte Kiiul asu­vas laos üleei­le õhtul.

„Tä­na­se päe­va jook­sul lu­bas mak­sua­met mul­le väl­jas­ta­da ka amet­li­ku pa­be­ri, mis kin­ni­tab, et Re­me­dia po­le võlt­si­tud ho­log­ram­me ka­su­ta­nud,” lau­sus Skob­lov.

Al­ko­ho­li sea­dus­lik­kust uu­ris ne­li-viis mak­sua­met­nik­ku ja et­tevõte an­dis nei­le ap­pi ka oma töö­ta­jaid. „Ühe alu­se peal on kesk­mi­selt 800 pu­de­lit ja laos on sa­du alu­seid. Nii et ku­ju­ta­ge ise et­te, kui kaua see ae­ga võttis,” rää­kis ta.

Mak­su- ja tol­lia­met (MTA) ning rii­gip­ro­ku­ra­tuur ei ru­ta­nud kin­ni­ta­ma Skob­lo­vi väi­det, et eel­mi­sel nä­da­lal lah­va­ta­nud akt­sii­si­mak­sus­kan­daa­lil puu­dub Re­me­dia­ga seos.

Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/464747

Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=2485