Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Muud maksud
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Vaidluse sisu lühikirjeldus

Sotsiaalmaks

3-3-1-44-02

31.10.2002

Vaidlus puudutab riigi poolt pankrotimenetluses hüvitatud palgavõlgadelt sotsiaalmaksu maksmist. Kohus asus seisukohale, et sotsiaalmaks on järgunõue, mitte pankrotimenetlusega seotud kohustus

3-3-1-37-01

28.06.2001

Kohus selgitab, et aastatel 1999-2001 kehtinud sotsiaalmaksuseaduse kohaselt pidi füüsilisest isikust ettevõtja maksma tulude puudumisel sotsiaalmaksu kuupalga alammääralt vaid siis, kui ta reaalselt ettevõtlusega tegeles

3-3-1-35-03

16.09.2003

Kohus selgitab, et ka üliõpilane peab maksma sotsiaalmaksu kuupalga alammääralt, kuigi tal on ravikindlustuskaitse olemas ka ilma sotsiaalmaksu maksmata

3-3-1-90-07

13.02.2008

Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid

3-3-1-86-10

09.01.2011

Kohus selgitab välismaal töötamise eest makstavate tasude sotsiaalmaksuga maksustamise põhimõtteid

3-3-1-33-12

14.12.2012

Kohus selgitab viitega kohtuasjale 3-3-1-90-07, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga

3-3-1-60-13

05.12.2013

Kohus selgitab viitega varasematele kohtuasjadele, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga

3-3-1-27-15

21.10.2015

Kohus selgitab viitega varasematele kohtuasjadele, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga

Maamaks

3-3-1-40-99

08.11.1999

Kõigis viies kohtuasjas selgitab kohus, et kui maaomanikule ei ole teatavaks tehtud haldusakti maatüki maksustamishinna määramise kohta, siis on maamaksu määramine õigusvastane ning maamaksuteade tuleb tühistada. Maksustamishinna akt on eelhaldusakt maamaksuteatele

3-3-1-3-01

13.03.2001

3-3-1-28-01

08.05.2001

3-3-1-33-03

23.04.2003

3-3-1-41-03

19.05.2003

3-3-1-13-15

13.05.2015

Vaidlus puudutab koduomaniku maamaksuvabastuse kohaldamist liitsihtotstarbega maal asuvas kortermajas

3-3-1-65-15

01.03.2017

Riigikohus kordab varem väljendatud seisukohta, et maa hindamise tulemuste vaidlustamiseks tuleb esitada kaebus maa maksustamishinna määramise akti peale. Kui maa maksustamishinna akti pole kätte toimetatud, siis on maksuteade õigusvastane.

Kohalikud maksud

3-3-1-8-05

16.03.2005

Kohus selgitas, et keelatud kohas (nt kõnniteel) parkimise eest saab määrata väärteokaristuse, aga ei saa määrata viivistasu liiklusseaduse § 503 alusel

3-3-1-24-07

19.06.2007

Kohus selgitas, et viivistasu ei ole karistus formaalses ega materiaalses mõttes ning karistusõiguse põhimõtted viivistasu määramisel ei kehti

3-3-1-7-16

09.06.2016

Vaidlus puudutab reklaami eristamist maksuvabast teabest

3-3-1-48-16

21.02.2017

Vaidlus puudutas reklaamimaksu põhiseadusele vastavust osas, millega maksumäära kehtestamise õigus on antud omavalitsusüksuse volikogule, mitte sätestatud seaduses (nt ülem- ja alammäärana)

3-3-1-70-16 (3-14-436/103)

01.08.2017

Vaidlus puudutab müügimaksuga maksustamist ja selle kooskõla käibemaksudirektiiviga (2006/112/EL). Lahendis küsitakse Euroopa Kohtult eelotsust

3-14-436

15.03.2019

Vaidlus puudutab müügimaksuga maksustamist ja selle kooskõla käibemaksudirektiiviga (2006/112/EL)

Aktsiisid

3-1-1-47-02

25.04.2002

Väärteoasjas puudutas vaidlus aktsiisivabalt imporditava mootorikütuse koguse arvutamist

3-3-1-81-04

03.03.2005

Vaidlus puudutab alkoholiaktsiisi vabastuste rakendamist

3-3-1-82-08

05.03.2009

Vaidlus puudutab pakendiaktsiisi. Kohus selgitab, et pakendiettevõtjal on õigus anda oma kohustusi üle pakendi taaskasutusorganisatsioonile ka tagasiulatuvalt, kui lepingust tulenevad kohustused on täidetud

3-1-1-3-09

06.03.2009

Vaidlus kriminaalasjas puudutab tubakatoodete maksumärgistamist

3-1-1-33-09

08.05.2009

Vaidlus väärteoasjas puudutab tubakatoodete ja alkoholi maksuvabasid piirkoguseid

3-1-1-107-09

14.12.2009

Vaidlus väärteoasjas puudutab tubakatoodete maksumärgistamist

3-1-1-67-11

07.10.2011

Vaidlus väärteoasjas puudutab aktsiisivabalt imporditava mootorikütuse mõõtmist

3-3-1-60-15

16.12.2015

Vaidlus puudutab MTA pädevust kütuse kinnipidamisel ja järelevalve all hoidmisel

3-3-1-45-16

23.11.2016

Vaidlus puudutab mootorsõiduki kütusepaagis olevale kütusele aktsiisivabastuse kohaldamist

3-3-1-84-16

19.04.2017

Vaidlus puudutab akstiisikauba arvestust ja aktsiisikauba kadu ning selle arvutamist

3-15-934

10.12.2018

Vaidlus puudutab pakendiaktsiisi kooskõla pakendidirektiiviga (94/62/EÜ), aktsiisimaksja õigust anda pakendiaktsiisiseaduses sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga üle taaskasutusorganisatsioonile ning selle lepingu jõustumise aega

Tollimaks, tollikontroll ja üleliigse laovaru tasu

3-3-1-9-97

04.04.1997

Haldusõiguserikkumise asjas puudutas vaidlus mõistet "kütuse kasutamine" ning erikonfiskeerimise lubatavust

3-3-1-38-99

18.10.1999

Kohus selgitas, et pankrotistunud tollimaakleri klient ei vastuta tollivõla eest, kui ta on nõutavad maksud tollimaaklerile tasunud

3-3-1-6-04

15.03.2004

Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja alkoholiaktsiisiga maksustamist. Kohus selgitab, et seaduse tõlgenduspraktika muutus ei ole uus asjaolu, mis annaks õiguse maksusummat korrigeerida

3-3-1-7-04

15.03.2004

Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist

3-3-1-65-05

10.05.2006

Vaidlus puudutab Euroopa Liiduga liitumisakti üleminekusätetest tekkinud tollimaksukohustust

3-3-1-66-05

10.05.2006

Vaidlus puudutab Euroopa Liiduga liitumisakti üleminekusätetest tekkinud tollimaksukohustust

3-3-1-33-06

05.10.2006

Kohus jättis kohaldamata üleliigse laovaru tasu seaduse § 6 lg 1, leides et see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega

3-3-1-57-06

23.10.2006

Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist. Kohus selgitab, et enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga kehtinud maksusumma korrigeerimise piirangud olid deklarandile soodsamad kui ühenduse tolliseadustikus

3-3-1-49-07

13.11.2007

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-68-07

13.11.2007

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-85-07

07.05.2008

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-86-07

07.05.2008

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-87-07

07.05.2008

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-88-07

07.05.2008

Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu

3-3-1-36-08

13.10.2008

Kohus selgitab viitega Euroopa Kohtu praktikale, et maksustamisel ei saa kohaldada Euroopa Ühenduse õigusakti, kui see ei ole eesti keeles avaldatud Euroopa Ühenduste Teataja paberväljaandes

3-3-1-6-09

15.04.2009

Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist

3-2-1-128-10

08.12.2010

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tolliagentuuri ja kliendi solidaarset vastutust

3-3-1-90-10

09.02.2011

Vaidlus puudutab kaupade analüüside ja proovide võtmise menetlust seoses tollimaksuga

3-3-1-55-10

17.03.2011

Riigikohus küsib Euroopa Kohtult eelotsust üleliigse laovaru tasu asjas

3-3-1-18-13

10.06.2013

Vaidlus puudutab deklaratsiooni ja tolli otsuse piiritlemist seoses kaebeõigusega

3-2-1-54-13

21.06.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus

3-15-2023

31.10.2018

Kohus selgitab dumpinguvastase tollimaksu kohaldamist

3-17-171

01.04.2019

Kohus selgitab kaupade klassifitseerimise põhimõtteid vastavalt kombineeritud nomenklatuurile või sellel põhinevale muule nomenklaruurile

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo