Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Kohtumenetlus maksuasjades
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Vaidluse sisu lühikirjeldus

Halduskohtu pädevus

3-2-1-110-96

10.10.1996

Kohus selgitab, et Maksuametil on õigus võlausaldajana esitada pankrotiavaldust

3-2-1-47-97

11.04.1997

Kohus selgitab, et Maksuametil on õigus esitada Eesti Vabariigi nimel hagiavaldust nõude tunnustamiseks pankrotimenetluses

3-3-1-31-99

04.10.1999

Kohus selgitab, et halduskohtul on õigus anda hinnangut tsiviilõiguslikule tehingule ja selle maksuõiguslikule tagajärjele

3-3-1-50-00

14.11.2000

Kohus selgitab, et kui maksuhalduri haldusakti peale esitatud kaebuse kohta on olemas jõustunud kohtuotsus, siis ei saa kohtusse esitada sama haldusakti peale uut kaebust

3-2-1-103-02

16.12.2002

Kohus asus seisukohale, et pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle tuleb läbi vaadata halduskohtus

3-3-1-38-04

20.10.2004

Kohus selgitab, et üks riigiasutus ei saa teise riigiasutuse vastu esitada kaebust halduskohtusse

3-3-1-80-04

16.12.2004

Kohus selgitab, et kohaliku omavalitsuse asutuste asemel on halduskohtus kaebajaks kohaliku omavalitsuse üksus avalik-õigusliku juriidilise isikuna

3-3-1-39-05

13.12.2005

Kohus asus seisukohale, et alates 2004. aastast kehtiva pankrotiseaduse kohaselt tuleb erinevalt varasemast praktikast pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle läbi vaadata hagimenetluse korras

3-3-1-88-06

07.03.2007

Vaidlus puudutab maksutagastusnõude esitamist ja tasaarvestamist pankrotimenetluses

3-2-1-25-06

09.06.2006

Kohus selgitab tsiviilasjas kohtuotsusega väljamõistetud summalt tulumaksu kinnipidamise võimalusi

3-2-1-122-09

18.11.2009

Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid

3-3-1-34-11

06.06.2011

Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid isiku vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama

3-3-1-35-14

11.06.2014

Kohus selgitab, et kui maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise ajaks on esimese astme kohus juba otsuse teinud, siis tuleb halduskohtus menetlust jätkata

3-2-1-82-14

12.05.2015

Kohus asus taas seisukohale, et pankrotimenetluses tekkivad vaidlused maksuvõla suuruse üle tuleb läbi vaadata halduskohtus

3-3-4-2-16

21.06.2016

Kohus selgitab, millises kohtus ja kuidas tuleb menetleda vaidlusi maksunõude tunnustamise üle

Kriminaalmenetluse toimingute vaidlustamine

3-3-1-38-00

22.12.2000

Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse toimingut ei ole võimalik vaidlustada muus kohtumenetluses, siis saab toimingu peale esitada kaebuse halduskohtusse

3-3-1-54-01

06.11.2001

Kohus selgitab, et kui maksu määramise aluseks olevad faktid viitavad kuriteole, siis on maksuhalduril õigus maksu määrata enne kriminaalasja lahendamist ning maksu määramisel võib kasutada kriminaalmenetluses kogutud tõendeid

3-3-1-2-03

16.01.2003

Kohus selgitab halduskohus menetluse peatamise aluseid ja ebaseaduslikult kogutud tõendi kasutamise võimalusi kohtumenetluses

3-3-1-6-03

27.01.2003

3-3-1-9-03

27.02.2003

Vaidlus puudutab kriminaalmenetluse toimingute (läbiotsimine, võetus) õiguspärasust

3-1-1-120-03

17.02.2004

Kohus selgitab, et maksukuritegu võib menetleda sõltumata sellest, kas maksuhaldur on maksuvõlga määranud ja sisse nõudnud. Kohus selgitab ka maksu- ja kriminaalmenetluse paralleelse toimumise ja vastastikuse tõendusteabe vahetamise võimalusi

3-3-1-63-06

07.12.2006

Kohus selgitab kriminaalmenetluse ja maksumenetluse vahekordi ning kolmanda isiku kaasamise vajadust maksuasja menetlemisel

3-3-1-9-15

08.04.2015

Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina

Esialgne õiguskaitse

3-3-1-39-96

06.12.1996

Kohus selgitab haldusakti täitmise peatamise võimalusi

3-3-1-57-01

29.11.2001

Kohus selgitab, millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb otsustada esialguse õiguskaitse määramine

3-3-1-67-03

22.09.2003

Kohus selgitab esialgse õiguskaitse abinõu tühistamise taotluse läbivaatamise põhimõtteid

3-3-1-78-04

28.10.2004

Kohus selgitab esialgse õiguskaitse muutmise või tühistamise määruse peale edasikaebamise põhimõtteid

3-3-1-48-10

25.04.2011

Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada

Menetluskulude väljamõistmine

3-3-1-6-97

28.02.1997

Kohus selgitab, et maksu määramise aluseks olnud puudustega dokumentide parandamine kohtumenetluse käigus ei võta kaebajalt ära õigust taotleda kohtukulude hüvitamist

3-3-1-31-98

02.10.1998

Kohus selgitab, et kaebuse osalisel rahuldamisel võib kohtukulud kaebaja kasuks välja mõista osaliselt

3-3-1-2-99

05.02.1999

Kohus selgitab, et kui maksuhaldur tühistab ise oma ettekirjutuse ning kaebaja loobub seetõttu kaebusest, siis lõpetatakse kohtumenetlus määrusega ning mõistetakse kaebaja kasuks välja kohtukulud

3-3-1-33-99

05.10.1999

Kohus selgitab mõistet "kantud kohtukulud"

3-3-1-28-01

08.05.2001

Kohus selgitab, et kaebaja kasuks mõistetakse õigusabikulud välja ka siis, kui kaebaja ei teinud kõike endast olenevat, et lahendada vaidlus kohtuväliselt

3-3-1-21-02

28.05.2002

Kohus selgitab kassatsioonimenetluse kohtukulude jaotamist

3-3-1-52-03

12.06.2003

Kohus selgitab, et dokumendid kassatsioonimenetluse kohtukulude kohta tuleb üldjuhul esitada koos kassatsioonkaebusega

3-3-1-6-04

15.03.2004

Kohus selgitab kohtuotsuse vaidlustamise korda kohtukulude jaotamise osas

3-3-1-61-04

19.10.2004

Kohus selgitab riigilõivu tasumise kontrollimise protseduuri

3-3-1-93-04

16.03.2005

Kohus selgitab, et vaidemenetluses kantud kohtukulusid ei hüvitata

3-3-1-1-06

07.03.2006

Kohus selgitab, et põhjendamatud kohtukulud võib jätta kaebaja kasuks välja mõistmata

3-1-1-107-06

13.12.2006

Kohus selgitab kriminaalasjas, et õigusabi kulud mõistetakse välja koos käibemaksuga

3-3-1-58-07

15.11.2007

Kohus selgitab haldusasjas, et õigusabi kulud mõistetakse välja koos käibemaksuga

3-3-1-93-08

03.03.2009

Kohus selgitab nõustaja tasu väljamõistmise võimalusi halduskohtumenetluses

3-3-1-98-09

08.03.2010

Kohus selgitab, et 15000 krooni suuruse riigilõivu tasumise kohustus maksuotsuse vaidlustamisel võib olla põhiseadusevastane

3-3-1-31-10

13.05.2010

Kohus selgitab, et 15000 krooni suuruse riigilõivu tasumise kohustus maksuotsuse vaidlustamisel võib olla põhiseadusevastane

3-3-1-90-10

09.02.2011

Kohus selgitab, et kassatsiooniastme menetluskulud ei saa reeglina olla suuremad kui apellatsioonimenetluses, ning et riigilõivu väljamõistmiseks ei ole vaja esitada kohtukulude nimekirja

3-3-1-17-11

05.05.2011

Kohus selgitab, kuidas tuleb põhjendada kohtuotsust menetluskulude osalise väljamõistmise kohta

3-3-1-60-10

29.11.2011

Kohus selgitab riigilõivu tasumisest vabastamise võimalusi

3-3-1-66-12

05.02.2013

Kohus selgitab, et menetluskuluna saab välja mõista ka advokaadi sõidukulusid

3-3-1-50-13

05.11.2013

Kohus selgitab, et vastustajalt tuleb kaebaja menetluskulud välja mõista ka siis, kui vastustaja on tunnistanud vaidlustatud haldusakti kehtetuks kaebaja poolt teises haldusasjas esitatud kaebuse tõttu

3-3-1-28-14

31.07.2014

Vaidlus puudutab advokaaditasu põhjendatust

3-3-1-61-14

11.12.2014

Kohus selgitab, et menetluskuluna saab välja mõista ka advokaadi sõidukulusid

Muud menetluslikud küsimused

3-3-1-31-07

06.06.2007

Ringkonnakohtu otsus tühistati, sest kohus oli jätnud osa tõendeid läbi vaatamata

3-3-1-73-08

28.01.2009

Ringkonnakohtu otsus tühistati vastuolude tõttu kohtuotsuses ja istungi protokollis

3-3-1-91-16

16.02.2017

Vaidlus puudutab juriidilise isiku vabastamist riigilõivu tasumisest apellatsioonkaebuse esitamisel

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo