Maksumaksja portaal - Maksuinfo - RIIGIKOHTU LAHENDID MAKSUASJADES - Maksukorraldus
UUDISED LIIDU_INFO LIIKMEINFO TEENUSED KOOLITUS MAKSUINFO MAKSUKÜSIMUSED PARTNERID AJAKIRI POOD SISUJUHT
| Otsing | Sisevõrk |                                                                                                                                                                                                                                              
Number

Kuupäev

Vaidluse sisu lühikirjeldus

Maksuhalduri pädevus, aktid ja toimingud

III-3/1-16/95

22.09.1995

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-20-98

19.06.1998

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-12-99

05.04.1999

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-14-98

13.04.1999

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult

3-3-1-21-99

17.05.1999

Kohus selgitab maksuhalduri pädevust ja kohtuotsuse motiveerimise põhimõtteid

3-3-1-33-99

05.10.1999

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-32-99

18.10.1999

Kohus selgitab maksu määramise ettekirjutuse õiguslikku iseloomu ja korduva ettekirjutuse lubatavust

3-3-1-4-00

03.04.2000

Kohus selgitab haldusakti motiveerimise nõuet

3-3-1-61-00

06.03.2001

Vaidlus puudutab maksukohustuslaselt teabe nõudmise õigust

3-3-1-3-01

13.03.2001

Kohus selgitab maamaksuteate kui haldusakti õiguslikku tähendust

3-3-1-31-01

20.06.2001

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult

3-3-1-35-02

13.06.2002

Kohus selgitab maksusaladuse hoidmise kohustust ja selle rikkumise tagajärgi

3-3-1-48-04

20.10.2004

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-3-1-82-04

16.12.2004

Kohus selgitab muutva tingimusega maksuotsuse olemust

3-3-1-21-08

16.06.2008

Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi ning ebaõigesti määratud maksu võla avalikustamisest tekkinud kahju ärahoidmise ja hüvitamise võimalusi

3-3-1-60-08

27.11.2008

Vaidlus puudutab maksuvõla arvestamist ja sissenõudmist

3-3-1-67-09

09.12.2009

Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses

3-3-1-98-10

30.03.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-24-11

24.05.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-25-11

02.06.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-26-11

02.06.2011

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-70-12

10.01.2013

Kohus selgitab, et MTA esialgset otsust teha Vabariigi Valitsusele ettepanek kustutada isik tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast ei ole iseseisvalt kohtus vaidlustatav

3-3-1-63-13

03.12.2013

Kohus selgitab, et kui maksuhaldur jättis vaide õigusvastaselt läbi vaatamata, võib maksukohustuslane taotleda halduskohtult vaide esemeks olnud haldusakti tühistamist, mitte vaide uut läbivaatamist

3-3-1-55-13

26.03.2014

Kohus selgitab kolmanda isiku kaasamise vajadust maksumenetluses

3-3-1-90-13

14.04.2014

Vaidlus puudutab teabe nõudmist menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-3-1-46-14

28.10.2014

Vaidlus puudutab maksuhalduri pädevust nõuda teavet enne maksukohustuse tekkimist

3-3-1-75-14

19.02.2015

Kohus selgitab maksuotsuse muutmise ja muutva tingimuse määramisega seonduvat

3-3-1-78-14

06.03.2015

Kohus selgitab, et ebamõistlikult pikk haldusmenetlus ei anna alust maksuotsuse tühistamiseks

3-3-1-3-16

17.05.2016

Kohus selgitab, et kui maksukohustuslane nõustub kontrolli tulemustega ning parandab maksudeklaratsioonid maksuhalduri soovitud viisil, siis ei saa maksukohustuslane neid deklaratsioone hiljem uuesti parandada, vaid ta peab taotlema maksuotsuse muutmist

3-3-1-78-16

09.06.2017

Korduvrevisjoni keeld (MKS 102 lg 3) kehtib üksnes maksuotsuse suhtes, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist ei saa enam vaidemenetluses ega halduskohtumenetluses taotleda. Kui maksukohustuslane on maksuotsuse vaidlustanud, võib maksuhaldur kogu maksuasja uuesti läbi vaadata. Maksuhalduril on uue või muudetud haldusakti andmisel samasugused volitused, nagu tal oleks siis, kui ta teeks maksuotsuse esimest korda.

3-16-586

07.06.2018

Kohus selgitab halduskoostöö raames maksuhaldurile antud õigust küsida teavet menetlusväliselt kolmandalt isikult

3-14-50103

07.06.2018

Kohus selgitab vaatluse korraldamise põhjendamiskohustuse täitmist

3-16-2324

26.09.2018

Kohus selgitab maksuhalduri õigust nõuda maksuasjas teavet kolmandalt isikult

Uurimispõhimõte, tõendamiskoormus

3-3-1-50-99

07.02.2000

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel

3-3-1-15-02

03.04.2002

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel ja raamatupidamise algdokumendi vorminõudeid

3-3-1-21-02

28.05.2002

Kohus selgitab raamatupidamisarvestuse tähendust maksustamisel

3-3-1-26-02

19.06.2002

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat vormiveaga kuludokumendi parandamisel

3-3-1-40-02

02.10.2002

Kohus selgitab maksumaksja arvepidamiskohustust ja sularahaarvestuse pidamise nõudeid

3-3-1-30-04

28.06.2004

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust nõustada ja abistada maksumaksjat revisjoni käigus ning selgitada välja maksukohustust vähendavad asjaolud

3-3-1-39-04

14.10.2004

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-50-04

02.12.2004

Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud

3-3-1-51-04

02.12.2004

Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud

3-3-1-80-04

16.12.2004

Kohus selgitab haldusmenetluse uuendamise põhimõtteid

3-3-1-20-05

06.06.2005

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-3-1-34-07

20.06.2007

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid

3-3-1-47-07

14.11.2007

Kohus selgitab maksukohustuslase võimalusi esitada pärast maksuotsuse tegemist uusi tõendeid

3-3-1-45-07

29.11.2007

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja maksuotsuse muutmise piiranguid

3-1-1-57-07

22.10.2007

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise võimalusi kriminaalasjas

3-3-1-70-08

14.01.2009

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-60-11

01.02.2012

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-42-13

16.10.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-49-13

17.12.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-54-13

12.12.2013

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-55-14

19.11.2014

Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid

3-3-1-65-14

11.02.2015

Kohus selgitab uurimispõhimõtte rakendamist ja tõendamiskoormuse jaotumist

3-3-1-9-15

08.04.2015

Kohus selgitab, et jälitustoimingu protokolle ei saa kasutada maksuasjas tõendina

3-3-1-77-16

14.12.2016

Kolleegium selgitab maksuotsuse faktilise aluse väljatoomist ning selle täiendamist hilisemas menetlusstaadiumis

3-3-1-56-16

15.12.2016

Vaidlus puudutab uute tõendite esitamise võimalikkust kohtumenetluses (vastutusotsuse vaidlustamisel)

3-3-1-53-16

26.01.2017

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemist ning seda, kuidas tõendada kaupade ja teenuste kasutamise eesmärki

3-3-1-80-16

03.05.2017

Kohus selgitab ärakuulamisõiguse tagamise põhimõtteid intressinõude esitamisel

3-3-1-8-17

09.06.2017

Kohus selgitab, et on tõsi, et maksukohustus määratakse kindlaks iga isiku puhul eraldi ning järelikult ei saa kaebaja suhtes tehtud maksuotsuse õiguspärasus sõltuda automaatselt tema väidetava lepingupartneri maksukontrolli tulemustest. See aga ei tähenda, et teise isiku suhtes läbiviidud maksumenetluse materjalid ei oleks dokumentaalsete tõenditena lubatavad. Seda eriti siis, kui esineb kahtlus, et maksuhaldur on samu tehinguid hinnanud teises menetluses teisiti.

3-12-1360

08.11.2017

Kohus selgitab tõendi asjakohasust menetluses, samuti kaudsete tõenditega asjaolude tõendamist

3-15-2058

17.11.2017

Kohus selgitab, et pärast haldusakti andmist toimunud sündmused (sh isiku käitumine) ei muuda haldusakti küll tagantjärele õigus­vastaseks, kuid kõnealune põhimõte ei tähenda siiski seda, et hiljem toimunu tuleb jätta täiesti tähelepanuta. Hiljem toimunud tegevus võib olla kaudseks kinnituseks, et juba varem oli isikul kavatsus kinnisvara kasutada ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks

3-15-2961

18.12.2017

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid ning selgitab, et kavatsuse tõendamisel ei kehti leebem tõendamisstandard

3-15-2023

31.10.2018

Kohus selgitab uurimispõhimõtet, maksukohustuslase kaasamist ja ärakuulamispõhimõtet puudutavat

3-16-517

15.11.2018

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid

3-12-1360

21.11.2018

Kohus selgitab tõendamiskoormuse jagunemise põhimõtteid

Tehingu majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõte

3-3-1-31-99

04.10.1999

Kohus selgitab tehingute majanduslikust sisust lähtuva tõlgendamise põhimõtteid

3-3-1-72-04

08.12.2004

Kohus selgitab tühise tehingu tähendust maksustamisel

3-3-1-62-06

11.01.2007

Kohus selgitab, et tehingute majanduslikust sisust lähtuv maksustamine kehtis maksuõiguse üldise põhimõttena ka enne vastava sätte toomist maksukorralduse seadusesse

3-3-1-90-07

13.02.2008

Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid

3-4-1-9-08

03.07.2008

Riigikohus jättis läbi vaatamata taotluse tunnistada MKS § 84 põhiseadusevastaseks

3-3-1-57-08

06.11.2008

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-23-09

17.06.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-52-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-59-09

04.11.2009

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-73-09

26.11.2009

Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid

3-1-1-89-10

02.02.2011

Kohus selgitab tehingute tõlgendamise põhimõtteid

3-3-1-15-11

25.04.2011

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-23-11

26.05.2011

Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks

3-3-1-42-11

26.09.2011

Vaidlus puudutab välismaise äriühingu tulude omistamist Eesti äriühingule

3-3-1-46-11

11.01.2012

Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi

3-3-1-79-11

13.02.2012

Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist

3-3-1-33-12

14.12.2012

Kohus selgitab näiliku tehingu maksutagajärgi ja topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi

3-3-1-71-12

25.04.2013

Kohus selgitab, et tehing võib olla näilik ka ainult müügihinna osas ning maksuhalduril on õigus müügihinda vähendada vastavalt poolte tegelikule kokkuleppele

3-2-1-82-14

12.05.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

3-3-1-25-15

11.09.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

3-3-1-12-15

12.10.2015

Vaidlus puudutab juriidiliste isikutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimist füüsilise isikuga sõlmitud käsundus- ja töölepinguteks

3-3-1-68-16

05.04.2017

Kohus selgitab, et vara omanik on isik, kes omab kontot, millele on paigutatud raha, ehk kellel on nõudeõigus panga vastu (vt määrus asjas nr 3-3-1-76-13, p 16). MKS § 83 lg‑s 4 ja §‑s 84 väljendatud majandusliku tõlgendamise põhimõte võimaldab maksuhalduril tehinguid maksustada nende majandusliku sisu järgi, sõltumata nende tsiviilõiguslikust vormist. Nendest sätetest ei tulene aga maksuhaldurile õigust hinnata ümber omandisuhteid. Samal varal ei saa olla erinevates menetlustes või õigussuhetes erinevad omanikud.

3-14-53226

27.09.2017

Kohus selgitab, et maksukohustuslase juhendamisel tegutseva isiku (variühingu) osalemine tehingute ahelas ei pruugi alati tähendada maksupettust, tehingute näilikkust ega muud maksuõigusrikkumist. Sellel võib olla ka maksudega mitteseotud eesmärke. Tehingute tegemise korral vahelülide kasutamisel lasub maksukohustuslasel kõrgendatud hoolsuskohustus tagamaks, et maksukohustuslase juhendamisel tegutsevad äriühingud deklareeriksid ja tasuksid makse õigesti, kuna vastupidine võib olla käsitatav maksupettusena.

3-15-1303

24.10.2017

Kohus selgitab, et kui varjatud tehinguga maksueelist ei saada, puudub maksuhalduril alus MKS § 83 lg 4 alusel maksu määramiseks. Maksu ei saa MKS § 83 lg 4 alusel määrata ainuüksi põhjusel, et maksuhalduri hinnangul on maksu­menetluses vaatluse all oleva tehingu eesmärk mingi hüve õigusvastane saamine mõnelt teiselt haldus­organilt

3-15-1758

06.11.2017

Kohus selgitab, et tehingu näilikkusele ehk soovile teha tehing muu hinnaga võib lisaks tehingu rahastamise ja tasumise eripäradele põhimõtteliselt viidata ka pärast tehingu tegemist toimuv rahade edasine liikumine

3-14-50103

07.06.2018

Kohus selgitab, et nii MKS § 83 lõike 4 (kui näilikkus seisneb teise tehingu varjamises) kui ka § 84 kohaldamisel tuleb maksuhalduril välja tuua maksukohustuslase saavutatud maksueelis või maksude tasumisest kõrvalehoidumise eesmärk

Aegumine, tähtaegade arvutamine, dokumentide kättetoimetamine

III-3/1-22/95

13.10.1995

Kohus selgitab haldusakti vormistamise ja kättetoimetamise nõudeid

3-3-1-18-99

03.05.1999

Kohus selgitab maksu määramise lubatud tähtaegu

3-3-1-49-03

20.06.2003

Kohus selgitab, et maksuotsus (ettekirjutus) tuleb enne aegumistähtaja lõppu maksumaksjale kätte toimetada

3-3-1-10-04

03.03.2004

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-40-04

03.11.2004

Kohus selgitab aegumise arvutamise põhimõtteid

3-2-1-71-06

12.10.2006

Kohus selgitab pankrotiasjas maksuvõla aegumise põhimõtteid

3-3-1-38-06

18.10.2006

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist pankrotis maksukohustuslasele

3-3-1-75-07

19.12.2007

Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamist välismaale ja kohtusse pöördumise tähtaja arvutamist

3-3-1-3-08

10.04.2008

Kohus selgitab revisjoni mõistet ja aegumise arvutamist

3-3-1-43-08

25.09.2008

Kohus selgitab aegumise peatumist MKS § 99 lg 2 alusel

3-3-1-65-09

13.10.2009

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-74-09

20.01.2010

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-3-1-100-10

10.03.2011

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-54-11

20.10.2011

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-3-1-24-12

14.06.2012

Vaidlus puudutab dokumentide kättetoimetamist ja kaebetähtaja arvutamist

3-3-1-67-12

18.12.2012

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

3-2-1-54-13

21.06.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus

3-3-1-30-13

21.06.2013

Vaidlus puudutab halduskohtusse pöördumise tähtaja arvutamist

3-3-1-63-13

03.12.2013

Vaidlus puudutab haldusakti kättetoimetamise aega

3-2-1-28-14

30.04.2014

Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist

3-3-1-43-14

19.11.2014

Kohus selgitab tahtluse tuvastamist ja 6-aastase aegumistähtaja kohaldamist

2-17-12525

10.10.2018

Vaidlus puudutab maksuvõla sundtäitmise aegumist. Riigikohus muudab senist praktikat

Maksunõuete täitmise erimenetlused

III-3/1-18/95

06.10.1995

Kohtulahendis selgitatakse maksumaksja ja maksu kinnipidaja vastutust 1989. ja 1994. aasta maksukorralduse seaduse alusel

3-3-1-44-02

31.10.2002

Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses

3-3-1-11-07

25.04.2007

Kohus selgitab solidaarse vastutuse rakendamise korda

3-3-1-25-07

06.06.2007

Kohus selgitab maksunõuete esitamist pärandvara suhtes

3-3-1-63-07

19.11.2007

Vaidlus puudutab maksunõuete täitmist pankrotimenetluses

3-3-1-56-07

28.11.2007

Kohus selgitab maksuvõla kustutamise võimalusi MKS § 114 lg 3 alusel

3-3-1-58-09

22.10.2009

Kohus selgitab pärijate kaasamise vajalikkust pärandvaraga seotud maksumenetluses

3-2-1-122-09

18.11.2009

Kohus selgitab tsiviilasjas, et saneerimismenetluses saab ümber kujundada ka maksunõudeid

3-3-1-72-98

17.12.2009

Kohus selgitab maksumaksja õigust nõuda maksu kinnipidajalt liigselt kinni peetud maksu tagastamist

3-2-1-120-10

15.12.2010

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses

3-3-1-48-10

25.04.2011

Kohus selgitab, et ka esialgse õiguskaitse kehtivuse ajal saab maksuvõla tasumist ajatada

3-3-1-34-11

06.06.2011

Kohus selgitab, et pärast maksukohustuslase pankroti väljakuulutamist saab nõudeid tema vastu esitada ainult pankrotimenetluses ning halduskohus peab maksuvaidluses menetluse lõpetama

3-2-1-94-11

30.11.2011

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses

3-2-1-118-11

08.12.2011

Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude tunnustamist pankrotimenetluses

3-3-1-6-12

16.04.2012

Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut

3-3-1-55-13

26.03.2014

Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmisega kaasnevat maksukohustuste üleminekut

3-2-1-92-14

05.11.2014

Vaidlus puudutab välisriigi maksunõude sundtäitmist pärast pankrotimenetluse lõppu

3-3-1-49-14

10.12.2014

Vaidlus puudutab vedelkütuse seaduse alusel tagatisraha määramist ja suurendamist

3-2-1-4-16

16.03.2016

Vaidlus puudutab käendaja kohustusi tasuda maksuvõlg

3-3-1-4-16

18.04.2016

Vaidlus puudutab pankrotimenetluses täitmata jäänud maksunõude sundtäitmise aegumistähtaega

3-3-1-6-16

17.10.2016

Kohus selgitab, kuidas vältida topeltmaksustamist, kui maksualases kuriteos süüdimõistetud isikule on tehtud vastutusotsus kuriteo tulemusena maksmata jäänud maksude tasumise kohta ning sama summa on konfiskeeritud kui kuriteo tulemusel saadud tulu

3-2-1-9-17

05.04.2017

Vaidlus tsiviilasjas puudutab tehingu tagasivõitmist maksuvõla sissenõudmise menetluses

3-3-1-80-16

03.05.2017

Kohus selgitab maksuvõla kustutamise aluseid ning selgitab, et kuigi maksuvõla kustutamine on erandlik, nähtub MKS-ist seadusandja arusaam, et võrreldes põhivõlaga on intressinõude üle otsustamisel maksuhalduri otsustusruum suurem (vt nt MKS § 117 lg 2, § 119).

3-16-903

25.05.2018

Kohus selgitab pärimise teel maksuvabastuste üleminekut

3-17-2005

05.04.2019

Kohus selgitab ettevõtte üleminekul omandajale üleminevate õiguste ja kohustuste mahtu ning solidaarvõlgniku vara suhtes kinnistusraamatusse seatava hüpoteegi ulatust

3-16-2514

26.03.2019

Kohus selgitab maksuvõla kustutamise võimalusi uue ja varem kehtinud MKS § 114 lg 3 redaktsiooni valguses

Juhatuse liikme maksuõiguslik vastutus

3-3-1-41-05

31.10.2005

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-3-1-53-05

21.11.2005

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-3-1-75-09

04.12.2009

Kohus selgitab, et äriühingu registrist kustutamisega lõpevad ka tema maksuvõlad ja juhatuse liikme solidaarne vastutus

3-3-1-23-12

12.12.2012

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-2-1-188-12

25.02.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, et maksuhalduril on õigus esitada maksuvõlglasest äriühingu endise juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõue hagimenetluses

3-3-1-17-13

12.06.2013

Vaidlus puudutab juhatuse liikme vastutust äriühingu maksuvõla eest

3-2-1-110-13

17.10.2013

Kohus selgitab tsiviilasjas, millistel tingimustel saab juhatuse liikme poolt maksuseaduste ja raamatupidamisnõuete rikkumine kujutada endast kahju tekitamist aktsiaseltsile

3-3-1-37-13

19.12.2013

Kohus selgitab, et juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised võivad tuua kaasa vastutusotsuse tegemise üksnes erandjuhul, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oli jätta maksud tasumata

3-3-1-83-13

13.02.2014

Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel

3-2-1-28-14

30.04.2014

Vaidlus puudutab täisühingu osaniku vastutuse aegumist

3-3-1-24-14

09.06.2014

Kohus selgitab, et MKS §-s 99 sätestatud maksu määramise aegumise peatumise alused on kohaldatavad ka vastutusotsuse tegemisel

3-3-1-43-14

19.11.2014

Vaidlus puudutab juhatuse liikme süü hindamist vastutusotsuse tegemisel

3-15-2813 (3-3-1-40-17)

02.02.2018

Vaidlus puudutab vastutusotsuse andmise õiguslikke aluseid, sh juriidilise isiku õigusvõime olemasolu eeldust vastustusotsuse andmisel

3-15-706

20.02.2018

Vaidlus puudutab vastutusotsuse aluseks olevate asjaolude tuvastamist ja vastutusotsuse vaidlustamist

Tagastusnõue

3-3-1-17-98

08.05.1998

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-18-03

09.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-19-03

09.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-36-03

16.04.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-39-03

05.05.2003

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist

3-3-1-82-04

16.12.2004

Kohus selgitab tagastusnõude esitamise ja täitmise korda

3-3-1-8-06

06.04.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-22-06

13.04.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-37-06

08.06.2006

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-89-06

05.02.2007

Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid

3-3-1-45-07

29.11.2007

Kohus selgitab tagastusnõude aegumise põhimõtteid

3-3-1-8-08

07.04.2008

Kohus selgitab, et käibemaksu tagastamine ei võta maksuhaldurilt õigust üldise aegumistähtaja jooksul maksumaksjat kontrollida ja tagastatud käibemaksu hiljem maksuotsusega tagasi nõuda

3-3-1-55-09

17.12.2009

Vaidlus puudutab enammakstud maksusumma tagastamise peatamist MKS § 107 alusel

3-3-1-64-12

20.03.2013

Vaidlus puudutab käibemaksu tagastusnõude peatamise ja pikendamise menetlusi

3-3-1-20-13

16.05.2013

Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist

3-3-1-53-15

07.12.2015

Vaidlus puudutab tagastusnõude ülemineku ja loovutamise võimalusi

Maksuintressid

3-3-1-9-00

17.04.2000

Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid

3-3-1-33-01

27.06.2001

Kohus selgitab intresside määramise ettekirjutuse motiveerimise nõudeid

3-3-1-7-03

26.08.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-40-03

26.08.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-59-03

09.09.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-35-03

16.09.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-50-03

02.10.2003

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-3-04

05.02.2004

Vaidlus puudutab enne 5. novembrit 2002 arvestatud intresside tasumist

3-3-1-63-04

08.12.2004

Kohus selgitab maksuhalduri kohustust maksta maksumaksjale intressi tagastusnõude täitmisega viivitamise eest

3-3-1-7-06

29.03.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja MKS üleminekusätete rakendamist

3-3-1-9-06

27.04.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-11-06

18.05.2006

Vaidlus puudutab intresside sundtäitmise aegumist

3-3-1-75-06

15.11.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-74-06

29.11.2006

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-30-07

13.06.2007

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-44-07

28.11.2007

Vaidlus puudutab intresside aegumist

3-3-1-21-08

16.06.2008

Kohus selgitab maksuteate täitmise peatamise tagajärgi intressiarvestusele

3-3-1-91-08

05.03.2009

Kohus selgitab, et koos maksusummaga aegub ka intress, isegi kui intressinõue ise ei oleks aegunud. Kui maksumaksja pärast aegumistähtaja möödumist vabatahtlikult täidab maksu- või intressikohustuse, on tal õigus nõuda enammakse tagastamist

3-3-1-68-09

30.11.2009

Kohus selgitab, et kui kriminaalmenetluse lõpetamisel KrMS § 202 alusel (oportuniteedi alusel) on jäänud menetluse lõpetamise määruses märkimata maksuvõlalt intressi tasumise kohustus, ei too see kaasa intressikohustuse lõppemist ega võta maksuhaldurilt õigust intressi hiljem haldusaktiga sisse nõuda

3-3-1-71-10

24.11.2010

Vaidlus puudutab intresside aegumist ja enammakstud intresside tagastamist

3-3-1-1-11

06.04.2011

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-2-11

06.04.2011

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-79-13

23.01.2014

Vaidlus puudutab tagastusnõudelt intressi arvestamise korda

3-3-1-61-15

14.03.2016

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-35-16

24.11.2016

Vaidlus puudutab tagastusnõude täitmist ja intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-3-1-80-16

03.05.2017

Kohus selgitab maksuintresside aegumist puudutavat ning uue seaduse redaktsiooni lubatavat tagasiulatuvat mõju

3-16-84

27.03.2018

Vaidlus puudutab intresside arvestamist maksumaksja kasuks

3-16-2514

26.03.2019

Vaidlus puudutab riigi kasuks maksuintresside arvestamist olukorras, kus kriminaalmenetluse raames on maksukohustuslaselt maksuvõla ulatuses vara (raha) arestitud

Ennetavad täitetoimingud enne maksukohustuse määramist

3-3-1-50-10

30.03.2011

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-28-11

10.11.2011

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-15-12

27.11.2012

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi

3-3-1-16-12

28.01.2013

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-82-12

09.04.2013

Vaidlus puudutas MKS § 1361 alusel antud kohtumääruse edasikaebamise õiguse puudumist

3-3-1-4-13

30.04.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-8-13

30.04.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-26-13

06.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-31-13

13.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-28-13

18.06.2013

Kohus selgitab tulevikus tekkivate tagastusnõuete arestimise võimalusi

3-3-1-32-13

19.06.2013

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-27-13

09.10.2013

Kohus selgitab ettemaksukontol tehtud tasaarvestuse kande õiguslikku tähendust

3-3-1-79-13

23.01.2014

Kohus selgitab maksukohustuslase intressinõude arestimise võimalusi

3-3-1-84-13

27.01.2014

Kohus selgitab ettemaksukonto arestimise võimalusi

3-3-1-75-13

26.02.2014

Vaidlus puudutas sõiduki arestimist

3-3-1-4-14

05.05.2014

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi võimaliku vastutusotsuse tagamisel

3-3-1-68-16

05.04.2017

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi

3-3-1-17-17

02.06.2017

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi

3-17-1141

12.01.2018

Kohus selgitab MKS § 1361 alusel loa andmise võimalust kinnistusraamatusse käsutamise keelumärke kandmiseks abikaasade ühisomandis olevale kinnistule

3‑18‑1207

11.02.2019

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise võimalust kolmanda isiku pangakonto arestimiseks

3-17-2005

05.04.2019

Kohus selgitab MKS § 1361 kohaldamise eeldusi

|   
| EML © 2006 - 2020 | info@maksumaksjad.ee | Ahtri 6a, 10151 TALLINN | Kontakt |    Laadi alla EML logo