Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Tulumaks
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Vaidluse sisu lühikirjeldus

Füüsilise isiku tulumaks

III-3/1-3/94

06.04.1994

Kohus selgitab, millel on tegemist tulude tahtliku varjamisega

3-3-1-15-96

03.05.1996

Vaidlustatud ettekirjutuses oli aktsiate müügist saadud tulu omistatud valele isikule

3-3-1-14-98

13.04.1998

Kohus selgitab väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu arvutamise, deklareerimise ja kontrollimise korda

3-3-1-31-99

04.10.1999

Kohus selgitab, et kui kingisaaja osutas kinkena üleantud vara eest kinkijale teenuseid, tuleb kingitusena vormistatud tulu maksustada tulumaksuga

3-3-1-26-01

22.05.2001

Kohus selgitab, et hoone lammutamise ja ekspertiisi kulud võivad suurendada kinnistu soetamismaksumust

3-3-1-56-05

05.12.2005

Kohus selgitab topeltmaksustamise vältimise põhimõtteid

3-2-1-25-06

09.06.2006

Vaidlus puudutab residentsuse määramist ja tulu mõistet

3-1-1-57-07

22.10.2007

Kohus selgitab tulu mõistet

3-3-1-56-07

28.11.2007

Kohus selgitab tingimusi, millal saab laenuintresse arvata vara soetamismaksumuse hulka

3-3-1-57-08

06.11.2008

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-2-1-93-08

19.11.2008

Kohus selgitab tsiviilasjas, et elatise suuruse arvestamisel tuleb arvestada ka tulumaksu kohustust

3-3-1-2-09

26.03.2009

Vaidlus puudutab poolelioleva elamu müügist saadud tulu maksustamist

3-3-1-23-09

17.06.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-52-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-59-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-2-1-127-09

07.12.2009

Kohus selgitab tsiviilasjas, et elatise suuruse määramisel tuleb arvestada ka elatise saaja tulumaksu kohustust, maksumäära muutumist ja võimalikke maksusoodustusi

3-3-1-72-08

17.12.2009

Vaidlus puudutab alusetult vabaduse võtmisega tekitatud mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu hüvitise maksustamist

3-3-1-45-10

15.09.2010

Kohus selgitab, et MKS § 116 alusel maksuhaldurilt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu

3-3-1-15-11

25.04.2011

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-1-1-25-11

04.05.2011

Vaidlus väärteoasjas puudutab kinnisvara võõrandamisest saadud kasu maksustamist

3-2-1-37-11

25.05.2011

Kohus selgitab tsiviilasjas, kuidas arvestada elatise suuruse määramisel tulumaksuseaduse muudatust, mille kohasel elatist alates 2011. aastast enam saaja tuluna ei maksustata

3-2-1-80-11

12.10.2011

Kohus selgitab tsiviilasjas, et kohustus maksta saadud elatiselt tulumaksu tuleneb maksuseadusest ja seda kohustust ei saa poolte kokkuleppel muuta

3-3-1-79-11

13.02.2012

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-51-12

17.12.2012

Kohus selgitab, et kinnisasja parendamiseks saab teha kulusid ka väljaspool kinnistu piire

3-3-1-50-12

22.04.2013

Vaidlus puudutab mitteresidendile makstava pensioni maksustamise reeglite kooskõla Euroopa Liidu õigusega

3-3-1-20-13

16.05.2013

Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist

3-3-1-97-13

12.02.2014

Kohus selgitab, et õigus arvata vara võõrandamisest saadud kasust selle vara soetamismaksumus läheb pärandajalt pärijale üldõigusjärgluse korras üle

3-3-1-63-14

11.11.2014

Kohus selgitab, et kui kingisaaja võtab üle kinkija võlakohustused, tuleb tehingut maksustamisel vaadelda tingimusliku müügilepinguga ning tasutud võlgade ulatuses tekib kingisaajale soetusmaksumus, kinkijal aga tekib maksustatav tulu

3-16-336

14.11.2017

Kohus selgitab, et kompromissiga makstud saamata jäänud palgatulu hüvitis maksustatakse tulumaksuga. Tervisekahju hüvitist mittevaralise kahju hüvitisena ei ole õige käsitada isiku tuluna, vaid tasakaalustava kompensatsioonina teise õigushüve kahjustamise eest.

3-16-903

25.05.2018

Kohus selgitab omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamisest saadud kasu maksustamist, kui võõrandajaks on pärija

Tulumaksu kinnipidamine, erisoodustused

III-3/1-18/95

06.10.1995

Kohus selgitas, et 1994. aastal puudus maksukorralduse seaduses säte, mis oleks võimaldanud maksu kinnipidajalt maksuvõlga sisse nõuda

III-3/1-43/95

15.12.1995

Kohus selgitab, et mitteresident maksab tulumaksu Eestis osutatud teenuse eest saadud tasult, kui teenuse osutamiseks vajalikud tööd on tehtud Eestis

3-2-1-80-97

12.06.1997

Tsiviilasjas selgitab kohus, et töölepingus kokkulepitud töötasu sisaldab tulumaksu ning tulumaksukohustust ei saa poolte kokkuleppel üle anda tööandjale

3-3-1-44-00

07.11.2000

Vaidlus puudutab küsimust, kas töötaja tasemekoolituse kulu on ettevõtlusega seotud kulu enne 2000. aastat kehtinud tulumaksuseaduse § 13 tähenduses. Kohtuotsusele järgnes uue tulumaksuseaduse täiendamine, millega lisati tasemekoolituse kulud erisoodusutuste loetellu

3-3-1-26-02

19.06.2002

Kohus selgitab füüsilisest isikust ettevõtja poolt oma töötajatele tehtud erisoodustuste maksustamise põhimõtteid

3-3-1-85-03

19.12.2003

Vaidlus puudutab tööandja kasutuses olevate sõiduautode omatarbe maksustamist käibemaksuga, kuid kohus toob ka võrdlusi erisoodustuste maksustamise sätetega tulumaksuseaduses

3-3-1-2-04

16.02.2004

Vaidlus puudutab juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahju sissenõudmisest loobumist kui erisoodustust

3-3-1-62-06

11.01.2007

Vaidlus puudutab kolmanda isiku kaudu tehtud aktsiaoptsioonide maksustamist erisoodustusena

3-2-1-7-07

14.03.2007

Vaidlus tsiviilasjas puudutab erisoodustusena maksustatud kulude tagasinõudmist endise töötaja abikaasalt

3-3-1-93-08

03.03.2009

Kohus selgitab, et kui tööandjal ei ole kohustust pidada ametiautode kohta sõidupäevikuid, kui ta tõendab, et sõiduautot ei kasutata üldse töötaja isiklikuks tarbeks või kui ettevõtlusega mitteseotud kasutus ei too tööandjale kaasa lisakulusid

3-3-1-73-09

26.11.2009

Kohus selgitab, et erisoodustusega ei ole tegemist, kui tööandja müüb juhatuse liikmele kinnisasja turuhinnast madalama hinnaga, kuid tööandja on selle kinnisasja ostnud samalt juhatuselt varem samuti turuhinnast madalama hinnaga

3-3-1-86-10

09.02.2011

Kohus selgitab töölähetuse mõistet ning välismaal töötamise eest makstavate tasude tulumaksuga maksustamise põhimõtteid

3-3-1-54-12

19.12.2012

Riigikohus asus seisukohale, et välismaal töötamisega seoses tehtud viisade, elamis- ja töölubade kulude katmine ei ole tööandja jaoks erisoodustus.

1-15-9051

06.10.2017

Kohus selgitab kriminaalasjas, et äriühingusse omandisse juhatuse liikme isiklikuks tarbeks soetatud korteri soetusmaksumust ei saa maksustada erisoodustusena, sest hüve on tekkinud korteri tasuta kasutamisest

Füüsilisest isikust ettevõtja

3-3-1-5-98

06.03.1998

Vaidlus puudutab ettevõtlusega seotud kulude tõendamist

3-3-1-18-99

03.05.1999

Kohus selgitab, et kui tuludeklaratsiooni vormi E täitmisel on tehtud arvutusvigu tulude või kulude kokkuliitmisel, siis peab maksuhaldur need vead avastama enne maksuteate väljastamist

3-3-1-21-99

17.05.1999

Vaidlus puudutab ettevõtlusega seotud kulude tõendamist, sh osaliselt ettevõtlusega seotud kulude proportsioonide määramist

3-3-1-57-00

15.01.2001

Kohus selgitab, et füüsilisest isikust ettevõtja saab oma tulust maha arvata ka oma abikaasalt soetatud vara maksumuse, mis kuulus abikaasade ühisvara hulka

3-3-1-25-01

15.05.2001

Kohus selgitab, et 1994-1999. aastatel kehtinud tulumaksuseaduse rakendamisel võis kassapõhist raamatupidamist kasutav FIE põhivara soetamismaksumuse kohe tulust maha arvata

3-3-1-26-02

19.06.2002

Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulude dokumenteerimise nõudeid, olulise vormiveaga dokumendi parandamise võimalusi, tulu- ja käibemaksuarvestuse erinevusi (eelkõige seda, et tulumaksuarvestuses ei ole nõutav ostja nime ja aadressi märkimine müügidokumendile), samuti erisoodustuste maksustamist ja maksuamortisatsiooni arvutamist aastatel 1994-1999 kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt

3-3-1-55-03

12.06.2003

Kohus selgitab, et kinnisvara müügist saadud tulu võib olla füüsilise isiku ettevõtlustulu ka siis, kui kinnisvara soetamisel ei ole soetamismaksumust ettevõtluse kuluna deklareeritud

3-3-1-30-04

28.06.2004

Kohus selgitab füüsilise isiku kinnisvara soetamise, müügi ja kasutada andmise maksustamist, üüritulude ja ettevõtlustulu piiritlemist, kolmanda isiku kaudu tehtud kulude arvestamist

3-3-1-40-04

03.11.2004

Vaidlus puudutab maksuamortisatsiooni arvutamist 1994-1999. aastatel kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt

3-3-1-70-08

14.01.2009

Kohus selgitab, et kui füüsiline isik saab ettevõtlustulu vara võõrandamisest, siis tuleb vara võõrandamisest saadud kasu arvutada TuMS § 37 lg 1 järgi sõltumata sellest, kas isik on ennast ettevõtjana registreeritud

3-3-1-67-09

09.12.2009

Vaidlus puudutab FIE tulu ümberkvalifitseerimist palgatuluks

3-3-1-23-11

26.05.2011

Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks

3-3-1-38-12

09.01.2013

Kohus selgitab, et kui võõrandatakse vara, mille soetamismaksumust ei ole tulust maha arvatud, siis deklareeritakse ettevõtlustuluna ainult vara võõrandamisest saadud kasu

Juriidiliste isikute maksustamine (enne 2000. aastat kehtinud tulumaksuseadus)

3-3-1-4-00

03.04.2000

Vaidlus puudutab TuMS § 32 alusel tasutud dividendide tulumaksu jäägi võimalikku tagastamist

3-3-1-12-01

26.04.2001

Kohus selgitab, et spordiklubi reklaamitulu oli ettevõtlustulu ja sporditegevuse kulusid sai sellest maha arvata

3-3-1-49-01

23.10.2001

Kohus selgitab, et kasumiaruande kirjete liigendamisel tehtud viga ei ole aluseks tulumaksu juurdemääramisele. Samuti selgitatakse põhivara parendamise mõistet

3-3-1-15-02

03.04.2002

Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulu mõistet

3-3-1-21-02

28.05.2002

Kohus selgitab tagastamata laenude ettevõtlusega seotud kulutuseks arvamise põhimõtteid

3-3-1-40-02

02.10.2002

Kohus selgitab sularahaarvestuse, kuluaruannete vormistamise ja laenusuhete tõendamise põhimõtteid

3-3-1-55-02

21.11.2002

Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulu mõistet. Müüdud kauba hulgas avastatud praak ja puudujääk vähendab müügitulu ning vastava kauba soetamismaksumus on ettevõtlusega seotud kulu

3-3-1-49-03

20.06.2003

Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulude tõendamise nõudeid

3-3-1-59-03

09.09.2003

Kohus selgitab, et tasutud maksuintressid on ettevõtlusega mitteseotud kulu sõltumata intressi põhiseadusevastasusest

3-3-1-72-04

08.12.2004

Kohus selgitab kapitalirendi ja kasutusrendi mõisteid, maksuamortisatsiooni arvutamist ning tühise tehingu maksustamist

Juriidiliste isikute maksustamine (alates 2000. aastast kehtiv tulumaksuseadus)

3-3-1-52-03

12.06.2003

Kohus selgitab, et ostja hoolsuskohustuse rikkumine kauba või teenuse müüja isiku kontrollimisel võib käibemaksu ja tulumaksu osas tuua kaasa erinevaid tagajärgi

3-3-1-50-03

02.10.2003

Kohus selgitab, et kui tehingu toimumine müügidokumendil näidatud isikuga ei ole kinnitust leidnud, tuleb selle müügidokumendi alusel tehtud väljamakse maksustada kui ettevõtlusega mitteseotud kulu

3-3-1-48-04

20.10.2004

Kohus kordab, et tuvastamata isikule tehtud väljamakse on maksustatav kui ettevõtlusega mitteseotud kulu

3-3-1-34-06

05.06.2006

Kohus selgitab, et kui maksumaksja teadis või pidi teadma, et müügidokumendil märgitud isik pole tegelik müüja, siis tuleb väljamakse maksustada tulumaksuga. Kui maksumaksja põhjendatult eeldas, et see isik on tegelik müüja, siis pole tulumaksu määramine õigustatud

3-3-1-47-06

28.09.2006

Kohus selgitab, et kui maksumaksja teadis või pidi teadma, et müügidokumendil märgitud isik pole tegelik müüja, siis tuleb väljamakse maksustada tulumaksuga

3-3-1-22-07

30.05.2007

Kohus selgitab, millest lähtuvalt võib lugeda laenu andmist ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, mida maksustatakse tulumaksuga

3-3-1-34-07

20.06.2007

Kohus selgitab, et kui teenust ei ole osutatud, siis on makstud teenustasu ettevõtlusega mitteseotud kulu isegi siis, kui kuludokument vastab nõuetele ja tehingu teine pool kinnitab teenuse osutamist

3-3-1-45-07

29.11.2007

Vaidlus puudutab laenude maksustamise sätte (TuMS § 51 lg 4) võimalikku põhiseadusevastasust

3-3-1-97-07

13.02.2008

Kohus kordab varasemaid seisukohti tuvastamata isikule tehtud väljamakse maksustamise kohta

3-3-1-67-08

17.12.2008

Kohus selgitab, et vara soetamist ei saa maksustada osaliselt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena põhjusel, et vara ostuhind on ebamõistlikult suur

3-3-1-69-08

09.01.2009

Kohus selgitab, et vara soetamist ei saa maksustada osaliselt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena põhjusel, et vara ostuhind on ebamõistlikult suur

3-3-1-74-09

20.01.2010

Kohus selgitab hoolsusnõuete rikkumise erinevaid tagajärgi tulumaksu ja käibemaksu arvestuses

3-1-1-83-10

16.11.2010

Kohus selgitab kriminaalasjas, et äriühingu pangakontole tagastatud raha ei saa maksustada ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena

3-3-1-89-10

02.02.2011

Kohus selgitab, et kulutuse ettevõtlusega seotuse hindamisel tuleb mitut omavahel seotud tehingut vaadelda koos

3-3-1-42-11

26.09.2011

Kohus selgitab, et tulumaksuga maksustatakse ka väljamakset sama juriidilise isiku teisele pangakontole, kui selle pangakonto kasutamise kohta puuduvad tõendid

3-3-1-46-11

11.01.2012

Kohus selgitab kuludokumendile esitatavaid nõudeid ja teenuse ettevõtlusega seotuse tõendamist

3-3-1-60-11

01.02.2012

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel

3-3-1-12-12

14.05.2012

Kohus selgitab, et äriühingul ei teki tulumaksukohustust äriühingu vastu sooritatud varavastase kuriteo tulemusena tehtud väljamakselt

3-3-1-33-12

14.12.2012

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud väljamakse topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi

3-3-1-42-13

16.10.2013

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel

3-3-1-49-13

17.12.2013

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel

3-3-1-57-13

04.12.2013

Kohus selgitab kuludokumendile esitatavaid nõudeid ja teenuse ettevõtlusega seotuse tõendamist

3-3-1-60-13

05.12.2013

Vaidlus puudutab kinnistu soetamise ja parendamise kulude maksustamist

3-3-1-54-13

12.12.2013

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel

3-3-1-20-14

19.05.2014

Vaidlus puudutab mitteresidendist äriühingu püsiva tegevuskoha kasumi maksustamise põhimõtteid

3-3-1-55-14

19.11.2014

Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel

3-3-1-10-15

07.05.2015

Vaidlus puudutab tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja kandmise tingimuste täitmist (TuMS § 11)

3-3-1-28-16

26.10.2016

Kohus selgitab, et äriühingusse omandisse juhatuse liikme isiklikuks tarbeks soetatud korteri soetusmaksumust ei saa maksustada dividendina, sest osanikule ei ole tehtud sellises summas väljamakset

3-3-1-78-16

09.06.2017

Kolleegium ei nõustu, et kinnistute soetamise kulutusi (hõlmab selles asjas ka ehitamis- ja sisustamiskulusid ning haljastusele tehtud kulutusi) tuleb käsitada osanikele tehtud dividendimaksena, millelt tuleb kaebajal tasuda TuMS § 50 lg 1 alusel tulumaksu. Kinnistute soetamise ja sisustamise tulemusena ei ole vähenenud äriühingu vara ega suurenenud äriühingu osaniku vara. Asjas ei ole tuvastatud, et äriühing tegi osanikele väljamakseid kas rahalises või mitterahalises vormis. Kuivõrd kinnistud kuulusid maksuotsuse tegemise ajal äriühingule ning osanikele ei ole tehtud mingeid väljamakseid, siis ei ole tegemist osanikele välja makstud dividendidega TuMS § 50 lg 1 mõttes. Lahendis selgitatakse ka ettevõtlusega mitteseotud kulu maksustamise aluseid

3-15-1758

06.11.2017

Tulumaksukohustust reguleerivate normide eesmärk ei ole tagada äriühingu võimalikult ratsionaalset majandustegevust. Turuhinnast kõrgema hinnaga tehingute tegemine ei tekita tulumaksukohustust, v.a TuMS § 50 lõikes 4 sätestatud juhul.

3-15-2058

17.11.2017

Kohus selgitab, et TuMS § 52 kohaldamise eelduseks on, et väljamakset ei ole tehtud tulu teenimise eesmärgil

3-15-706

20.02.2018

Vaidlus puudutab loetamatuks muutunud kuludokumendi alusel tehtud väljamakse lugemist ettevõtlusega mitteseotud kuluks

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo